Kázání na hoře

Pouze pro registrované členy, je zde psaní bez jakýchkoliv pravidel a bez mazání příspěvků.

Kázání na hoře

Nový příspěvekod Saruman » ned 24. pro 2017 15:53:45

Ja nie som znalec evanjelia, a nechcem nikoho vyučovať evanjelium, ale myslím si, že toto je dobrá téma na diskusiu pre toho, kto
sa zaujíma o kresťanskú filozofiu. Cieľom témy je preštudovať celú pasáž Kázání na hoře, a pokúsiť sa vysvetliť jednotlivé verše.
Uživatelský avatar
Saruman
 
Příspěvky: 105
Registrován: sob 10. říj 2015 14:59:32

Matouš 5

Nový příspěvekod Saruman » ned 24. pro 2017 15:54:24

1 Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.
2 Tu otevřel ústa a učil je:
3 „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
4 Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
5 Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
6 Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
7 Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
9 Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
11 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12 Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
13 Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16 Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
17 Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.
18 Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
19 Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.
20 Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.
21 Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘
22 Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.
23 Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,
24 nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.
25 Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do vězení.
26 Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.
27 Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘
28 Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.
29 Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.
30 A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla.
31 Také bylo řečeno: ‚Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek!‘
32 Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.
33 Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům: ‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.‘
34 Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží;
35 ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále;
36 ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal.
37 Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.
38 Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘
39 Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou;
40 a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť.
41 Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.
42 Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.
43 Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘
44 Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,
45 abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
46 Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?
47 A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?
48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
Uživatelský avatar
Saruman
 
Příspěvky: 105
Registrován: sob 10. říj 2015 14:59:32

Matouš 6

Nový příspěvekod Saruman » ned 24. pro 2017 15:55:03

1 Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.
2 Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
3 Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice,
4 aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
5 A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
6 Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
7 Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
8 Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
11 Náš denní chléb dej nám dnes.
12 A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
14 Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15 jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
16 A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
17 Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj,
18 abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
19 Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20 Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21 Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
22 Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.
23 Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?
24 Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
25 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26 Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
27 Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
28 A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29 a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
30 Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?
31 Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32 Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34 Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
Uživatelský avatar
Saruman
 
Příspěvky: 105
Registrován: sob 10. říj 2015 14:59:32

Matouš 7

Nový příspěvekod Saruman » ned 24. pro 2017 15:55:38

1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
3 Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?
4 Anebo jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku!
5 Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.
6 Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.
7 Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
8 Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
9 Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?
10 Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu?
11 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
12 Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.
13 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
14 Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
15 Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
16 Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17 Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
18 Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
19 Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
20 A tak je poznáte po jejich ovoci.
21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
22 Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘
23 A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘
24 A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
25 Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.
26 Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.
27 A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“
28 Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením;
29 neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci.
Uživatelský avatar
Saruman
 
Příspěvky: 105
Registrován: sob 10. říj 2015 14:59:32

Re: Kázání na hoře

Nový příspěvekod Saruman » úte 26. pro 2017 18:08:48

3 „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
4 Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
5 Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
6 Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
7 Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
9 Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
11 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12 Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

Tu je zjednodušene napísané, ktorých ľudí má Boh rád.
Takže ak som jedným z nich, môžem sa radovať.


13 Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16 Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Kresťania majú konať dobro, a byť príkladom pre ostatných.
Majú to robiť verejne, a netajiť svoju vieru.


17 Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.
18 Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
19 Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.
20 Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.

Takže existuje nejaké nebeské kráľovstvo, a kresťania by sa mali snažiť tam dostať.
Niektorí sú tam veľkí, iní malí, a niektorí sa tam nedostanú. Dôležité je byť spravodlivý.
Starý zákon je rovnako dôležitý ako evanjelium, a Ježiš prišiel, aby ho potvrdil.


21 Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘
22 Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra,
bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.
23 Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,
24 nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.
25 Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci
a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do vězení.
26 Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.

Každý sa má uistiť, predtým než Boha o niečo požiada, že má urovnané záležitosti,
pretože Boh nemá rád nečestných ľudí, a nedá sa podplatiť žiadnym darom.
Myšlienkou a slovom sa dá hrešiť rovnako ako skutkom.


27 Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘
28 Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.
29 Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe,
aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.
30 A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe,
aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla.

Žiadostivosť je rovnaký hriech ako cudzoložstvo. Tak to vyzerá, že aj masturbácia je hriech,
prečo by inak Ježiš hovoril o ruke. Hriešny človek ide do pekla, čo je asi opak nebeského kráľovstva.
Návod na sebamrzačenie vnímam ako zdôraznenie tvrdenia, že žiadostivosť je hriech.


31 Také bylo řečeno: ‚Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek!‘
32 Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva,
uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.

Čo dodať, myslím, že toto je povedané jasne. Ľudia sa nemajú rozvádzať, a rozvedení majú zostať sami.


33 Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům: ‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.‘
34 Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží;
35 ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále;
36 ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal.
37 Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.

Byť stručný, a držať sa tej jednej verzie, nešpekulovať. Človek, ktorý prisahá, sa snaží presvedčiť
o pravdivosti svojich slov. Zároveň tak naznačuje, že bez prísahy by jeho slová pravdivé byť nemuseli.


38 Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘
39 Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou;
40 a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť.
41 Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.
42 Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.

Neodporovať zlému, a byť veľkorysý. Nemyslím si, že máme všetko rozdať, a nechať sa ponižovať,
ale že máme byť múdri, a vyhýbať sa sporom. Chovať sa tak, aby sme si nerobili nepriateľov.


43 Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘
44 Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,
45 abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré
a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
46 Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?
47 A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?
48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Kresťania majú dať najavo, že sú lepší než ostatní. Majú milovať svojich nepriateľov, aby sa
zapáčili Bohu.
Uživatelský avatar
Saruman
 
Příspěvky: 105
Registrován: sob 10. říj 2015 14:59:32

Re: Kázání na hoře

Nový příspěvekod Saruman » stř 27. pro 2017 11:33:59

1 Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.
2 Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí;
amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
3 Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice,
4 aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Tu už je vidieť rozpor oproti veršu 5:16, kde sa hovorí, že kresťania majú konať dobré skutky pred ľuďmi.
Dobré skutky sa majú konať tajne, aby bolo jasné, že to robíme kvôli Bohu, nie kvôli ľuďom.


5 A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích,
aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
6 Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci,
který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
7 Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
8 Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

Nie je nutné chodiť do kostola, máme sa modliť doma, vo svojej izbe. Boh je Otec nás všetkých.
Modlitba má byť stručná a úprimná, pretože Boh vie čítať naše myšlienky.


9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
11 Náš denní chléb dej nám dnes.
12 A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
14 Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15 jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

Najprv vzdávame úctu Bohu ako nášmu Otcovi, a uznávame jeho moc a kráľovstvo.
Žiadame o náš každodenný chlieb, a veci s tým súvisiace. Žiadame o odpustenie hriechov,
pretože aj kresťania sú hriešni ľudia, ale majú snahu sa napraviť. Najprv však musíme
odpustiť ľuďom, ktorí nám ublížili. Prosíme o ochranu pred zlým duchom, a jeho pokušeniami.
Kresťania veria, že za všetko zlo môže Satan, ktorý ľudí nahovára na zlé skutky.


16 A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled,
aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
17 Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj,
18 abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec,
který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Pôst je doba, keď kresťania jedia iba diétne jedlá, a zameriavajú sa najmä na duchovnú
stránku svojho života. Pred ľuďmi máme skrývať, že sa postíme, pretože Boh vie, čo robíme,
a keby sme sa predvádzali, mohol by to brať ako pretvárku.


19 Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20 Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21 Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Ukladať poklady v nebi. Nebo musí byť nejaká zvláštna úroveň, kam sa zlodeji nedostanú, ale kde
sa dajú ukladať poklady. Jediné, čo ma napadá, je naša pamäť. Takže poklady sú asi naše spomienky.


22 Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.
23 Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?

Toto som nevedel, takže som trochu googlil. Dietrich Bonhoeffer hovorí, že oko je vlastne srdce.
Takže Božie svetlo prúdi do nás cez naše srdce. Ak je srdce nečisté, naše telo zostane v tme.
Samotná tma je asi miesto bez Boha, teda peklo.


24 Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat,
k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

Hovorí sa tu o službe pánovi, takže Boh je Otec, a zároveň pán.
Ak chceme slúžiť Bohu, mali by sme sa vzdať majetku.


25 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26 Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
27 Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
28 A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29 a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
30 Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?
31 Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32 Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34 Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

Ježiš tu hovorí o tom, že máme dať prednosť spravodlivosti a Božiemu kráľovstvu pred hmotnými vecami.
Máme dôverovať Bohu, že sa o nás postará, a nerobiť si starosti. Máme sa sústrediť na dnešný deň.
Uživatelský avatar
Saruman
 
Příspěvky: 105
Registrován: sob 10. říj 2015 14:59:32

Re: Kázání na hoře

Nový příspěvekod Saruman » čtv 28. pro 2017 13:30:39

1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
3 Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?
4 Anebo jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku!
5 Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.

Ako kto zaseje, tak aj zožne. Ak kritizujeme iných, musíme počítať s tým, že aj my robíme chyby, a že niekto bude
kritizovať nás.


6 Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

Nevnucujme iným svoju pravdu, ak o to nestoja. Odmenou za našu snahu môže byť hnev a výsmech.


7 Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
8 Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
9 Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?
10 Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu?
11 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary,
čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Tu sú tri spôsoby, ako môžeme získať to, čo potrebujeme. Prosiť, hľadať a klopať.
Ježiš naznačuje, že máme využívať rôzne možnosti, a obrátiť sa aj na iných ľudí,
pretože Boh sa o nás vždy postará, ak mu budeme veriť.


12 Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.

Tento verš vysvetľuje, prečo je dôležité milovať blížneho svojho. Ak chceme, aby nás ľudia mali radi, musíme aj my mať radi ich.


13 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
14 Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Skromnosť a pýcha, dve brány a dve životné cesty. Kto sa povyšuje bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Ak chceme vojsť do Božieho kráľovstva, musíme sa zbaviť pýchy. Je to hriech, ktorý nie je tolerovaný.


15 Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
16 Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17 Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
18 Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
19 Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
20 A tak je poznáte po jejich ovoci.

Falošní proroci jedno hovoria, a druhé robia. Hovoria buďte skromní, ale sami si užívajú.
Hovoria buďte úprimní, ale sami klamú. Hovoria buďte čestní, ale sami konajú zlo.


21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
22 Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy
a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘
23 A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘

Kňazi, ktorí konajú zlo v mene Božom, nebudú prijatí do Božieho kráľovstva. Zlé skutky sa nedajú vyvážiť dobrými.


24 A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
25 Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.
26 Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.
27 A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“

Prikázania nie je možné brať na ľahkú váhu. Všetky sú dôležité, a musia sa plniť.
Uživatelský avatar
Saruman
 
Příspěvky: 105
Registrován: sob 10. říj 2015 14:59:32

Re: Kázání na hoře

Nový příspěvekod nop » čtv 28. pro 2017 14:58:38

13 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
14 Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.


Skromnosť a pýcha, dve brány a dve životné cesty.....

Nie som si vobec istý tým, čo je aká cesta, je to málo určené. Možná to bolo jasné súčasníkom, ale význam obrazu "brána" sa stratil....
Čo keď prostorná brána znamená len "bez námahy" ?
Uživatelský avatar
nop
 
Příspěvky: 2493
Registrován: ned 04. zář 2011 22:53:28
Bydliště: Praha

Re: Kázání na hoře

Nový příspěvekod Saruman » čtv 28. pro 2017 17:18:52

Áno, môže to byť aj o námahe. Ľudia si väčšinou vyberajú pohodlnejšiu cestu, takzvanú cestu menšieho odporu.
Tá druhá cesta je úzka práve preto, že po nej chodí málo ľudí. Načo stavať veľkú bránu kvôli pár jednotlivcom.
Uživatelský avatar
Saruman
 
Příspěvky: 105
Registrován: sob 10. říj 2015 14:59:32


Zpět na OTEVŘENÝ PROSTOR

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron