Je svět skutečný?

Je svět skutečný?

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 11. srp 2013 7:31:29


Je posledním Cílem pozitivní átman nebo negativní śúnja?

(Rasa Ravi)
Podle zvláštního hlediska advaita védánty je stvoření jako výsledek máji pro člověka skutečné. Tzv. neskutečnost se objeví jen u Nejvyššího, kde z hlediska Velké Pravdy malá pravda karmických věcí je neskutečná, falešná. Obecně a populárně vzato je to advaita védánta, která mluví o neskutečnosti či iluzornosti fenomenálního světa. Pravda je však složitější. K podobnému světovému názoru je mnohem bliže buddhistická filozofie. Ve svém májáváda učení se Śankaráčárja postavil proti buddhistické májávádě či idealismu, přestože na první pohled mají hodně společného. Ačkoliv Śankaráčárja svou nauku vypracoval jak na základě buddhistické májávády, tak i učení svého gurua, Gaudapády, filozoficky došel dál a vystoupil proti buddhistickému idealismu s tvrzením, že svět není projekcí mysli, a tudíž čirou iluzí jako takovou. Přesto vše je často sám Śankaráčárja líčen jako propagátor podobných myšlenek, hlubší studium jeho filozofie ale ukazuje jiné. Svět jako neskutečný se může jevit pouze z transcendentálního hlediska. Právě tato vysoce filozofická stránka (povrchně vzato jednoduchá myšlenka, podpořit ji filozoficky bylo a je velmi obtížné) a hloubka jeho učení dovedla mnohé k nesprávnému tvrzení, že adoptuje buddhistické teze máji. Jedna purána ho přímo napadá, že je buddhistou a že se snaží začlenit (z hlediska bráhmanismu neortodoxní) buddhistické myšlenky do hinduismu. K iluzornosti světa je nejblíž buddhistická májáváda, podle které je náš svět klamem, iluzí. Učení o světě jakožto projekci mysli vypracovala buddhistická škola vidžňánaváda. Tato škola tvrdí, že vše, co existuje, je pouze výtvorem mysli a tudíž neskutečné. Samozřejmě, zde podávám tyto teorie velmi zjednodušeně (co je to mysl atd. se musí nejprve definovat: ve vidžňánavádě se rozhodně nejedná o obecně „známou“ mysl běžného člověka...)
Nágárdžuna, který posouvá učení vidžňánavády, jde při negacích ještě dál a učí, že všechny věci jsou „prázdné“ (śúnja). Je to další z mnoha nepochopení povrchního západního čtenáře, který śúnju často chápal a chápe jako nihilistickou nicotu, prázdnotu, nic. Jak uvidíme z následujících vlastních slov Nágárdžuny, jeho śúnja je vlastně metafyzickým ekvivalentem pro hinduistický átman (tomuto tvrzení se ale budou oba filozofické tábory bránit). „Když člověk věří v prázdnotu, věří ve vše. Když člověk nevěří v prázdnotu, nevěří v nic. — Když člověk věří v prázdnotu, věří, že všechny objekty (dharma), které patří do našeho světa, jsou transcendentní. Takový člověk věří v učení, že objekty jsou produkty kombinace příčin a předpokladů.“ V nihilismu jde především o zapření či popření čehokoliv existujícího (něčeho až všeho); princip śúnji toto hledisko metafyzicky překračuje (1. nihilismus je stav mysli a śúnja podobně jako koncepce átmana překračuje všechny myšlenkové konstrukce a tvrzení; 2. co je existující a co ne, je vážný filozofický problém).
Tvrzení, že átman se rovná śúnja, určitě pobouří mnoho buddhistů i hinduistů. Jedná se jen o různé výrazy podložené odlišným chápáním metafyziky, ale vyjadřující stejnou „věc“. Když člověk probírá buddhistické texty, ve kterých se popírají názory hinduistických škol, je zřejmé, že autoři těchto textů nepochopili, co si hinduista představuje pod pojmem átman či Brahman. Buddhisté átmana ztotožňují s inteligencí, intelektem atd., z čehož správně usuzují, že jsou to měnící se fenomény, nestálé, tedy zavrženíhodné jako ekvivalent pro poslední Skutečnost (či Ne-Skutečnost). Částečně se opírají o nejisté vysvětlení nejranějších upanišadů, kde je átman často ztotožňován s pránou apod. Od tohoto bodu šla hinduistická védánta „pozitivním“ směrem a buddhismus „negativním“. Pozdější, již filozoficky vypracovaná, védánta je mnohem jistější a preciznější ohledně tohoto i dalších pojmů. Tehdy však už buddhistické školy běžně používaly termínů átman a neátman (anátman—oblíbené filozofické obraty Nágárdžuny používané např. v Múlamadhjamaka-kárice). Ovšem v zcela jiném chápání než v hinduistické védántě. Slovo átman rozhodně není jediným a ojedinělým výrazem (a příkladem), kdy různé darśany a filozofie stejný pojem chápou (někdy naprosto) jinak.
Metafyzika upanišadů včetně koncepce Brahmana vždy byla a je i dnes náročná na pochopení. Mnohdy archaická řeč upanišadů navíc často pochopení ještě komplikuje. Tím, že upanišady netvoří (!) ucelené metafyzické hledisko, se tyto texty těžko vysvětlují a interpretují. Pozdější védánta, jako ortodoxní darśana, se pokusila tyto teorie sjednotit a sama sebe považuje za plnohodnotný výklad upanišadů. Že je problematika složitější, dokládá nemalý počet védántských škol, které ohledně nejvyšších metafyzických principů postulují rozličné koncepce.
Buddhismus rozvíjel odlišný způsob uvažování o posledních věcech ve filozofii a použil vlastní pojmový slovník, který tkví v odlišném metafyzickém chápání světa na úrovni scholastiky.
Buddhistická Pradžňá-páramitá-sútra říká: „...Forma je Prázdnota a Prázdnota je vskutku forma. Prázdnota není odlišná od formy, forma není odlišná od Prázdnoty. To, co je forma, je Prázdnota, to, co je Prázdnota, je forma. Proto vnímání, pojmenování, koncepce poznání a koncepce čehokoli jsou také Prázdnotou. Vskutku, ó Śáriputro, všechny věci mají podobu Prázdnoty. Nemají začátek ani konec, jsou jak bez vady, tak i s vadou, jsou dokonalé a zároveň nedokonalé. Proto, ó Śáriputro, v této Prázdnotě není žádné formy, žádného vnímání ani jména ani koncepce ani mysli...“
Různí védántští učitelé pojednávali o koncepci falešnosti a významu máji. Víme, že buddhisté přijali tři druhy existence:
– svrchovaná Skutečnost (paramárthasattva)
– běžná fenomenální existence normálních zkušeností (samvrtisattva buddhistů a vjávakárikasattva védántistů)
– iluzorní existence (bhrama)
Poukazuje se i na čtvrtý druh existence, který můžeme popsat jako nemožnou koncepci, což se technicky nazývá tuččha (něco jako kulatý čtverec nebo koňský roh). S velkou pravděpodobností byl Śankaráčárja ovlivněn tezemi těchto čtyř druhů existence. Padmapáda, Śankaráčárjův přímý žák, rozlišuje mezi dvěma významy falešnosti (mithjá):
– falešnost jako jednoduchá negace
– falešnost nepopsatelná, nevyslovitelná

Pravděpodobně je to právě Padmapáda, který jako první interpret vysvětluje avidju či adžňánu na základě materiální přirozenosti, která v sobě skrývá sílu či energii . Dále ve své interpretaci říká, že je to materiální síla adžňány, která ustanovuje materiální příčinu projevů světa.
Abhinavagupta cituje Bháskaru v Íśvarapratjabhidžňá-vimarśiní následovně: „Ó Velké Poznání, když posíláme mysl blízko k Tobě, aby vnímala Tvůj objekt, jenž se tam nemůže nacházet, a Ty přece dáváš možnost to poznat, pokud známe tuto skutečnost, máme zkušenost Tvé do Sebe vcházející expanze.“
Śankaráčárjovo učení, že svět je i není skutečný, má velikou hloubku. Skutečnost či neskutečnost světa záleží na pohledu pozorovatele a zrcadlí esoterickou stránku metafyziky. Śaktická tantrická soustava, jež metafyzicky patří také do védánty, prohlašuje na rozdíl od nejistých pasáží Śankaráčárjových tezí, že svět je rozhodně skutečný. Svět jako vibrace a energie je projevem Velké Matky (Maháśakti), a protože Śakti je skutečná, tedy i svět, jenž je od Ní odvozen, je skutečný. Śakti je i májá resp. je májá tattvickou úrovní svrchované Śakti.
Základní otázkou je, co je vlastně skutečnost. Jestliže skutečný objekt je ten, který má vlastní existenci nezávisle od způsobu vnímání a vnímatele, tj. subjektu (člověk), potom je svět v tomto smyslu skutečný. Avšak tato nezávislost je z absolutního hlediska závislostí. Protože když přijímáme koncepci všejednoty nedualistické filozofie, musíme hledět na věci z hlediska, že všechno se vším je neustále spojené. Je-li tedy každá věc, bytost atd. závislá na ostatních a naopak, absolutní identita dané věci, bytosti atd. nemůže existovat. A tak vlastně svět musíme považovat za neskutečný, protože věci nemají vlastní existenci, která by byla oddělena od způsobu vnímání a vnímatele. Tento paradox je největší příčinou filozofických debat s ohledem na skutečnost–neskutečnost světa. Zde již pochopíme, proč Śankaráčárja říká, že svět je i není skutečný.
Tattvagarbhastótra neboli Hymnus k Lůnu Skutečna zpívá: „Považuji Tě za máju, jež je příbytkem Tvého božského projevu. Spontánní duše je zde zakotvena, když na jedné straně trpí vlastní nevědomostí, a na druhé straně uvnitř je součástí velkého Blaha.“
Íśvarapratjabhidžňá neboli Rozpomenutí se na Boha říká: „Síla máji se odkryje, když všechno projevené je v oddělenosti a je vnímáno jako jáství (ahantá). Toto jáství nepřebývá ve vnitřní Podstatě, ale v prázdnu, intelektu a těle.“ Také Bhagavadgítá (7.14): „Tuto moji božskou máju skládající se ze tří gun je těžké překročit. Jenom ti, kteří Mě uskutečnili, ji dokážou překročit.“
Ve Vidjádhipati čteme: „Z absolutního hlediska (paramártha) jednota se neliší od oddělenosti. Jedna jediná Skutečnost se projevuje jako jednota různorodostí. Když není pochyb o pravé vlastnosti různorodosti (oddělenosti), člověk poznává, že se od jednoty neliší. Když není pochyb o pravé vlastnosti jednoty, člověk poznává, že se neliší od oddělenosti. Nebe, země, vítr, slunce, moře, řeky a světové strany jsou všechny částmi vnitřního psychického orgánu (antahkarana), jenž je založen externě.“
Skutečnost či neskutečnost světa je i zrcadlem toho, jestli se daná metafyzická soustava dívá na absolutní Pravdu jako na Bytí či Ne-Bytí. V Manthánabhairava-tantře tato Pravda je svrchovaná kaula (śaktická) Skutečnost, jež je věčným spojením Śivy a Śakti, tj. Akuly a Kuly. Tato Pravda je velebena jako „věčně projevená, bez ředitele, zbavena všech zrozených individualit“.
Džňánam-tarasájana citovaná v komentáři od Śivópádhjájy k Vidžňánabhairava-tantře říká: „Ne-Bytí založené v Bytí je svrchovaný princip nacházející se za všemi principy.“
Důležitým zdrojem śivaistického a tantrického pohledu je Svaččhandabhairava-tantra. Śiva, svrchovaný Bůh a konečný princip, je většinou v tomto textu označen kladnými výrazy. Na některých místech však tato tantra vysvětluje transcendentální a kosmickou vlastnost svrchované Skutečnosti tak, že je zbavena všech fenomenálních druhů bytí. Abháva, tedy Ne-Bytí, značí v této tantře svrchovanou Skutečnost, i když v tomto smyslu To nemůžeme nazývat „skutečností“. Tato Skutečnost je Śiva, který se tak považuje jak za transcendentální Ne-Bytí, tak i za Toho, který zároveň přítomen ve všech věcech tvoří vlastní Podstatu ve formě čistého Bytí (sattámátra). Tím toto Bytí je vlastně Ne-Bytí. Pokud je buddhismus s „negativní“ koncepcí nirvány a śúnjaty na protější metafyzické straně od obecného hinduismu se svým „pozitivním“ popisem nejvyššího principu (átman, brahman, Śiva atd.), tak Svaččhandabhairava-tantra velmi chytře sjednocuje obojí.
„Všechny cíle, které chceme dosáhnout světskými způsoby nebo různými doktrínami, můžeme lehce dosáhnout poznáním Śivy, jež se zrodí na konci velké Cesty (atimárga). Ó Bohyně, ne každý je schopen toho dosáhnout, protože to předpokládá extrémní čistotu a sjednocení (jóga) se svrchovaným Zdrojem. Tento Zdroj je Ne-Bytí. Ne-Bytí se nachází za kontemplací a za Univerzem. Je osvobozeno od mysli, intelektu a ostatních tattev, je zbaveno příčiny a řádu. Je nezničitelným Pánem, kterého nelze nijak vnímat či poznávat žádnými způsoby, který je nad příčinou a původem, svobodný od pout a všech manter, vševědoucí, všudypřítomný, pokojný v Sobě, čistý a bez ohraničeností.“
Všimneme si, že tato tantra prohlašuje, že svrchovaná Skutečnost, zde jako Ne-Bytí, se nachází za mantrou, příčinou, řádem atd., a jiné epistemologické spisy říkají, že Skutečnost je místo, odkud všechny mantry vycházejí, je příčinou světa a univerzálním řádem apod. Důležité je, aby adept rozpoznal nerozporuplnost těchto tvrzení, aby poznal, že vyjadřují stejnou Pravdu. Hlavní překážkou v uskutečnění této jednoty myšlenek je většinou neznalost specifických výrazů, kterými jedna či druhá filozofická soustava vyjadřuje metafyzické problémy. Proto není nelogické tvrdit, že Bůh je za mantrou, a je také samotná svrchovaná mantra. V prvním případě se zdůrazňují ty aspekty, které obsahuje i výše uvedený citát. V druhém případě, což např. reprezentuje kašmírská škola Spanda, je mantra svrchovaný pojem vyjadřující prvotní zvuk, vibraci, Óm, svrchovanou Energii, která je Śakti, a Śakti je vlastně dynamický Śiva, tj. teologicky absolutní Bůh. Když pochopíme různé metafyzické koncepce vyjadřované jednotlivými darśanami, vyhneme se nedorozumění, které potkává mnoho badatelů a myslitelů.
Tato tantra dále říká: „Kontempluj nad Ne-Bytím stejným způsobem jako nad Bytím, jež nemá prokazatelný základ. Tak dosáhneš pláň Ne-Bytí, která je bez ohraničeností. Je to opuštění všech příčin.“ O prázdnu a Ne-Bytí dále mluví takto: „Ne-Bytí je „to“, v čem existující věci přestaly existovat. Je to jinak čisté Bytí (sattámátra), svrchovaný klid. Tato pláň existuje určitým nedefinovatelným způsobem.“
Tato tantra dále mluví o jóginovi, jehož základ je v síle (śaktistha), a pokračuje ve výkladu probouzení kundaliní. Toto probouzení osvobozuje adepta od nevědomosti, která je příčinou tělesného vědomí. Odstranění této duchovní překážky vede k uskutečnění vlastní všudypřítomné Podstaty, jež dále vyústí v Śivovu všudypřítomnost. Když se takto jógin nachází v cyklu Śakti, sjednotí se se svrchovanou Energií Śivy (svabhávastha). Je to pláň za všemi stavy a úrovněmi, včetně kontemplací nad prázdnotou (śúnjabháva). Tuto pláň lze dosáhnout opuštěním všech myšlenek, včetně myšlenky o vykoupení. Ten, kdo již netouží po ničem, ani po vykoupení, dosahuje toto vykoupení spontánně, protože kontrast mezi spoutaným stavem (amókša) a vykoupením (mókša) je pouhá myšlenková konstrukce.
Zasvěcení, meditace, recitace manter nebo jakákoliv duchovní disciplína jako taková nemohou vést k pochopení poslední Skutečnosti, která je zbavena všech objektivně rozdělitelných charakteristik (alakšja). Úlohou těchto metod je jen cvičit mysl adepta. Tuto koncentrovanou mysl a všechno, co má vazbu k mysli, nakonec jógin musí opustit.
O Ne-Existenci a Ne-Bytí zajímavě píše Śrítantrasadbháva: „Duchovní disciplína, která je souhrnem myšlenkových staveb, je, ó Bohyně, příčinou Tvého probuzení, jež je nedualistické, osvobozené od myšlenek, smyslů, myslí a všech od sebe se lišících přívlastků. Jak může to, co není objektivně rozlišitelné, mít nějaké charakteristiky? Jak může to, co je za myslí, uvažovat? Moudrý proto, aby dostal odpověď, položí sebe do Toho, co je zbaveno mysli (amanas). Ne-Bytí (nástikja) prodlévá věčně, proto opusť své vlastní (individuální) bytí... Ne-Existence je vykoupení, velké Štěstí, proto se vnoř do ní a věz, že všechno je prázdné.“ Tento text nás dále poučuje , že cílem je realizovat Rovnost (samatva) ve všech věcech. Toho se dosahuje zanecháním všeho existujícího a všech stavů bytí (bháva). Poté se mysl osvobodí od myšlenek a nachází se v Ne-Bytí (abháva). Avšak to ještě není konec Cesty, protože jógin musí zanechat i Ne-Bytí a vejít do Bytí, což je vlastní přirozenost (svabháva) Ne-Bytí. Tak meditativní mysl (manóbindu) se rozpustí, podobně jako kapka vody v oceánu. Zanechat Ne-Bytí a vejít do Bytí neznamená jakýsi návrat, ale komplexní spojení obou, kdy pojmy i metafyzické koncepce jako takové již dávno přestaly existovat...
Kašmírský text Vidžňánabhairava (verš 127) praví: „To, co není předmětem poznání, nemůžeme vnímat. Je prázdnotou založenou v Ne-Bytí. Nad takovouto věcí se má meditovat (bhávja) tak, že je identická s Bhairavou . Na konci meditace adept prožije zkušenost probuzení Vědomí.“
Víme dobře, že jsou jógini, kteří mají psychickou sílu tak velkou, že dokáží ovlivnit mysl i celé skupiny lidí. Tyto poznatky již byly mnohokrát dokázány. Docela dobře zná naše věda i sílu hypnózy, kdy člověk pod vlivem sugesce třeba nevidí kliku na dveřích a nedokáže tak opustit místnost. Tyto a podobné poznatky byly a jsou hojně popsány, a tudíž je můžeme považovat za dostatečně reálné. Teď si však hypoteticky představme, že existuje takový jógin, který dokáže ovlivnit mysl nejen určité skupiny lidí, ale celé populace naší planety. Nenávratně všem vsugeruje, že např. Měsíc neexistuje. A od této doby by nikdo již Měsíc neviděl. O existenci Měsíce by věděl jen on sám jediný. Teď si položme otázku: Existuje nebo neexistuje Měsíc? Kdo má pravdu? Zmiňovaná sugesce jógina ho dostala do postavení, kdy jeho skutečnost bude bludem z hlediska naprosté většiny. Tato většina nebude věřit, že jógin může vidět na obloze něco, „co není“, a prohlásí ho za blázna. Na čí straně je pravda? My z příběhu víme, že jógin může vidět Měsíc, protože Měsíc je pro nás vnímatelný objekt a věříme v jeho existenci. Z příběhu víme také, že zbylá populace byla pod silnou sugescí, pod určitým závojem klamu či falešného nepravého poznání, a nesprávně hodnotila existenci Měsíce.
Změňme teď náš příběh tak, že nikoli jógin je hypnotizérem či příčinou falešného, iluzorního poznání, ale nějaká nadplanetární síla. Dále, sugesce se nebude vztahovat na to, aby lidé ignorovali existenci Měsíce, ale na to, aby sami neviděli či nevěděli, čím ve skutečnosti jsou, a aby se ztotožňovali se svým tělem a myslí. Koncepce máji i karmy je tak blíž k pochopení.
Vraťme se však k máji. Nadplanetární síla či vesmírný hypnotizér tedy zakrývá mysl lidí. Opakovaně si položme otázku: Kdo má pravdu a co je skutečnost? Má pravdu malá menšina lidí, která rozpozná, že pouze pod vlivem máji se člověk ztotožňuje se svým tělem a myslí, a ve skutečnosti je Esencí, která proniká celým vesmírem? (Je to už jen krok si uvědomit, proč kašmírská tantrajógická škola Pratjabhidžňá učí právě takové „rozpomenutí se“.) Nebo naprostá většina lidí, kteří jsou pod sugescí či vlivem máji (a máju prohlásí za nesmysl) a ignorují bláznivou fantazii jógické menšiny? Na čí straně je pravda a skutečnost? Většina prohlásí, že my jsme většina, tudíž pravda je na naší straně. Tím skutečnost menšiny se stala neskutečností (z hlediska většiny). Co je objektivní a co subjektivní? Každé prohlášení musí mít určitý opěrný bod, jenž je východiskovým bodem zkoumání.
Tento bod je buď hledisko menšiny nebo většiny. Ze zvoleného hlediska se však mění objektivita a subjektivita, skutečnost a iluze, pravda a lež. Když náš opěrný bod je jiný, mění se fundamentálně všechna tvrzení. Když se dokážeme vcítit do této metafyzické problematiky, hned pochopíme, proč jsou některé filozofické soustavy antagonistické, proč jedni považují svět za skutečný, jiní za falešný.
Májá a karma působí na smysly i mysl lidí tak, aby všechno vnímali podle karmického kódování. Smysl hmatu (jako prostředník je druh prány) pak dává informace: když se ruce dotknou nějakého předmětu, mysl člověka to zpracovává tak, aby měl představu, že se dotkl něčeho, co je vně něho a co není on sám. Toho je velmi důležité si všimnout, protože při cestě Poznání takovéto představy se bod za bodem přehodnotí a mění. Jógin pak vnější předměty necítí vně sebe, ale jako součást Sebe. Když se svým bytím položí do Brahmana, všechno je Brahman. Není zde potom žádný stvořený vesmír, protože se vymanil z pout těchto vjemů. To, čím si jógin uvědomuje, že se nachází nad májou, není dualistická mysl (manas) či vědomí jako takové (čitta), ale vyšší princip, který kašmírské školy nazývají nadmyslí (unmaná), jež pracuje na monistické bázi (tedy kde již není subjekt–objekt).
Když Buddha říká, že všechno se neustále mění, všechno je v pohybu a nic není stálé, říká Pravdu, protože z hlediska negativismu ani nirvána „není“. Hinduisté kladou důraz na sat-čit-ánandu, kdežto buddhismus se přibližuje k vyjádření absolutna z jiného filozofického úhlu. Buddhistická nirvána či śúnja je totožná s koncepcí Brahmana.
Buddhismus říká, že vskutku není tu ničeho, co by se znovu zrozovalo. Hinduismus na to říká, že je tu přece duše (džíva), která podléhá novým a novým zrozením. Buddhisté však zdůrazňují, že i samotná duše se neustále mění, není stálým principem, a proto duše již za několik okamžiků bude odlišná od toho, čím byla. Každá duše neustále komunikuje skrze smysly, mysl atd., a neustále přijímá nové a nové informace. Některé karmické složky úspěšně vyrovnala, dalším složkám podlehla. Již po přečtení jedné knížky člověk ví víc, než předtím. Kde tu pak vzít neměnnou duši, která se znovu zrozuje? Duše každým vtělením je již jiná, než byla! Duše je shluk energií, jenž se neustále mění a podle dosažených aktuálních dispozic (v závislosti na karmickém programu) bere na sebe určitou formu, tělo. Átman jako princip se nepotřebuje znovuzrozovat, vždyť je všude a ve všem nezávisle na času, na životu i žijících entit.
Když si člověk vzpomene na své minulé životy, je to stejně absurdní jako pravdivé. Absurdní proto, že co to znamená „své“? Vždyť toto „své“, tj. duše, se neustále mění. Nikdy nemůžeme prožít události z „předchozích vtělení“ tak, jak je tehdejší duše prožívala. Tyto události, když si je promítneme, prožíváme současnou duší (a karmou), s nynějšími znalostmi a pamětí mysli. Nic se neodehraje dvakrát stejně! Tento fakt se vztahuje také na budoucnost. Ve vizi o budoucích událostech používáme současnou mysl a poznatky. Používáme mysl, která je časoprostorově zde. Budoucnost vytvoří své aktuální časoprostorové dimenze v samotné budoucnosti, když se aktualizuje jako (budoucí) přítomnost. Proto není možné přesně „vidět“ budoucnost, pouze „přibližně“. Budoucnost je objektivita samotná a naše současná duše je subjektivita. Subjektivní pohled na budoucí objektivitu nikdy nebude objektivní, bude vždy více či méně ohraničen poznáním subjektu a náležitě jím zpracován. Proto každá vize budoucnosti (nebo vize jako taková) bude jen „podobná“ tomu, co se v budoucnosti odehraje resp. co se děje vůbec. Toto „podobné“ závisí na mnoha faktorech vycházejících z dispozic vnímatele-subjektu.
Když si prožijeme určité události z minulosti, které dáváme do souvislosti s naší duší, vždy se objeví obrazy, scény, pocity atd., které jsou důležité pro náš další duchovní pokrok! Proto se objevují, abychom je řešili. Ať si duchovní praktikant uvědomí, že všechny vjemy, ať pocity z dětství, příběhy z „dřívějších životů“ nebo myšlenkové bloky, nejsou ničím jiným než nečistotou v mikrokosmické síti nádí. Každý obraz, pocit, vjem, jak příjemný, tak i hrůzostrašný, který se vynořuje při mystickém cvičení, je nečistota – karma. Karma nás může poutat i blaženým stavem extatičnosti, překrásnými obrazy a světy vyšších oktáv. Sádhaka však musí opustit vše, vzdát se všeho, všech prožitků, pocitů. I láska poutá, pokud milující a milovaný nejsou si Jedno. Nejtěžší je vzdát se různých magických sil – siddhi. Pokud se sádhaka nevzdá všeho, co se vztahuje ke stvořenému (!) vesmíru, nevymaní se z pout samsáry. Proto ánanda není radost ani extatická láska, ale nedvojná Blaženost, která projeví jen Sama Sebe a je nepoznatelná člověkem. Lidství se musí překročit. I vesmír se musí překročit. S ánandou se dá jen ztotožňit vlastní smrtí (ega), ale nikoliv pochopit a popsat, což již potřebuje mysl a další orgány operující na dualistické úrovni.
Ještě jednou zdůrazňuji, že když praktikant tvrdí, že v dřívějším životě byl faraónem, králem, velkým magikem nebo jóginem z Himálaje, měl by se namísto toho, aby o sobě tyto fámy šířil, věnovat řešení problému, proč právě teď a tak se vynořily tyto obrazy. Říkat si, že jsme králem, ale poddaným nikoliv, znamená, že duše, která to tak subjektivně (!) prožívá, nezná ještě vyšší principy. Pouze se zkušeností, která promítne duši, že je jak král, tak i poddaný, že je jak každým milovaný světec, tak každým opovrhovaný, zbabělý a ohraničený jedinec trpící nemocemi, že je jak kámen, strom a rostlina, tak vítr, oheň a gravitační zákon atd., lze dospět k Poznání. Tato Zkušenost nám řekne, že vskutku aham idam – Já (jsem) To.

„Neskutečno je vpravdě odlišné od skutečna
a skutečno je vpravdě odlišné od neskutečna, ó Pane.
Ty nejsi ani skutečný ani neskutečný,
ale podstata obou, skutečna i neskutečna.
I když záříš větším leskem než paprsky tisíce sluncí,
i když pronikáš všemi světy, přece nejsi viditelný.
V nevědomém světě Tvá forma je Vědomí.
Mezi poznatelnými Ty jsi Poznávatel.
Mezi konečnými Ty jsi Nekonečný.
Jsi Nejvyšší ze všeho.“

Důležité je, aby si čtenář uvědomil, že koncepce máji, stejně jako mnoho jiných esoterických výrazů v sanskrtu, nemá jednoznačnou definici plně akceptovanou všemi myšlenkovými školami. Na závěr této kapitoly stará, ale poučná myšlenka: „Myšlení poskytuje poznání Skutečnosti, je to však pouhé pochopení a nikoliv Skutečnost sama.“
Návštěvník
 

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod miroslav » pát 29. kvě 2015 8:01:27

Nisargadatta:

Máme pocit, že svět je skutečný, protože máme pocit, že naše těla jsou skutečná, a obráceně.


Toto je základní iluze:

Lidé se domnívají, že svět je velmi starý.
Ale ve skutečnosti vzniká s naším vědomím.


Tenhle citát, co sem dala Petra, stojí za zamyšlení, neb na něm je možno si uvědomit jak snadno vznikají na základě slov Mistrů chybné představy o světě a zbožštění ega.

"Máme pocit, že svět je skutečný, protože máme pocit, že naše těla jsou skutečná, a obráceně."
Někdo by to mohl chápat tak, že NM tím říká, že svět je neskutečný. Ale on nemluví o světě ale o našem pocitu skutečnosti (potud je to pravdivé a z přímé zkušenosti).

"Lidé se domnívají, že svět je velmi starý.
Ale ve skutečnosti vzniká s naším vědomím."


Tohle je pro mnohé přímo zavádějící formulace. Vychází sice ze zkušenosti: když si svět uvědomuji - je tady svět a je (pro mne) takový, jak si ho uvědomuji. To je zkušenost. Zkušenost jednoho individuálního vědomí.
Ano náš svět, ve kterém jeden každý žijeme, naše představa světa vzniká a zaniká s naším individuálním vědomím - dokud se nám toto omezené - nicotné individuální vědomí nepodaří překročit, rozšířit, překročit jeho hranice, které nás v tomto našem světě/nesvětě uzavírají.

Mnozí si mohou například myslet, že když své vědomí rozšíří do nekonečna, zahrnou do něj představu celého světa, vesmíru, pojmou celý ten svůj svět do vědomí, srdce, že se vědomí (případně láska) rozšířilo do nekonečna. Ne, je to jen představa nekonečna spojená s odpovídajícími pocity.

Obrazně řečeno, dokud nevidíte očima druhého člověka, dokud neprožíváte jeho svět - jeho představu světa, je to znakem, že jste stále uzavřeni jen ve svém nepatrném individuálním vědomí a jeho prožívaných představách o tom jaký ten svět je nebo není.
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 1499
Registrován: čtv 29. kvě 2014 9:33:24

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 29. kvě 2015 8:35:37

miroslav píše:
Obrazně řečeno, dokud nevidíte očima druhého člověka, dokud neprožíváte jeho svět - jeho představu světa, je to znakem, že jste stále uzavřeni jen ve svém nepatrném individuálním vědomí a jeho prožívaných představách o tom jaký ten svět je nebo není.

Bez empatie žije člověk jen ve vlastních představách. Může si je nechat pro sebe, nebo je nabízet, případně vnucovat těm, kteří jsou mu pak slouží jen jako nástroje k utvrzování se ve vlastních představách.

O empatii

Rodí se lidé již s určitou dávkou schopností empatie, nebo empatii získávají díky životním zkušenostem? Na zdánlivě těžce zodpověditelnou otázku našli vědci odpověď – obojí. Jedno z důležitých zjištění z výzkumů totiž naznačuje, že emoční inteligence je nedílnou součástí genetické predispozice. Avšak současně psychologické výzkumy dokazují, že také výchova hraje svou roli. Nicméně podíl těchto složek na celkovém výsledku empatických schopností asi nelze jednoznačně určit, pravdou ale zůstává, že emoční inteligence může být rozvíjena a lze se ji naučit.

První věc je totiž zřejmá, a to že emoční inteligence roste s věkem. Jednoduše se jedná o dospělost, přestože však máme dospělost vymezenou nějakým věkem, toto tvrzení neplatí vždy a mezi dospělými lze nalézt potřeby k rozvíjení emoční inteligence. Bohužel ale mnoho školících programů s cílem rozvíjet vůdčí schopnosti včetně emoční inteligence jsou vyhozenými penězi a ztrátou času. Proč? Zaměřují se na špatnou část lidského mozku.

Emoční inteligence totiž přichází neurotransmitéry z limbické části mozku, který ovládá pocity a podněty. Na základě výzkumů se dospělo k zjištění, že limbický systém se nejlépe rozvíjí a učí motivací, rozšířeným cvičením a zpětnou vazbou. Jedná se tak o jinou část mozku, než která zajišťuje technické, analytické a logické myšlení. Tato část totiž pracuje s koncepty a logikou, takže se umí naučit pracovat s počítačem nebo zvládat prodejní hovory na základě přečtené knihy. Jenže omylem tréninkových programů emoční inteligence je zaměření pouze na tuto část mozku pracující s logikou, Konsorcium na výzkum emoční inteligence dokonce prokázalo, že takové špatné zacílení může mít negativní dopad na lidskou výkonnost.

Pokud tedy mají být programy efektivní, je naprosto nezbytné se zaměřit na limbický systém mozku. Je třeba pomoci lidem přelomit staré návyky chování a vytvořit návyky nové. A nejenže toto zacílení zabere podstatně více času než běžné tréninkové programy, ale také naprosto nezbytně vyžadují individuální přístup.

Takový rozvoj empatie je pak náročným procesem, pokud si vezmeme výkonného pracovníka, který má nízkou schopnost empatie a špatnou schopnost naslouchat, je pouze na pracovníkově odhodlání své chování změnit a zlepšit. Potřebuje motivaci a touhu po změně. A také cvičení problémových situací a zpětnou vazbu od kolegů, případně i kouče. Je třeba, aby přijal zpětnou vazbu od všech účastníků, promítl si zpětně situaci a pokusil se lépe reagovat.

http://www.eqtesty.cz/clanky/detail/id/ ... ji-naucit/

Návštěvník
 

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod jaosiva1 » pát 29. kvě 2015 8:36:34

Me reseni otazky:
Jake mam moznosti....odpovedi?
Jo, je skutecny...nebo...ne, neni skutecny...nebo salamounsky..I skutecny I neskuteny...nebo niwhilisticky..ani skutecny ani neskutecny...anebo strucne...je na hovno, jak by asi odpovel Peta

S timhle jednoduchym vybavenim, s plochou logikou a nicotnou moudrosti a poznanim...mohu otazku pretrasjat leta

Me doporuceni:
Misto abych dumal, je-li uterka svedska nebo polska, radeji umyju nadobi...
Nauc se zit, priteli, a dumani, je-li to skutecne nebo neskutecne si nech na nedelni chvilku filosofie)
...x...
jaosiva1
 
Příspěvky: 346
Registrován: úte 14. led 2014 21:55:05

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod miroslav » pát 29. kvě 2015 16:18:27

Doufám, že se některých návštěvníků nedotkne, že jsem jejich debatu o vozech a kozách vymazal.
Netýkají tématu.
a podobných ředících debat je tu na jiných vláknech něúrekom, tak doporučuji se v případě nutkavé potřeby si tímto způsobem popovídat přesunout tam.
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 1499
Registrován: čtv 29. kvě 2014 9:33:24

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 29. kvě 2015 17:18:24

ne že by se mne dotklo mazání mých koz :D :D :D

ale nesouhlasím s tím, že to nesouvisí s tématem zda je svět skutečný

páč jsem jasně uvedla na konkrétním příkladu, že to co nám doslova straší v hlavě může být natolik skutečné, že nám to způsobí zdravotní problémy a že stejně tak je pro nás skutečný i placebo efekt

takže je to přesně o tom co poznamenal Petr na svém vlákně čarovná cesta


viewtopic.php?f=115&t=5175&start=80#p108147

že dohadovat se, jestli je svět skutečný nebo neskutečný je sice velmi zajímavá polemika ale pro každého z nás je zásadní co on pokládá za skutečné a co ne

a pak ověřovat zda ta skutečnost tak je, nebo se nám jenom tak jeví

:)
Návštěvník
 

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod Tara » pát 29. kvě 2015 18:08:24

Obrazně řečeno, dokud nevidíte očima druhého člověka, dokud neprožíváte jeho svět - jeho představu světa, je to znakem, že jste stále uzavřeni jen ve svém nepatrném individuálním vědomí a jeho prožívaných představách o tom jaký ten svět je nebo není.

Koukám, že to vyjádření zvedlo vlnu emocí.
Možná by stálo za to, Miroslave, přiblížit, co myslíš tím "vidět očima druhého člověka". Že to není o vidění např. toho, co drží v ruce nebo co právě dělá...
Uživatelský avatar
Tara
 
Příspěvky: 1394
Registrován: stř 20. lis 2013 8:44:22

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod miroslav » pát 29. kvě 2015 18:31:26

Tara píše:
Obrazně řečeno, dokud nevidíte očima druhého člověka, dokud neprožíváte jeho svět - jeho představu světa, je to znakem, že jste stále uzavřeni jen ve svém nepatrném individuálním vědomí a jeho prožívaných představách o tom jaký ten svět je nebo není.

Koukám, že to vyjádření zvedlo vlnu emocí.
Možná by stálo za to, Miroslave, přiblížit, co myslíš tím "vidět očima druhého člověka". Že to není o vidění např. toho, co drží v ruce nebo co právě dělá...


No to koukám, co taková docela neosobní úvaha s některými lidmi dělá.

Představovat si to primitivně, že vidím, co držím v ruce, tomu se nedivím.

Tato docela jasná úvaha (kterou mi připomněl Petřin citát) mne vedla už dávno k tomu, že jsem začal hledat "absolutní" vztah, tedy vztah, který skutečně překročí tělesnou a individuální oddělenost dvou bytostí, jejich myslí i jejich smrti a potvrdí (mně i tomu druhému) tak reálnost duchovních zkušeností. Aby člověk neprožil život jen ve víře ve skutečnost a blaženost nějakých duchovních představ, jak tomu bohužel v duchovnosti většinou je.

Něco na způsob lásky která překoná čas, prostor i smrt a to doopravdy, nejen v představě.
Skutečné setkání a sjednocení dvou skutečných bytostí - nejen setkání dvou momentálních představ o sobě a o tom druhém, jak tomu často bývá.

Ne jen dokud nás smrt nerozdělí...
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 1499
Registrován: čtv 29. kvě 2014 9:33:24

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod Honzam » pát 29. kvě 2015 19:01:47

miroslav píše:Tato docela jasná úvaha (kterou mi připomněl Petřin citát) mne vedla už dávno k tomu, že jsem začal hledat "absolutní" vztah, tedy vztah, který skutečně překročí tělesnou a individuální oddělenost dvou bytostí, jejich myslí i jejich smrti a potvrdí (mně i tomu druhému) tak reálnost duchovních zkušeností. Aby člověk neprožil život jen ve víře ve skutečnost a blaženost nějakých duchovních představ, jak tomu bohužel v duchovnosti většinou je.

Něco na způsob lásky která překoná čas, prostor i smrt a to doopravdy, nejen v představě.
Skutečné setkání a sjednocení dvou skutečných bytostí - nejen setkání dvou momentálních představ o sobě a o tom druhém, jak tomu často bývá.

Ne jen dokud nás smrt nerozdělí...


Díky, že jsi mi potvrdil reálnost mých duchovních zkušeností. :)

Obě ty bytosti žijí spolu ve Tvém lidském těle, stejně jako předtím žily v jiných tělech, do kterých se spolu zrodily. Je to hadí dívka a hadí kluk a moc se milují. Všechny milostné vztahy, které znáš jsou jen převlekem tohoto jednoho, který pokračuje, dokud se znovu rodíš. Až se v lásce spojí, už nebudou mít důvod nalézat se stále dokola v lidském životě.

Vím to, protože jsem jejich teta.
Chces byt strazny? Ok...ale prace za tebou musi byt videt - arikiran
Uživatelský avatar
Honzam
 
Příspěvky: 1648
Registrován: pon 19. zář 2011 21:39:51

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod miroslav » sob 30. kvě 2015 7:14:16

Tak jsem to sem překopíroval sám, protože je to přímo k tématu :)

.Petra píše:Nisargadatta:

Máme pocit, že svět je skutečný, protože máme pocit, že naše těla jsou skutečná, a obráceně.


Toto je základní iluze:

Lidé se domnívají, že svět je velmi starý.
Ale ve skutečnosti vzniká s naším vědomím.


Nebo-li:


E. Tomáš: ...Kdyby lidé uvažovali dost hluboko a dovedli si představit, že jejich tělo i svět kolem nich jsou - tak, jak oni je vidí - neskutečné a že jsou dokonce velmi podobné snu, měli by velmi blízko k Pravdě, která jediná je skutečná. Jíinak je tento svět příliš poutá...


To bych si např. já nikdy nedovedla představit, ale na štěstí to nebylo nutné, nebot zkušenost to "ukázala".
Nepíší to do Miroslavova vlákna, protože nechci riskovat, že to smaže.

:)
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 1499
Registrován: čtv 29. kvě 2014 9:33:24

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod Tara » sob 30. kvě 2015 9:03:13

Obrazně řečeno, dokud nevidíte očima druhého člověka, dokud neprožíváte jeho svět - jeho představu světa, je to znakem, že jste stále uzavřeni jen ve svém nepatrném individuálním vědomí a jeho prožívaných představách o tom jaký ten svět je nebo není.


Tato docela jasná úvaha (kterou mi připomněl Petřin citát) mne vedla už dávno k tomu, že jsem začal hledat "absolutní" vztah, tedy vztah, který skutečně překročí tělesnou a individuální oddělenost dvou bytostí, jejich myslí i jejich smrti a potvrdí (mně i tomu druhému) tak reálnost duchovních zkušeností. Aby člověk neprožil život jen ve víře ve skutečnost a blaženost nějakých duchovních představ, jak tomu bohužel v duchovnosti většinou je.

Něco na způsob lásky která překoná čas, prostor i smrt a to doopravdy, nejen v představě.
Skutečné setkání a sjednocení dvou skutečných bytostí - nejen setkání dvou momentálních představ o sobě a o tom druhém, jak tomu často bývá.

Ne jen dokud nás smrt nerozdělí...


Popravdě to původní tvé vyjádření o vidění očima a prožívání světa druhého člověka je trošku nešťastné, proto jsem chtěla, ať to více přiblížíš...

A našel jsi takového druhého člověka, se kterým bys "měl" takový absolutní vztah? Že to víš jistě, že tomu tak je...
Uživatelský avatar
Tara
 
Příspěvky: 1394
Registrován: stř 20. lis 2013 8:44:22

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod miroslav » sob 30. kvě 2015 10:17:53

Tara píše:
Obrazně řečeno, dokud nevidíte očima druhého člověka, dokud neprožíváte jeho svět - jeho představu světa, je to znakem, že jste stále uzavřeni jen ve svém nepatrném individuálním vědomí a jeho prožívaných představách o tom jaký ten svět je nebo není.


Tato docela jasná úvaha (kterou mi připomněl Petřin citát) mne vedla už dávno k tomu, že jsem začal hledat "absolutní" vztah, tedy vztah, který skutečně překročí tělesnou a individuální oddělenost dvou bytostí, jejich myslí i jejich smrti a potvrdí (mně i tomu druhému) tak reálnost duchovních zkušeností. Aby člověk neprožil život jen ve víře ve skutečnost a blaženost nějakých duchovních představ, jak tomu bohužel v duchovnosti většinou je.

Něco na způsob lásky která překoná čas, prostor i smrt a to doopravdy, nejen v představě.
Skutečné setkání a sjednocení dvou skutečných bytostí - nejen setkání dvou momentálních představ o sobě a o tom druhém, jak tomu často bývá.

Ne jen dokud nás smrt nerozdělí...


Popravdě to původní tvé vyjádření o vidění očima a prožívání světa druhého člověka je trošku nešťastné, proto jsem chtěla, ať to více přiblížíš...

A našel jsi takového druhého člověka, se kterým bys "měl" takový absolutní vztah? Že to víš jistě, že tomu tak je...


Pracuje je to k tomu :) teď už samo a asi nezadržitelně.

O této cestě se nikde moc nedočteš. Zmiňuje se o ní Marpa v Tomášově Milarepovi jako o zakázané cestě.

Zakázaná je proto, protože vystoupení z ochranného omezení individuální mysli není lidské kolektivní duši zatím přirozená a nezralého, nepřipraveného jedince přivede spíše k šílenství než k hlubšímu poznání a osvobození. Hluboký vztah mezi dvěma skutečnými bytostmi, jak jsem ho popsal, je jen jeden "způsob" kdy může dojít k prolomení ochranného omezení individuální mysli.

S prolomením ochranného omezení individuální mysli se totiž otevře nezměrný svět kolektivní lidské duše se všemi jejími světlými i nejtemnějšími stránkami a tendencemi. A duši která není schopna stát naprosto nezávisle a neohroženě a zároveň v nejhlubší pokoře k Pravdě, to více či méně semele, pomate než ji to vyhodí zpět do původní omezenosti. A dotyčný může napáchat ve světě mnoho zlého poháněn obrovskou energií genialitou a vůlí pocházející z temné říše neznámého.
Hitler například působí, že je to takový případ.

V jedné knížečce jsem narazil např. na tento text údajně z nějakého starého zápisníku určeného pro budoucího nálezce zápisníku - trochu romantické okolnosti :)
"...Je to opatrné neustálé prozkoumávání terénu pomocí citu a železné rozhodnutí současně.
To je všechno, co ti k tomu mohu říci.Každá rada, kterou ti k tomu zápasu dá, je jed.
Zde je úskalí, přes které ti nepomůže nikdo jiný, než ty sám.

Pokud jsi dosáhl tohoto stádia, blíží se říše strašidel, o které jsem ti říkal.
Zjeví se ti strašlivé i zářící postavy a budou se ti snažit namluvit, že jsou bytostmi z jiného světa.
Jsou to jen myšlenky ve viditelné podobě nad kterými ještě nemáš úplnou moc!
Čím vznešeněji se budou tvářit, tím zhoubnější jsou, pamatuj si to!
Leckterá bludná víra byla vybudována na takových zjeveních a strhla lidstvo zpátky do temnot."

K této oblasti "přičichl" napříklat C.G.Jung a zapsal a zakreslil své zkušenosti do jeho Červené knihy.
Obrázek

A proč o tom tedy vůbec píšu?
Protože bych rád naznačil, že ty koncepty existence či neexistence světa, realizace a podobně, které se zdají některým být konečné, jsou Mistry sdělovány jako pracovní, jako doporučená cvičení mysli a postojů k vyrovnání její zatím jednostranné sebestřednosti. Nejsou popisem světa, cesty, smyslu a cílů lidské duše.
Tedy nemarnit drahocenný čas jen přemíláním konceptů a názorů.

Drahocenný čas :D :D :D
vždyť ve skutečnosti žádný čas neexistuje :knock:

To je jen příklad, jak tohle přemílání slov Mistrů může člověka duchovně paralyzovat. :)
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 1499
Registrován: čtv 29. kvě 2014 9:33:24

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod Tara » sob 30. kvě 2015 10:42:02

Díky Miroslave...., zajímá mě to, o čem píšeš a ano, cítím v tom jakési tajemno (pro mne), které láká ale i děsí... nemám s tím žádné zkušenosti a ani nikoho, kdo by o tom věděl více... a..... času je dost, že, celé další příští životy...

grrrrrrr...

já vím, no....
Uživatelský avatar
Tara
 
Příspěvky: 1394
Registrován: stř 20. lis 2013 8:44:22

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod irulan » sob 30. kvě 2015 10:50:47

To Miroslav:
Taky jsem mela takovy sen, skoncil :what: . Je mi to po pravde celkem sympaticky, to co tu píšeš, ale s temi slovy o zralosti/neznalosti, nepripravenosti atd nejak nesouhlasím. Nebo se duše rodí jako díte a pak dozrává a dozrává a až je zralá, dojde k nejake dokonale situaci? Kazdej si mysli, ze je zralej. No a asi je, k něčemu, ne ke všemu.
"Smích je afekt z náhlé proměny napjatého očekávání v nic." (I. Kant)
Uživatelský avatar
irulan
 
Příspěvky: 1119
Registrován: ned 10. čer 2012 16:38:29

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod miroslav » sob 30. kvě 2015 10:52:51

vostalpetr píše:No vždyt i toto může být pracovní koncept,
proti oblíbenému konceptu ega,


Ano je to tak a je to dobré tak vnímat jako pracovní koncept a ne se na tom usadit, stejně jako před tím na tom opačném.
Tím nemyslím tebe, že bys to zrovna ty takhle dělal.

Spěch je samozřejmě stejně chybný jako duchovní lenost.
A v tom naplnění "drahocenného času" nejde o strach ze smrti ani o strach z něčeho jiného.
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 1499
Registrován: čtv 29. kvě 2014 9:33:24

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod Tara » sob 30. kvě 2015 11:20:50

irulan píše:To Miroslav:
Taky jsem mela takovy sen, skoncil :what: . Je mi to po pravde celkem sympaticky, to co tu píšeš, ale s temi slovy o zralosti/neznalosti, nepripravenosti atd nejak nesouhlasím. Nebo se duše rodí jako díte a pak dozrává a dozrává a až je zralá, dojde k nejake dokonale situaci? Kazdej si mysli, ze je zralej. No a asi je, k něčemu, ne ke všemu.

V knize Zasvěcení od Elizabeth Haich je také psáno, že při použití, spíše zneužití energie dojde ke spálení neurovláken, které vede k předčasné smrti těla, popř. k poškození neurosystému, že se člověk pomate atd. Takže to je o té zralosti nebo nezralosti = připravenosti nebo nepřipravenosti setkat se s vyšší energií a proto nic se nemá uspěchat...

Jen já su člověk netrpělivý, ale ctím to..., resp. mě to samo nepustí :-) a ctí to i Miroslav :-), za což mu děkuju, ale ale ale ale!!!! :-)
Uživatelský avatar
Tara
 
Příspěvky: 1394
Registrován: stř 20. lis 2013 8:44:22

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod .Petra » sob 30. kvě 2015 11:26:56

Na Miroslavovi se dá dobře pozorovat, jak hledající přitahuje to složité a komplikované. Ale proč tím nepromrhávat "drahocenný" čas? Proč jednoduše, když to jde složitě...

Nisargadatta: Většina se cítí být přitahována tím, co je těžké a komplikované.

Ale jak správně píše Tara, času je dost a dost, tak proč si nezahrávat.
:)
.Petra
 

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod Tara » sob 30. kvě 2015 11:30:55

"...Je to opatrné neustálé prozkoumávání terénu pomocí citu a železné rozhodnutí současně.
To je všechno, co ti k tomu mohu říci.Každá rada, kterou ti k tomu zápasu dá, je jed.
Zde je úskalí, přes které ti nepomůže nikdo jiný, než ty sám.

Pokud jsi dosáhl tohoto stádia, blíží se říše strašidel, o které jsem ti říkal.
Zjeví se ti strašlivé i zářící postavy a budou se ti snažit namluvit, že jsou bytostmi z jiného světa.
Jsou to jen myšlenky ve viditelné podobě nad kterými ještě nemáš úplnou moc!
Čím vznešeněji se budou tvářit, tím zhoubnější jsou, pamatuj si to!
Leckterá bludná víra byla vybudována na takových zjeveních a strhla lidstvo zpátky do temnot.
"


Vzpomněla jsem si na tento úryvek z Milarepy:

Strach

Nastávalo nové jaro, pestré a vonící, hýřící vodami tajícího sněhu a ledu, bohaté horskými kvítky a jejich líbeznou vůní, opájející čirým, průzračným vzduchem.

Umírající však o tom sotva věděl. S námahou ve své kamenné sluji rozpoznával jen změnu dne a noci. Slabostí nevydržel sedět ani v ásaně. Lehl si proto na zbytky suché trávy a zavřel oči.

Tu měl náhle silný dojem, že není v jeskyni sám. Rozhlédl se. Neviděl nikoho. Zavřel opět unavená víčka a v tom znovu pocítil mocný psychický náraz něčeho strašlivého. S nesmírným úsilím vytřeštil zraky do tmy a náhle ho spatřil. V dálce uvnitř samotné hory jakoby v nejzazších tajemných hlubinách skalního masivu ohnivě zasvitly dva zelené body.

Otřásl se hrůzou. Přichází. Věděl, kdo přichází, ale nechtěl to vědět, vzpíral se tomu, ale přece to věděl a věděl také, že i on o něm ví, že o něm vždycky věděl, že na něj ani na vteřinu nezapomněl. Přichází právě teď, v pravou chvíli pro velmi snadnou kořist. Dvě oči bez víček se zeleně zablýskly z bezedné kamenné tmy. Nyní již byly blíže než prve, ohnivé, a přece vražedně chladné a strašné na pohled jak pozorovaly umírajícího jógina. Dvě tvrdé zornice krvelačné šelmy, nemilosrdně se ve tmě lesknoucí svou zlobou.

Tělem projela znovu nesmírná hrůza jako náhlý blesk a zmateně se usadila kdesi v okolí srdce. Chtěl se začít modlit, aby ji zahnal, chtěl volat Mistra na pomoc, ale nešlo to. Jako zhypnotizován musel hledět do těch dvou neúprosných zraků, příšerných a zlobných, o nichž věděl jen tolik, že nepatří žádnému z lidských ani zvířecích tvorů, ale samotnému ďáblu, králi všech ďáblů, Velikému Zelenému Zlu.

"Zadong Murnag, Zadong Murnag," pomyslel si Töpaga, šílený strachem.

Ale sotvaže v duchu vyslovil tu myšlenku, zlé oči prorazily náhle skalní stěnu a ocitly se v jeskyni v těsné blízkosti jeho hlavy a s nimi celý ten pekelný tvor.

"Volal jsi mne? Zde jsem!" řekl hlas, znějící jako praskání skal. "Konečně...! Však to také trvalo..." dodal jízlivě.
Töpaga se odsunul až ke skalní stěně, dál už nemohl. Nemohl však také odtrhnout oči z té příšery a věděl, že nyní nebude moci myslet na nic jiného, než na co myslí ona. Snažil se proto opět zavřít oči, ale přesto ji stále viděl.

"Nevolal jsem tě. Proč bych tě volal?" podařilo se mu konečně vyrazit z vyschlého hrdla.

"Ovšemže, proč bys mě volal? Jsem přece stále zde. To jen pro ta tvoje odporná duchovní cvičení, pro ty tvoje šílené koncentrace jsem ti byl dočasně neviditelný. Ale teď už to bude lepší. Teď budeme stále spolu, tak jako kdysi... pamatuješ?"

Ta krutá slova jakoby vrátila umírajícímu poslední zbytek odvahy a sil.

"Nebudeme spolu!" odvážil se odporovat příšeře do očí.

A tu poznal, že tímto odporem nad ní nečekaně a definitivně zvítězil.

"Nebudeme už nikdy spolu!" opakoval.

Křičel to ze všech zbylých sil. "Nikdy! Nikdy! Slyšíš? Už nikdy, neboť jsem se tě už navždy zřekl. Rozumíš? Navždy! Navždy!" volal a řval jí to nyní přímo do očí.

Příšera couvla.

"Ale, ale, proč bys to dělal, bláhový? Ty se svou odvahou? Ty se svými nádhernými přírodními silami? Se svou vůlí? Staneš se vládcem mezi námi všemi, mistrem zvrácených existencí, králem a pánem nade vším, co si jen budeš přát..."

"Dost," řekl Töpaga. "Namáháš se marně, naprosto zbytečně..."

"Nikdy se nenamáhám zbytečně," řekl přízrak. "Však ještě uvidíme. Ale to není to, co jsem ti přišel říci..."

"Co tedy ještě chceš!?"

"Že není žádné Absolutno," řekla příšera suše a opět to znělo jako drcení skal. "A Pravda že je jenom prázdný žvást. Soucit a láska, hlouposti pro děti. Nic takového ve skutečnosti není, Töpago. To tvoje slepá víra tě kdysi zklamala a tvůj Mistr se mýlil. Co má nějakou cenu, je jedině síla. Síla je pohyb. Klid, to je nesmysl. Pohyb je boj a hrůza a strach. Jen smrt pohltí všechno, cožpak to necítíš? Až v tobě vyschne tenhle tupý mozek, pak přece bude všemu konec. Všemu! Že má Absolutno věčný život? Jakýpak život, kde není nic a nikdo, jen směšná agonie bez konce. Je-li kdo pánem přírody, pak je to smrt a já jsem SMRT, jak víš, jak nejlíp víš ty sám, jenž jsi tolikrát s mou pomocí vraždil..."

"Dost, už dost! Co vlastně ode mne chceš?" sípal Töpaga, který zase ztrácel svou jistotu.

"Sejdi tam dolů, dokud máš ještě možnost! U Maun Survur, u jezera Manasrovaru, jak víš, jsou pěkné gönpy a sýpky plné jídla a dobrého pití dost a dost, pod nimi dole čisté vesnice s hojností dobré campy a vonícího másla a masa, nacpi si jimi břicho, až ti bude praskat, nacpi si je, nebo v tom zuboženém těle život pohasne. A hlavně... zažeň od sebe ty bludné mátohy, ty nesmyslné prý duchovní cviky, až zalezou jak vypráskaný pes. Stačí ti, co už víš, co máš, co dovedeš. To samo ti přinese schopnost užívat, využít mocných sil, budeš-li ovšem živ. Pak bys je mohl použít tam dole, ty hloupý, pro sebe! Za zlato je budeš prodávat, za zlato je vyměníš tam dole, bohatě vyměníš. Žij za ně, užívej! Zlato je přece vskutku dobrá věc, cožpak to nechápeš? Copak je jóga uměním pro hlupáky? Jaké to máš už nyní nádherné, přenádherné síly k páchání zla! Zlo, ano zlo - jenom se tolik nediv, dnes ti to můžu říci už naplno - má ve světě ještě nějakou cenu. Či snad znáš někoho, kdo platí víc než ten, kdo je dost zlý, aby ovládal druhé?"

Ale Töpaga se už zase ovládl a nabyl nové odvahy a síly a rozvahy. Teď věděl, na čem je, a věděl, s mým má tu čest.

"Jdi, jen jdi," řekl klidně a skoro přátelsky. "Jdi už konečně pryč, Zelený. To je jen blábolení, výplod chorého, neduživého mozku."

Ale přízrak nezmizel.

"Jsi silný, Töpago", zasípal s obdivem. "Pojď, budeme spojenci. Obdivuji tvou sílu, úžasnou sílu, úžasnou sílu vůle a mládí... Pojď, budeš věčně mlád, budeš-li chtít... budeš jako já," šeptal tajemně. "Nejvyšším bohem zvrácených rozkoší... a ty bys chtěl, bloude, klid? Ubohý, bídný klid?"

Töpaga mlčel a jen ho pozoroval.

"Tvojí bohové mlčí? Anebo přijímáš? Prodloužím tvůj život o sto, o dvě stě let, to už přece něco je, Töpago, souhlasíš? Nu, podej mi svou ruku. Kvůli malé kapce krve, jediné kapičce té rudé tekutiny."

"A pak?"

Zlé oči se zploštily v proužky zelenavého světla.

"Pak? Pak budeme stále spolu, vždy znovu a znovu a v nových proměnách... tak jako s miliony ostatních..."

"S oprátkou na krku a veden bosý po žhavých železech..." řekl klidně Töpaga. "Prohlédl jsem tě, Zelený, už s tebou nepůjdu. Přišel jsem sem pro Světlo Svobody a Nejvyšší Inteligence už můj postoj přijala. Utvrdila mne v tom, že je to ONA, kdo bude vykonávat všechnu práci za mne, kdo bude skrze mne jednat, hovořit a pracovat, a proto tě už nepotřebuji. Ona mne osvobodila od posledních zbytků touhy, pýchy a hněvu a naplnila mne poznáním Jednoty. Tak ve mně nalezla své svaté ohnisko, chápeš to, ty malý, prohnaný ubožáku, který si myslíš, že jsi silný...? Chápeš to, Zelený?"

"A nechala tě chcípnout a žrát jen kamení... che, che!"

"Ne, ještě ne, ještě jsem nezemřel. Nejvyšší Inteligence má dost možností uživit své dítě i mezi kamením, když bude chtít, aby ještě žilo... A nebude-li chtít, bude to zas jen její, jen její svatá vůle..."

Zelený přízrak začal ztrácet půdu pod nohama. Bylo to, jako by se rozplýval ve vzduchu.

"Ty, Zelený, nyní ale pro všechny časy zmiz!" řekl rozhodně Töpaga. "A nikdy víc už se mi neobjevuj. Poroučím ti to, rozumíš, ty červe. Neboť je věru třeba k dokončení všech věcí už jenom to, abys ty, právě ty ještě zmizel. Ty, právě ty, Zelený Bazilišek, Zadong Murnag, jenž nejsi nikdo jiný než vlastní, staré, nízké a prohlédnuté "já", ty, bytost klamná, bytost zbloudilá a přízrak pradávných a mrtvých nadějí..."

A jógin zavřel oči a víc se o svoji vidinu nestaral. Otevřel je opět, až když jasný paprsek bílého dne východem slunce zazářil do jeskyně. Byl opět sám.

Úryvek z knihy Milarepa, Eduard Tomáš
Uživatelský avatar
Tara
 
Příspěvky: 1394
Registrován: stř 20. lis 2013 8:44:22

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod miroslav » sob 30. kvě 2015 11:55:58

.Petra píše:Ale jak správně píše Tara, času je dost a dost, tak proč si nezahrávat.
:)


Spíše proč si zahrávat - jak správně píše Tara :)
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 1499
Registrován: čtv 29. kvě 2014 9:33:24

Re: Je svět skutečný?

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 30. kvě 2015 12:17:53

miroslav píše:
.Petra píše:Ale jak správně píše Tara, času je dost a dost, tak proč si nezahrávat.
:)


Spíše proč si zahrávat - jak správně píše Tara :)

A přece a přece...
Návštěvník
 

Další

Zpět na Inspirativní myšlenky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník