Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 28. kvě 2019 12:55:57

Jana píše:
Návštěvník píše:
Jana píše:Na co se zaměří pozornost, to se posiluje.

To je omyl.

Co se neosobně pozoruje, to se naopak rozpouští.


Kde by se vzalo při neosobním pozorování subjektivní hodnocení, že něco je zlé, že něco je špatně?

Nikde.

Psala jsi

Jana píše:Na co se zaměří pozornost, to se posiluje.


A to je omyl.
Návštěvník
 

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Jana » úte 28. kvě 2019 13:15:33

Návštěvník píše:
Na co se zaměří pozornost, to se posiluje.


A to je omyl.


Psalo se tu o tom, jak poznat, že Boží přítomnost je jen dobrá.

Je možné to vyzkoušet. Každou situaci prožívat jako dobrou, s vděčností za ni si všímat jen toho dobrého, co to přináší.

A pak si nějaký čas všímat jen toho špatného.

A velkým přínosem by bylo popsání zkušenosti s obojím.

Zajímavé také může být i to, jestli se tím soustavným neosobním pozorováním dospěje k vděčnosti, lásce, radosti, míru, osvícení a poznání, že to je dobré.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11197
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 28. kvě 2019 13:26:38

Návštěvník píše:
Jana píše:Na co se zaměří pozornost, to se posiluje.

To je omyl.

Co se neosobně pozoruje, to se naopak rozpouští.

Jana píše:Kde by se vzalo při neosobním pozorování subjektivní hodnocení, že něco je zlé, že něco je špatně?

Návštěvník píše: Nikde.

Psala jsi

Jana píše:Na co se zaměří pozornost, to se posiluje.

A to je omyl.

Jana píše:Psalo se tu o tom, jak poznat, že Boží přítomnost je jen dobrá.

Je možné to vyzkoušet...

Zajímavé a docela poučné je pozorovat, k čemu vede neschopnost připustit svůj omyl nebo chybnou formulaci a neustávající úporná snaha dokazovat svoje přesvědčení.
Návštěvník
 

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Jana » úte 28. kvě 2019 13:49:17

Návštěvník píše:Zajímavé a docela poučné je pozorovat, k čemu vede neschopnost připustit svůj omyl nebo chybnou formulaci a neustávající úporná snaha dokazovat svoje přesvědčení.


Ber to jako trpělivost vysvětlit, že když se vědomí uvolní ze sevření osobní mysli, představa toho, co je osobní myslí označkováno, že je špatně, zmizí.

A objeví se prvotní poznání :

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.

Proto Fráňa Drtikol říká:

"A viděl Bůh, že je to dobré – tím jsem tedy začal. ....

A On mi to vracel objasněné, osvětlené Jeho Moudrostí. Z toho mi přišlo poznání: přestal jsem myslet na Něj a začal jsem myslet Jím, jednat Jím, mluvit Jím. Přestal jsem jít cestou k Němu a rázem jsem se postavil na Jeho stanovisko."
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11197
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Jana » úte 28. kvě 2019 14:02:55

Ale samo sebou z osobního pohledu je možné všechno dělit na dobré a zlé a z neosobního pohledu v oddělenosti pozorovatele se může jevit jako všechno neutrální, ani dobré a ani špatné.

Teprve ve spojení s tím vším, je možné zakoušet tu kvalitu Bytí, jakou to všechno je a ta je dobrá.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11197
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 28. kvě 2019 14:11:32

Zajímavé a docela poučné je pozorovat, k čemu vede neschopnost připustit svůj omyl nebo chybnou formulaci a neustávající úporná snaha dokazovat svoje přesvědčení,

že i ve stavu dvojnosti, tj. duality existuje jen jeden z protikladů, jenom dobro.

Advaita.cz http://www.advaita.cz/24926-co-je-advaita

Projevené a neprojevené

Vědomí má dva aspekty:
1.Neprojevený aspekt - Vědomí v klidu (noumenalita, Šiva)
2.Projevený aspekt - Vědomí v pohybu (fenomenalita, Šakti)

1) Vědomí v klidu je Absolutní Jednotou, Čirým Uvědoměním, neomezené časem a prostorem, je bez jakékoli vlastnosti, neměnné, věčné, smysly neuchopitelné a není si vědomo samo sebe.
2) Vědomí v pohybu vzniká tehdy, když ve Vědomí dojde (naprosto spontánně) k pohybu, čeření a objeví se myšlenka "Já jsem". Zároveň s ní se ve zlomku vteřiny vynoří celý projevený svět.

Svět je založen na vzájemně závislých protikladech, jako jsou dobro a zlo.

Dualita vzájemně závislých protikladů

Základem projeveného světa je dualita vzájemně závislých protikladů. Svět je založen na vzájemně závislých protikladech, jako jsou dobro a zlo, radost a bolest, krása a ošklivost, ctnost a hřích.

Dobro nemůže existovat bez zla, radost bez bolesti atd.


Návštěvník
 

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Jana » úte 28. kvě 2019 15:05:46

Rameš Balsekar nádherně popisuje tři úrovně reality:

Short Prologue: the three levels of nondual Reality

Any wise pondering of life eventually reveals that there are-- most paradoxically-- three simultaneously true levels of the one Nondual Reality, one of which is "Absolutely True," the others being "pragmatically" or "relatively true":

Conventional truth: The world exists ("stands out") as phenomenal appearance, vividly, palpably experiential, filled with distinct bodymind persons or sentient beings, some of them are well-behaved, some ill-behaved. One is advised to "be good, not bad," and promote justice where there is injustice, kindness where there is cruelty, integrity where there is corruption, and so forth.


Psychic truth: In this Divine dream-play of manifestation, all beings, all souls, are growing more subtle and "ripe" for spiritual awakening, and—though for some souls it may take many lifetimes—they will eventually ALL awaken to the One Divine Self, for there is only this One Self. Hence whatever happens for souls in this world or any world is perfect, Divinely meant to happen (otherwise something else would be happening). In the highest heavenly soul-realm or psychic planes, we are all intermingling, interconnected buddhas, so whatever happens "down in the mortal realms" is dream-like limitation, an evolutionary Divine play of "Perfection perfecting Itself perfectly" (i.e., the process of the One Self transforming all selves into buddhas). In/as heavenly perfection, all of us gazillions of souls are made of the One Divine Love, Light, Joy, Peace and Power!


Absolute Truth: Nothing is really happening and nothing has ever happened—there are no distinctly existing "souls" or "worlds" (high or low)—there is ONLY GOD, only the ONE SELF or REALITY, the Openness-Emptiness-Fullness of Absolute Being-Awareness-Bliss. Entirely birthless-deathless, timeless-spaceless, infinite-eternal, clear and simple.

Krátký prolog: tři úrovně nondual Reality

Moudré přemýšlení o životě nakonec odhalí, že existují - paradoxně - tři současně skutečné úrovně jedné nedvojné skutečnosti, z nichž jedna je "Absolutní Pravda", druhá je "pragmatická" nebo "relativně pravdivá":

Konvenční pravda: Svět existuje (“vyniká”) jak fenomenální vzhled, živě, hmatatelně zážitkový, naplněný zřetelnými těly tělesnou myslí, vnímajícími bytostmi. Některé bytosti se chovaly dobře, některé špatně. Doporučuje se, aby „byly dobré, ne špatné“ a prosazuje se spravedlnost tam, kde je nespravedlnost, laskavost tam, kde je krutost, integrita tam, kde je korupce, a tak dále.


Duševní pravda: V tomto Božské snu o projevu se všechny bytosti, všechny duše, stávají jemnějšími a „zralými“ pro duchovní probuzení a - i když pro některé duše to může trvat mnoho životů - nakonec se VŠECHNY se probudí do Jednoho Božského Já, protože je jen toto Jediné Já. Takže cokoliv se stane pro duše v tomto světě nebo v každém světě, je dokonalé, božsky určené k tomu, aby se stalo (jinak by se dělo něco jiného). V nejvyšší nebeské sféře nebo v psychických rovinách jsme všichni vzájemně propojení buddhové, takže cokoliv se stane „dole v smrtelných říších“ je omezení snů, evoluční Božská hra „Dokonalosti dokonalosti dokonalosti“ (tj. procesu přeměny všech já na buddhy). V nebeské dokonalosti, všichni jsme stvořeni z jedné Boží lásky, světla, radosti, míru a moci!

Absolutní Pravda: Nic se opravdu neděje a nic se nestalo - neexistují žádné jasně existující „duše“ nebo „světy“ (vysoké nebo nízké) - je JEN BŮH, pouze JEDEN jako REALITA, otevřenost-prázdnota-plnost.

Absolutní bytí-uvědomění-blaženost.

Úplně bezdětný, bezmocný, nadčasový, nekonečný, věčný, jasný a jednoduchý.

https://www.enlightened-spirituality.or ... sekar.html
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11197
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Jana » stř 29. kvě 2019 6:48:06

Díky Ramešovu přehledu je možné přehledně shrnout a vyjasnit náš předchozí rozhovor

Konvenční pravda:

Rameš:
Svět existuje (“vyniká”) jak fenomenální vzhled, živě, hmatatelně zážitkový, naplněný zřetelnými těly tělesnou myslí, vnímajícími bytostmi. Některé bytosti se chovaly dobře, některé špatně. Doporučuje se, aby „byly dobré, ne špatné“ a prosazuje se spravedlnost tam, kde je nespravedlnost, laskavost tam, kde je krutost, integrita tam, kde je korupce, a tak dále.


Diamantová sútra
Na úrovni konvenčního lidského poznání platí „konvenční pravda“ , která představuje pravdu běžné lidské zkušenosti o existenci a vlastnostech zakoušené reality. Z hlediska „konečné pravdy“ je však konvenční pravda pouhou iluzí – věci co do své podstaty nejsou takové, jak se jeví, vůbec totiž vlastní pozitivní jsoucnost nemají, nýbrž jsou prázdné a pouze podmíněně vzniklé. Tato podmíněnost se odvíjí od celkového karmického účtu . Poznání prázdnoty jevů je základní podmínkou cesty ke konečnému vysvobození. Poznání o prázdnotě všech jevů však nic nemění na tom, že nevědomé bytosti trpí – utrpení je reálné, byť i ono je z hlediska konečné pravdy prázdné.


Na úrovni konvenční pravdy platí i výše zmiňovaná dualita vzájemně závislých protikladů, která je jen zdánlivá.
Svět je založen na vzájemně závislých protikladech, jako jsou dobro a zlo.
Základem projeveného světa je dualita vzájemně závislých protikladů. Svět je založen na vzájemně závislých protikladech, jako jsou dobro a zlo, radost a bolest, krása a ošklivost, ctnost a hřích.
Dobro nemůže existovat bez zla, radost bez bolesti atd.


Úroveň konvenční pravdy se jeví jako pravdivá jen při nižších úrovních vědomí, realita s jakou je posuzován svět odpovídá míře zúžení vědomí, míře připoutanosti k mysli, míře nevědomosti.

Hawkinsův popis tuláka, který se v roztrhaných šatech objeví na rohu ulice v bohaté čtvrti.
Jak jej budeme z různých energetických úrovní vnímat?


Obrázek

•Z úrovni studu (20) ho uvidíme jako špinavého, odporného a ostudného.

•Z úrovně viny (30) si říkáme: "je to jeho vina, zaslouží si to, co má. Pravděpodobně zneužívá sociální dávky."

•Z úrovně beznaděje (50) vidíme, že se nachází v zoufalé situaci, je to "zatracený důkaz toho, že s problémem lidí bez domova nedokáže naše společnost udělat nic."

•Z úrovně zármutku (75) vypadá starý muž tragicky, nepřátelsky a bezútěšně.

•Na úrovni strachu (100) jej uvidíme jako nebezpečnou společenskou hrozbu. Přemýšlíme o tom, že na něho zavoláme policii - dřív, než spáchá nějaký zločin!

•Na úrovni touhy (120) nás situace frustruje: proč s ním někdo něco neudělá?

•Pokud se nacházíme na úrovni hněvu (150), jeví se nám starý muž jako násilník. Anebo se rozčílíme, proč sakra v naší zemi existují takové podmínky?!

•Z úrovně pýchy (175) tulákem pohrdáme, cítíme, jak je trapný a myslíme si, že pravděpodobně postrádá jakoukoli sebeúctu.

•Z úrovně odvahy (200) přemýšlíme, zda není někde v okolí útulek, říkáme si - "vždyť ten člověk jen potřebuje práci a místo k životu." Máme chuť něco s tím udělat.

•Na úrovni neutrality (250) nám připadá v pořádku, možná dokonce zajímavý. "Vždyť nikomu nijak neubližuje."

•Na úrovni ochoty (310) se rozhodneme sejít dolů a pokusíme se ho rozveselit, dát se s ním do řeči nebo mu nabídneme cigaretu.

•Na úrovni přijetí (350) se nám bude zdát zajímavý. Napadá nás, jaký poutavý příběh by se za tímto podivuhodným chlapíkem, jehož rysy pozorujeme, mohl skrývat. Život nám připadá záhadný a tohoto chlapíka sem jakoby život přivál z tajemných dálek.

•Z úrovně rozumu (400) o něm přemýšlíme jako o možném subjektu pro zajímavou psychologickou či sociologickou studii. Koncentrujeme se na něho a snažíme se ho pochopit.


Na těch nejnižších úrovních vědomí vidíme druhé jako špatné, zlé, jsme schopni je pomlouvat. Schopnost poznávat zlo a špatnost bereme jako důkaz naší vlastní inteligence, bez které se v životě nemůžeme obejít.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11197
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Jana » stř 29. kvě 2019 6:54:58

Duševní pravda:

V tomto Božské snu o projevu se všechny bytosti, všechny duše, stávají jemnějšími a „zralými“ pro duchovní probuzení a - i když pro některé duše to může trvat mnoho životů - nakonec se VŠECHNY se probudí do Jednoho Božského Já, protože je jen toto Jediné Já. Takže cokoliv se stane pro duše v tomto světě nebo v každém světě, je dokonalé, božsky určené k tomu, aby se stalo (jinak by se dělo něco jiného). V nejvyšší nebeské sféře nebo v psychických rovinách jsme všichni vzájemně propojení buddhové, takže cokoliv se stane „dole v smrtelných říších“ je omezení snů, evoluční Božská hra „Dokonalosti dokonalosti dokonalosti“ (tj. procesu přeměny všech já na buddhy). V nebeské dokonalosti, všichni jsme stvořeni z jedné Boží lásky, světla, radosti, míru a moci!


Hawkinsnova mapa úrovní vědomí:
•Na vyšších úrovních se nám muž začíná jevit přátelsky a mile. Možná vnímáme jeho pocit svobody, kterého má na rozdávání, a který tolika kolemjdoucím chybí. Vidíme, že překročil společenské konvence, je veselý a moudrý.

•Nad úrovní 600 (klid) jej vidíme jako naše vlastní já v jiné formě.


Tady začíná poznávání jednoty existence.

Vstup na tuto úroveň vědomí je možné si značně zjednodušit.

A viděl Bůh, že je to dobré .. Tady začíná poznání Boží přítomnosti, která je jen dobrá a to je Boží království
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11197
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Jana » stř 29. kvě 2019 6:57:28

Absolutní Pravda:

Nic se opravdu neděje a nic se nestalo - neexistují žádné jasně existující „duše“ nebo „světy“ (vysoké nebo nízké) - je JEN BŮH, pouze JEDEN jako REALITA, otevřenost-prázdnota-plnost.

Absolutní bytí-uvědomění-blaženost.

Úplně bezdětný, bezmocný, nadčasový, nekonečný, věčný, jasný a jednoduchý.


"Jestliže si uvědomujeme v Srdci svou vlastní Podstatu,

pak je zakoušeno bytí, které nemá počátku ani konce;

to je trvalé vědomí a blaženost bez přerušení.Nepřetržité a plynulé přebývání ve stavu nejvyšší blaženosti

bez myšlenek na nesvobodu a vysvobození

je stálou službou nejvyššímu Bohu."


Šrí Ramana Maharši

Obrázek
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11197
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Rozhovor s Petrou

Nový příspěvekod Petra. » stř 29. kvě 2019 12:03:46

V bibili stojí, že Bůh rozlišuje na dobré a zlé, ale člověku, že to zakázal.

Takže člověk podle něho nemá rozlišovat na dobré a zlé. Ale samozřejmě to může vidět jao Boží, což je nejen pravdivé, ale především neposuzující, tedy neutrální.

:)
Petra.
 

Re: Rozhovor s Petrou

Nový příspěvekod Jana » stř 29. kvě 2019 12:21:58

V bibili stojí, že Bůh rozlišuje na dobré a zlé, ale člověku, že to zakázal.

Takže člověk podle něho nemá rozlišovat na dobré a zlé. Ale samozřejmě to může vidět jao Boží, což je nejen pravdivé, ale především neposuzující, tedy neutrální.

:)


S realizací Největšího Ježíšova přikázání se objevuje poznání, že Bůh je Láska - zcela nepodmíněná nekonečná věčná.

Všechno, co je Boží, je tím pádem taky Láskou.

Souhlasí to s poznáním Probuzených, kteří říkají, že Láska je vším, Bůh je vším.

Ochutnáváš-li jen čisté vědomí lásky bez jakýchkoliv představ, tak samotná láska je blahem, je krásná, je štěstím, je neskonale dobrá, skrz její poznání je všechno, jak říká Rameš: "Dokonalé, dokonalé, dokonalé."

Skrz filtr osobní mysli je to jako když se díváš na realitu skrz začouzené sklo, podle stupně začouzení se zesiluje nevědomost, nerozpoznávání skutečnosti, jak můžeš vidět v mapě Howkinse. Čím větší nevědomost, čím menší propustnost mysli (nižší frekvence), tím vidíš víc negativity a vnímáš ji jako tu nejpravdivější realitu. "Víš, co je špatně."

Ve vyšších frekvencích, kdy je propustnost mysli větší, mysl je osvícenější, poznáváš ostatní bytosti jako své vlastní Já v jiné formě, jsou stejnou láskou jako Bůh, jako Tvé Božské Já.

Rameš ve výše uvedeném článku rozděluje realitu na

1. Konvenční úroveň, osobní sen, projekce skrz tělesné smysly a osobní mysl
(relativní pravda)

2. Duševní úroveň, Boží sen, projekce Univerzální Mysli
(relativní pravda)

3. Absolutní Pravdu, kde jakýkoliv sen přestává být realitou a je jen živá skutečnost.

Vědomé Blažené Bytí
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11197
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Zdeněk » stř 29. kvě 2019 12:42:11


Nicméně Drtikol píše:Prostě – vyhodit sebe sama, celou dušičku i s tělem, se vším, s myšlenkami, s vůlí, s touhou, plány, se všemi ctnostmi a nectnostmi, hříchy a dobrými skutky 
...
A tu přišla koruna všeho – totiž že Bůh je stav. Stav naprostého Nic

což není stav, kdy duše prožívá ten "nejkrásnější život s Bohem". Což nekritizuji. Jen konstatuji, že Drtikolova duše nemohla prožívat takový život - jednak není kdo by jej prožíval, dušička byla opuštěna, a také není s kým by se prožíval, Bůh zmizel.

Zvláštní, že to nedokážeš pochopit. Že budeš měnit vysvětlování svého stavu, aby sis jej obhájila. Zřejmě na něm silně lpíš. Ale skrze to by sis mohla uvědomit, proč Ježíš trpěl úzkostmi - On reálně byl tím Bohem, který Mu zmizel.
Zdeněk
 
Příspěvky: 396
Registrován: ned 20. led 2019 19:12:05

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Jana » stř 29. kvě 2019 15:08:57

Stav naprostého NIC je, Zdenku, úžasné osvobození od iluze ega, iluze osoby. A pak je tady druhá strana téhož - že Láska je vším, Blaho je vším, Bůh je vším.

„Musíme se naučit trvale Ho žít, celý den Ho žít. Je tam klid, radost, krása. Kdyby mne něco nemilého potkalo, snažím se zůstat stále v blaženém stavu – to je ovšem velmi obtížné a je třeba se v tom ustavičně cvičit. A přitom žít a pracovat, jako by se vůbec nic nedělo.“
F. Drtikol


"Jestliže si uvědomujeme v Srdci svou vlastní Podstatu,

pak je zakoušeno bytí, které nemá počátku ani konce;

to je trvalé vědomí a blaženost bez přerušení.Nepřetržité a plynulé přebývání ve stavu nejvyšší blaženosti

bez myšlenek na nesvobodu a vysvobození

je stálou službou nejvyššímu Bohu."


Mahariši
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11197
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Zdeněk » stř 29. kvě 2019 19:21:10

Jana píše:Stav naprostého NIC je, Zdenku, úžasné osvobození od iluze ega, iluze osoby. A pak je tady druhá strana téhož - že Láska je vším, Blaho je vším, Bůh je vším.

„Musíme se naučit trvale Ho žít, celý den Ho žít. Je tam klid, radost, krása. Kdyby mne něco nemilého potkalo, snažím se zůstat stále v blaženém stavu – to je ovšem velmi obtížné a je třeba se v tom ustavičně cvičit. A přitom žít a pracovat, jako by se vůbec nic nedělo.“
F. Drtikol


"Jestliže si uvědomujeme v Srdci svou vlastní Podstatu,

pak je zakoušeno bytí, které nemá počátku ani konce;

to je trvalé vědomí a blaženost bez přerušení.Nepřetržité a plynulé přebývání ve stavu nejvyšší blaženosti

bez myšlenek na nesvobodu a vysvobození

je stálou službou nejvyššímu Bohu."


Mahariši

Jano, já osvícen nejsem, tak mohu jenom hovořit ze své bývalé zkušenosti. A dát si to dohromady s písemnými svědectvími lidí, kteří osvíceni (trvale, nikoli jen nějakým zábleskem) byli.

Není možné popisovat stav osvícení, nejde to. Nejde to natolik, že ani předchozí věta nemá smysl. Může se snad popisovat, co osvícení není.
Nic proti stavu blaženosti atd. a jeho popisování. Ale bude-li se považovat za konečný stav, dříve či později to vyprchá. Milostí boží.
Zdeněk
 
Příspěvky: 396
Registrován: ned 20. led 2019 19:12:05

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 29. kvě 2019 19:33:02

Zdeněk píše:Může se snad popisovat, co osvícení není.


:)
Návštěvník
 

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Jana » stř 29. kvě 2019 20:58:50

Zdeněk píše:
Není možné popisovat stav osvícení, nejde to. Nejde to natolik, že ani předchozí věta nemá smysl. Může se snad popisovat, co osvícení není.
Nic proti stavu blaženosti atd. a jeho popisování. Ale bude-li se považovat za konečný stav, dříve či později to vyprchá. Milostí boží.


Zdenku, ono to vypadá, že stavu blaženosti je třeba nějak dosáhnout, že o něj je možné přijít, že může vyprchat, ale ona je to ve skutečnosti sama Podstata existence, která je věčná, neměnná, jen může být zakryta filtrem mysli.

Proto je kupříkladu Sarana na Poradně mezi osvícenými, protože poznává věčnou blaženost (štěstí pravého Já), která není na ničem závislé, nic ji neruší, a pomáhá tohle poznání probouzet v ostatních bytostech.

Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11197
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Zdeněk » čtv 30. kvě 2019 8:05:40

Jana píše:Zdenku, ono to vypadá, že stavu blaženosti je třeba nějak dosáhnout, že o něj je možné přijít, že může vyprchat, ale ona je to ve skutečnosti sama Podstata existence, která je věčná, neměnná, jen může být zakryta filtrem mysli.

Naše stanoviska v podstatě ilustrují spor (myslím tím ve smyslu logickém, nikoli emocionálním, jak tě jako ženu automaticky napadlo) mezi křesťanskou mystikou Světla a mystikou Temnoty. Píšu to sem proto, aby sis nemyslela, že jde jenom o mojí vycucanost z prstu. A myslím, že se ti tahle informace jednou bude hodit :).
Zdeněk
 
Příspěvky: 396
Registrován: ned 20. led 2019 19:12:05

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Jana » čtv 30. kvě 2019 8:20:32

Zdeněk píše:
Jana píše:Zdenku, ono to vypadá, že stavu blaženosti je třeba nějak dosáhnout, že o něj je možné přijít, že může vyprchat, ale ona je to ve skutečnosti sama Podstata existence, která je věčná, neměnná, jen může být zakryta filtrem mysli.

Naše stanoviska v podstatě ilustrují spor (myslím tím ve smyslu logickém, nikoli emocionálním, jak tě jako ženu automaticky napadlo) mezi křesťanskou mystikou Světla a mystikou Temnoty. Píšu to sem proto, aby sis nemyslela, že jde jenom o mojí vycucanost z prstu. A myslím, že se ti tahle informace jednou bude hodit :).

To, o čem píšu, Zdenku, logiku zcela přesahuje. Pravda je mimo mysl. Proto taky ty meditace, které umožní poznání toho, co zůstává, když mysl zmizí.

Nicméně si moc ráda přečtu od Tebe něco víc o Tvém náhledu na to, o možnostech dívat se hlouběji, pozorněji. Jedna z nejkrásnějších věcí, která se může povést, je poznávání Pravdy, která je v Tobě i ve mně stejná. Sama Pravda je jen jedna a nemůže být různá.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11197
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Jak to, že Boží přítomnost je jen dobrá?

Nový příspěvekod Zdeněk » čtv 30. kvě 2019 10:15:52

Tak ano, ale logiku potřebujeme, i když vysvětlujeme věci nelogické. Mě jde jen o to vysvětlování, nejsem v tom emocionálně angažován. Ty myslím jo a to je tipuji důvod, proč nechápeš, co píšu.

Bůh je láska, bytí, tak přirozeně nemůže být ukřižován, to je prostě bláznovství.
"Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem." (1. Korintským 2, 14)
Zdeněk
 
Příspěvky: 396
Registrován: ned 20. led 2019 19:12:05

PředchozíDalší

Zpět na Jana

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník