alternativní způsob výuky MŠ a ZDŠ začít spolu

alternativní způsob výuky MŠ a ZDŠ začít spolu

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 22. črc 2014 15:02:24

Obrázek

Vznik programu

Původní program Step by step se začal vytvářet v 90. letech v USA na základě nových poznatků o lidském mozku a procesu učení i z praxe mnoha škol (viditelná je inspirace školou C. Freineta). U nás je program realizován s finanční podporou Sorosovy nadace jako součást Projektu podpory vzdělávání Open Society Fund Praha pod názvem „Začít spolu“ a to od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 i na prvním stupni základních škol. (Ve školním roce 96/97 to bylo prvních 5 základních škol, v současnosti je jich zřejmě kolem padesáti.)

Jak vypadá třída Začít spolu

Třída je rozdělena na tzv. centra aktivity – to jsou vlastně stolky ke kterým náleží dobře přístupné police s různými materiály podle zaměření centra (uvedla jsem centrum psaní, čtení, matematiky, věd a objevů, ateliér, ale mohou existovat i jiná).

Obrázek

Jak probíhá den ve třídě Začít spolu

První dvě vyučovací hodiny

Den začíná povídáním v kruhu (na koberci), ve kterém si děti vzájemně sdělí své nové zážitky či pocity a seznámí se s plány na nový den. (Podrobněji.) Následuje obvykle matematika či čeština. Podoba výuky záleží na každém učiteli, ale obecně by děti měly být co nejaktivněji zapojeny (hry, diskuse, zajímavé úkoly, práce v různě velkých skupinách…)

Práce v centrech aktivity (asi 45 – 90 min.)

Učivo ve všech centrech se vztahuje vždy po určitou dobu (např. týden) k jednomu tématu a je vybíráno tak, aby se naplňovaly požadavky školního vzdělávacího programu. Každé dítě si vybírá do kterého centra který den půjde, ale během týdne musí vystřídat všechna centra. V každém centru děti plní zadané úkoly – některé samostatně, jiné skupinově, svým tempem i vlastním způsobem. Učitelé rozvíjí dětskou tvořivost tím, že nabízejí úkoly s mnoha řešeními. Pokud jsou některé děti dříve hotovy, mohou plnit náročnější dobrovolné úkoly navíc, pomáhat ostatním nebo si najít libovolnou jinou činnost (např. čtení). Učitel má čas na děti, které vyžadují větší pozornost. Hotové práce si děti nejprve samy hodnotí, poté je dávají zhodnotit učiteli nebo hodnotí všicni společně, a nakonec je zařadí do své složky (tzv. portfolia), kde se postupně hromadí práce během celého pololetí (roku) a rodič či učitel se mohou kdykoli podívat na pokroky dítěte.

Pro práci v centrech bývá ve třídě ještě asistent, který se věnuje dětem stejně jako učitel – to však záleží na možnostech školy (někdy se může jednat o vychovatelky z družiny nebo studenty ze spolupracující pedagogické fakulty).

Poznámka:

* Více než v jiných programech se v Začít spolu klade důraz na multikulturní výchovu – učitel by měl dětem pomoci uvědomit si význam jednotlivých etnických skupin, obzvláště těch, ze kterých pocházejí děti navštěvující školu.
* Na začátku nebo v průběhu roku sepisuje učitel společně s dětmi pravidla, která se budou ve třídě dodržovat. Děti samy navrhnou co by ve třídě chtěly (např. aby nikdo nikomu neubližoval) a pod seznam pravidel se každý podepíše. Tato forma vytvoření pravidel chování je pro děti samozřejmě závaznější než školní řád nebo nařízení učitele.

Seznam ZŠ Začít spolu v ČR: http://sbscr.cz/?t=01&c=67

Co říkají o Začít spolu rodiče?: http://www.alternativniskoly.cz/pouzite ... lu-rodice/

http://www.alternativniskoly.cz/zacit-s ... cit-spolu/

ps. osobně tento alternativní přístup považduji za naprosto optimální a své zkušenosti popisuji zde

viewtopic.php?f=3&t=3698&start=10#p83498
Návštěvník
 

Re: alternativní způsob výuky MŠ a ZDŠ začít spolu

Nový příspěvekod Alaja. » úte 22. črc 2014 15:22:55

Nějak mi to připomíná bývalé jednotřídky na malých českých vesnicích v padesátých letech.
Tam bývala na malé školičce někdy jen jedna třída a v ní děti od 1. ročníku po 4. nebo i po 5. ročník.
Všechno učil pouze jeden učitel, když z nějakého důvodu nemohl, suplovala hodiny jeho manželka...
Alaja.
 

Re: alternativní způsob výuky MŠ a ZDŠ začít spolu

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 22. črc 2014 15:23:59

Na otázku proč se rozhodli právě pro Začít spolu jsem dostala od rodičů tyto odpovědi (zkráceně):

- informovanost učitelů, přímý přístup, forma výuky (hodí se pro naše dítě, protože je napřed, …protože je pomalejší, …protože nevydrží sedět a soustředit se, …protože je temperamentní), podpora sebevědomí dětí, rozvoj komunikace, smysluplnost, rozvoj individuálních schopností, srozumitelnější výuka, špatná zkušenost s klasickou ZŠ, ne jen vstřebávání znalostí, komplexní přístup k tématům a problémům, možnost rozvoje sebevyjádření, spolupráce, zkušenost staršího dítěte na Začít spolu, dítěti se líbila netradičně zařízená třída, slovní hodnocení, učení hrou, minimalizace rizika, že bude mít učitele, kterého jeho práce nebaví

V dotazníkách pro účely mé diplomové práce odpovídalo 35 rodičů prvňáčků ze škol Začít spolu (ZŠ Horymírova v Ostravě – 15, ZŠ Angelova v Praze – 19).

:)

vidím, že i ostatní rodiče sdílí podobné zkušenosti
shodou okolností tento dotazník jsem vyplňovala i já s manželem (dcera chodila do Angelky)
Návštěvník
 

Re: alternativní způsob výuky MŠ a ZDŠ začít spolu

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 22. črc 2014 15:43:35

Co je Step by Step ČR?

Mezinárodní program Step by Step ČR byl vytvořen v roce 1994 v rámci sítě Sorosových nadací a Children‘s Resource International (Washington, D.C.). Jeho hlavním posláním je budování občanské a otevřené společnosti v nově vzniklých demokraciích a v současné době se tohoto programu účastní 28 zemí střední a východní Evropy, střední Asie a Jižní Afriky.

V České republice byl tento program přizpůsoben specifickým podmínkám našeho vzdělávacího systému a pod názvem Začít spolu (ZaS) byl nabídnut jako vzdělávací alternativa školám, které o jeho realizaci projevily zájem. V souladu s filozofií nadace Open Sociaty Fund podporuje zejména aplikaci moderních poznatků o vyučování a učení v běžné pedagogické praxi a přizpůsobuje organizaci vyučování a učební styl tak, aby nebylo rozhodující Jak, Co a Kdy, ale PROČ, KOMU SLOUŽÍ a JAK UŽITEČNĚ.

Prioritou programu je zaměření na individuální potřeby dítěte a možnost volby.

V současné době máme k dispozici výsledky z dosavadních studií longitudinálního výzkumu, který sleduje vývoj dětí v programu Začít spolu v průběhu jejich docházky do mateřské a následně do základní školy. Cílem výzkumu je zjistit dopad programu Začít spolu na sociální a psychický vývoj dětí. Dlouhodobý výzkum byl připraven pro mateřské školy a první třídy základních škol. Tým PhDr. Havlínové, CSc. jej zahájil v roce 1997 s celkovým počtem 800 dětí - přibližně 400 z MŠ s programem ZaS a 400 z MŠ, které s tímto programem nepracují.

Výsledky ukazují, že jsou naplňovány cíle, které si program Začít spolu klade především ve schopnosti dětí samostatně kriticky myslet a kreativně řešit problémy. Děti v programu ZaS jsou podle tohoto výzkumu také samostatnější, neobávají se selhání, neřídí se na prvním místě tím, co se společensky uznává, ale konají více za sebe.
Návštěvník
 

Re: alternativní způsob výuky MŠ a ZDŠ začít spolu

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 22. črc 2014 16:09:20

"Co bylo cílem výzkumu?

Cílem výzkumu bylo zjistit:

· Jaký vliv na psychický a sociální rozvoj dětí má vzdělávací program Začít spolu?
· Je vzdělávací program Začít spolu v oblastech, na jejichž rozvoj se u dětí
zaměřuje zejména, opravdu účinný (komunikativnost, tvořivost, schopnost řešit
problémy a vyrovnávat se se změnami, kriticky myslet, být odpovědný za své
jednání…)?

· Jsou děti, které navštěvují školy s programem Začít spolu v psycho-sociálních
charakteristikách lepší (mají v těchto oblastech rozvinutější dovednosti) než děti,
které navštěvují školy běžné (bez specifického programu)?

A jaké byly hlavní výsledky?

Úroveň intelektových schopností dětí

Děti z MŠ s programem ZaS mají vyšší schopnost diferencovaného přehledu o
skutečnosti a postihují v ní více souvislostí. Mají dokonce potřebu začleňovat dílčí
komponenty do poznávaného celku. Projevují výraznější originalitu a tvořivost, která
je současně spojena s vyšším smyslem pro realitu. Mají proto i vyšší úroveň
praktické inteligence.

V dalším vývoji se již přesunují z etapy charakterizované globálním a
nediferencovaným přístupem ke světu do etapy charakterizované schopností
analytického přístupu a ostřejšího postihování detailů. Projevují výraznější známky
rozvoje logického myšlení.

Emoční ladění a kontrola emocí

Dosahují větší vnitřní sebejistoty a uvolněnosti. Lépe se orientují v mezilidských
vztazích a jsou citlivější k jejich vnímání. Svou schopnost reagovat emocionálně
zároveň více podřizují kontrolní funkci intelektu. S věkem nabývají dále vyšší
schopnosti v ovládání svých vnitřních impulzů a potřeb, v určování mezí svým
postojům, fantazijním přáním a motivujícím pohnutkám.

Chování a projevy sebeprosazování

Jejich aktivita a iniciativa je výraznější. Projevují více spontánní snahy předvést svoje
výtvory a výkony a to bez velkých obav z vlastního selhání.

Celková orientace osobnosti

Převažuje u nich orientace na lidský svět. Mají lepší komunikační dovednosti.
Dosahují příznivějšího sebepojetí a pojímají příznivě rovněž i druhé lidi, mají vyšší
míru vstřícnosti a příchylnosti k lidem. Současně jsou méně konformní a méně
podřídivé vůči autoritě, tudíž i odolnější vůči sociálnímu tlaku."

http://sbscr.cz/dokumenty/0a9610f9e65c6 ... 62855f.pdf
Návštěvník
 

Re: alternativní způsob výuky MŠ a ZDŠ začít spolu

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 22. črc 2014 16:22:09

"Závěry výzkumu

Děti, které se účastní programu Začít spolu, získávají zcela prokazatelně
širokou škálu kompetencí, jejichž dosahování a rozvoj jsou cílem programu
Začít spolu. Zároveň se tím u nich neoslabují ty kompetence, které od dítěte
žádá běžná škola na začátku školní docházky.

Program Začít spolu poskytuje podmínky, které umožňují optimální rozvoj dětí v nestresujícím a bezpečném
prostředí. Na zdravém vývoji dětí se významnou měrou podílejí
individualizované výchovně vzdělávací postupy, které učitelky v programu
Začít spolu důsledně uplatňují (respektování osobního pracovního tempa,
délky i frekvence odpočinku dítěte, respektování počtu opakování dítětem
zvolené činnosti, jeho zájmů o oblasti poznávání světa), stejně tak jako
metodika integrovaného učení hrou realizovaná prostřednictvím tematických
projektů a kooperativních metod práce v podnětném prostředí třídy, v němž
jsou děti v roli aktivních tvůrců vlastního poznání.

Jelikož cíle, které si program klade, jsou považovány za přínosné pro celkový vývoj dětí po
stránce citové, intelektové, sociální a osobnostní, potom prezentované
výsledky tohoto výzkumu ukázaly, že program zamýšleného efektu skutečně
dosahuje a má má tudíž své perspektivní místo ve vzdělávání předškolní
populace v ČR."
Návštěvník
 

Re: alternativní způsob výuky MŠ a ZDŠ začít spolu

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 23. črc 2014 9:32:43

jj :)

dávala jsem to sem, kdyby někdo kdo chce dítě umístit do školky nebo vybrat ZDŠ se seznámil i s možností alternativní výuky na státních školách, tj. bez placení školného. což u dalších alternací není.

ještě zmíním jak probíhají tzv. třídní schůzky ve výuce Začít spolu.

od nástupu dítěte do školního zařízení se důsledně uplatňuje pricip aktivní spolupráce partnerství dítě+rodič+učitel
a v tomto duchu se odvíjí i rekapitulace půlročního studia.

Učitel pozve na individuální pohovor rodinu dítěte včetně jeho. je to přátelské a téměř neformální setkání jehož cílem je zjistit jak je dítě spokojené, co by chtělo vylepšit a v čem má potíže, co ho trápí a najít pak společně formu řešení. takže první se vyjadřuje dítě, rodiče a učitel aktivně naslouchají bez komentářů, případně jen kladou doplňující otázky. potom se vyjádří rodiče a ne k tomu co řeklo dítě, ale k tomu jak oni vnímají výuku, jak oni vnímají posuny dítěte i to jak se cítí ve škole, co by chtěli vylepšit nebo to s čím nejsou spokojeni.

potom hovoří učitel - vyjádří se ohledně zhodnocení výuky během půl roku nejdříve v obecné rovině a pak i zhodnotí práci dítěte a i spolupráci s rodiči. nakonec provede celkový souhr toho co kdo jak vnímá. pak se vše probere a hledá se řešení, které je akceptovatelné pro všechny - to v případě, že jsou nějaké problémy a nebo se zamýšlí ještě nad různými návrhy.

my třeba chodili v té době sbírat zkameněliny a děti zrovna probíraly téma pravěku, tak se Markéta nabídla, že udělá krátkou prezentaci a přinese ukázky zkamenělin a já se nabídla, že si vezmu jeden den dovolené a vezmu třídu (samozřejmě s učitelkou i asistentkou) na výlet do Prokopského udolí na místa kde se zkameněliny nachází a připravím si krátký výklad k té oblasti. :) bavili jsme se všichni :)

jiní rodiče zase zakoupili plastové figurky pravěkých zvířat a děti se na nich učily jejich názvy a také předváděli jejich vzájemné chování. další rodiče přišli dětem pomáhat stavět papírové modely. takže tam se skutečně rodiče dle svých možností aktivně zapojovaly do výuky.

taková třídní schůzka byla naprosto v jiném duchu, než je na klasických školách kde se děti neúčastní vůbec a trnou doma s tím co bude až rodiče příjdou. i když někdo z dětí měl problémy, tak se už průběžně s rodiči řešily, navíc děti byly od první chvíle vedeny k tomu, že problémy jsou výzvy k řešení a ne životní tragédií jejich osobního selhání.

byly učeny k reálnému pohledu na sebe a zároveň vedeny k ochotě sebereflexe. kritiku se naučily brát pozitivně, jako šanci k vlastnímu rozvoji a ne jako nálepku osobní nedostatečnosti. rozvíjelo to v nich zdravou míru sebevědomí včetně respektu k druhým. neobávaly se vyjádřit svůj vlastní názor, i když nebyl v souladu s většinou nebo šel proti společenským zvyklostem. naučilo je to stát za svým a nebát se i nést z toho odpovídající důsledky, zároveň svůj názor nebo postoj braly jako čistě svůj osobní a neměly tak potřebu ho za každou cenu prosadit v kolektivu.

když jsem si četla výsledky té studie, že děti které prošly touto výukou jsou samostatné, neobávají se selhání, neřídí se na prvním místě tím, co se společensky uznává, ale konají více za sebe - tak je to skutečně tak.

včera mne velmi potěšilo, jak se program Začít spolu úspěšně rozvíjí a že už je velmi hodně MŠ a ZDŠ, kde je zaveden.

když dcera nastupovala na základní školu, tak v Praze byly pouze dvě. Angelova byla shodou okolností nejen kousek od nás, ale ještě navíc i přímo v bydliště mé maminky, takže naprosto vyhovující :)

ještě jedna ukázka jak se pracuje v tomto programu.

odjeli jsme na týden na hory v době kdy probíhala výuka. šla jsem za p. učitelkou aby nám dala nějaké materiály co má dcera dohonit za zameškanou výuku. p. učitelka se usmála a řekla, že nic takového není potřeba, že to lehce dohoní potom ve škole, ale ať Markéta udělá nějakou krátkou prezentaci o svém pobytu v Tatrách (zaznamená si kudy se tam z Prahy jede, něco o Tatrách, potom minislovníček slovenštiny, ať sežene recept na nějaké tradiční jídlo atd. zkrátka co nás napadne). dítě tedy nebylo zavaleno hromadou zadaných úkolů, které MUSÍ udělat, ale byla mu dána možnost zpracovat téma Vysoké Tatry podle jeho výběru a zájmu a to i jakou formou mu to bude vyhovovat. :)

tak když jsme jeli vlakem - Markéta si zaznamenávala stanice kterými jsme projížděli, hledali jsme to s ní zároveň i na mapě. tam jsme si každý večer sedli do společenské místnosti (max půl hoďka) a lepila na papír pohledy z míst kde jsme ten den byli a něco k tomu napsala nebo namalovala. kvůli tomu nás také odtáhla do tatranského muzea, taky si tam našla slovenského kamaráda, tak spolu kromě drandění na saních, dali dohromady i slovensko-český minislovníček. se servírkou probrala jak se dělají halušky s brynzou a co vůbec brynza je a jako vrchol naší společné činnosti, skutečně větší zábava než hraní pexesa, bylo vymyšlení pohádky o tom kde se vzali horští kamzíci :D :D :D (kdyby to někdo nevěděl, tak to bylo pokračování pohádky o neposlušných kůzlátkách. maminka kůzlat po horovém zážitku s vlkem se rozhodla přestěhovat do míst, kam vlci nemůžou a to do vysokých skal. pochopitelně museli dost trénovat jak se ve skalách pohybovat. šlo jim to dobře a tak se úspěšně rozmnožili. když si lidé všimli, že část koz se přestěhovala žít do skal tak jim dala jméno kamzíci :D) Nás ta pohádka napadlo protože jsme na jedné vysokohorské tůře kamzíky potkali.

dcera tak velmi nenásilnou a zábavnou formou zpracovala téma Vysoké Tatry, naučila se pracovat s mapou, seznámila se s odlišnostmi slovenského jazyka, s místními tradicemi a všichni jsme se u toho společně bavili (včetně té servírky, která nakonec Markétě přinesla svoje halušky i ochutnat :) )- doslova škola hrou nejen pro dítě, bavilo to i nás ! a to byla dcera v první třídě.

protože jsme tam hodně jezdili na Štrbské pleso, tak jsme od místních zjistili legendu o místním skřítkovi, a že vůbec ve Vysokých Tatrách mají všude skřítky, tak jako my v Krkonoších Krakonoše, tak jsme i koupili knížku o nich ve slovenštině - potom si to ve škole děti četly. Štrbský skřítek se jmenoval Štrbko a bylo to pořádný číslo :D :D :D
Návštěvník
 


Zpět na Může se hodit

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník