Jak žít ?

Re: Jak žít ?

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 03. bře 2013 17:54:27

Přišla hodina, kdy musíme přijmout dva zákony: zákon vyrovnání a zákon vývoje. Svůj běžný způsob života můžeme založit na sobeckých zájmech, na dmoucích se citech, na vypočítavé lstivosti nebo se nechat lenivě hnát proudem okolností. Výsledkem bude, že můžeme nalézt okamžitý prospěch, nikoli však trvalý. Nebo můžeme svůj život založit na filozofii. Jestliže to uděláme, opustíme starou hru zkoušek, omylů a utrpení a začneme žít s pochopením. V tom případě to, co se nám přihodí, nebude nečekané, ale očekávané. Když se člověk dokáže dívat na svůj přítomný život neosobně a svůj minulý život analyzovat, začne se v něm rodit chápání, které později přejde v ovládání. Pro koho je sledování mravní dokonalosti a praktické moudrosti něco více než pouhá fráze, nalezne jak v životním štěstí, tak i v neštěstí pomoc k dosažení svých cílů. Uvidí chyby, které dělal, psychologické příčiny, které k nim vedly, i zevní následky, které přivodily; a když to uvidí, bude trpět. Jestliže toto utrpení vtiskne jeho mysli nový vyšší postoj, pak nemá být posuzováno jako něco, čemu by se měl vyhnout, ale jako něco, co by měl přijmout. Když to pochopí, bude vědomě a svobodně spolupracovat v tomto plodném přerodu a zvítězí nad ním. Ze správně vyhodnoceného utrpení načerpá větší sílu pro ovládání svého nižšího já a lepší schopnost utrpení pochopit. Každá nová zkušenost pak bude jako olej pro plamen jeho rostoucího chápání.

Tento výsledek se dostaví jako reakce na to, že změnil svůj postoj na postoj žáka, který dychtí po poučení a který odmítá sobecký výklad života a nahrazuje jej výkladem neosobním. U ostatních vyvolává utrpení jen otupění, ale jemu přinese údobí nového vzrůstu. Kdykoliv do jeho života vstoupí krutý bol, který způsobí náhlou ztrátu štěstí, nebo nepředvídaná starost z nečekaných událostí, nebo křivda způsobená někým druhým, nebo tragická událost sdělená dopisem, bolestná nemoc nebo velký nezdar, instinktivně si položí otázku: "Proč se to stalo?", nebo "Proč vstoupila tato osoba do mého života?" a pak uvažuje nezúčastněně, chladně a pomalu, dokud neodhalí zevní nebo vnitřní význam události. Neboť život by mu tyto zkušenosti nepřinesl, kdyby mu nepatřila, to znamená, kdyby si ji nezasloužil nebo ji nepotřeboval. Takováto filozofická analýza mu často ukáže, že vnitřní příčiny zodpovídají za mnoho zevních událostí. Člověk, kterého utrpení probudilo a který odstraňuje chyby a pěstuje potřebné vlastnosti, se zlepšuje a utrpení přeměňuje v zisk. Vidí, že každá chyba v charakteru nebo v úsudku nakonec vede ke ztrátě štěstí. Problém správně volit nebo se moudře rozhodnout není snadný.

Lidé mohou běh svého života učinit snazším, když změní svou povahu, inteligenci a sklony, sílu, zdravotní stav a podmínky svého těla. Jestliže se netečně spokojí s tím, jací jsou, musí také přijmout naplnění svého osudu. Když jim zákon vyrovnání předloží osud v Tvrdých životních podmínkách nebo v nežádoucích nehodách, naříkají nad jeho přísností. Kdyby místo snahy zmírnit podmínky nebo zbavit se neštěstí odevzdaně přijali zákon jako zákon spravedlivý, prokázali by moudrost a zkrátili by dobu utrpení.

Když trpící člověk shledá, že nemůže změnit nepříjemné okolí nebo se nemůže vyprostit z pout zlé karmy, měl by změnit způsob, jak na ně pohlíží. Když nemůže rychle urovnat své vnější okolnosti, může a musí přizpůsobit sama sebe, své já. Když se nemůže rychle vymanit z disharmonického prostředí přes veškerou usilovnou snahu a inspirovanou představivost, musí se naučit dívat se na toto okolí jinýma očima. Cena utrpení pro žáka je určena hodnotou, kterou z něho vyzíská. S poznáním, že je trestán vlastními chybami a klamán vlastními slabostmi, s moudrým a neosobním postojem - nechť jsou jeho city jakékoliv - je může změnit v kladné hodnoty. Ale připustí-li, aby ho tyto city strhly do trpkosti, nenávisti, zlosti, zášti, strachu nebo sobectví, stanou se složkami zápornými. Není to jen bezohledné chování a ubližování druhým, co přináší odplatu. Hořké myšlenky a mstivé city, negativní myšlenky a nevyrovnané emoce ovlivňují nejen kvalitu lidského charakteru, ale jsou-li dosti mocné a trvají-li dosti dlouho, působí i na jeho štěstí. Mohou ho potkat potíže, které by jinak nenastaly. Mohou vzniknout nebo trvat nepřátelství, která by se ho byla nijak nedotkla, anebo i kdyby se ho dotkla, tak by zanikla.. Jestliže z něho zkušenosti učinily člověka zatrpklého, může si být jist, že tento jeho postoj k životu souvisí s nešťastnými následky.

Když negativní stránka mysli dostoupí určité soustředěnosti, určité hloubky intenzity nebo když se prodlouží na dlouhou dobu, může se později projevit hmotně. Lidská činnost a štěstí člověka není předurčeno žádnou jinou silou nebo bytostí než jím samým. Obojí vyvěrá z jeho vlastní přirozenosti. Neštěstí může považovat za konečnou porážku a klesnout v zoufalství vedle cesty, nebo je může považovat za výzvu a vystoupit na vrchol odhodlání. Nakonec je to jeho myšlení o tom, na čem záleží! Jeho postoj k těmto událostem není o nic méně důležitý, než události samé. Tvořivá myšlenka přichází nejdříve, její viditelné důsledky se projevují později. Čím ušlechtilejší myšlenka, tím uspokojivější důsledky. To není pouhé snění, ale spolehlivá skutečnost. Zkušenost předkládá tyto myšlenky a historie potvrzuje jejich pravdu. Mussolini míval několik let připravenou v zásuvce svého stolu nabitou pistoli, aby ji mohl použít a ukončit svůj život v případě, že by se okolnosti vyvinuly pro něho nepříznivě. Do jaké míry toto udržované soustředění na smrt zastřelením souviselo se skutečností, že nakonec zemřel tímto způsobem?

Neexistuje člověk, který by nemohl do určité míra zlepšit svou povahu a své podmínky, často i své zdraví. Jsou v něm vždy skryty tvořivé a povznášející síly, které čekají, že budou probuzeny a použity pro jeho pokrok a službu. Již od patnácti let bylo nejoblíbenějším cvičením mladého Disraeliho používat svou tvořivou představivost a představovat si sama sebe jako anglického ministerského předsedu; tohoto nejvyššího postu samozřejmě dosáhl.


(Z knihy Paul Brunton - DUCHOVNÍ KRIZE ČLOVĚKA)http://www.volny.cz/cdk.vp/fil_pb/fp06_09_5.htm
Návštěvník
 

Re: Jak žít ?

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 11. črc 2016 17:52:25

Zákeřnosti a záludnosti světa duality a jak se z toho vymanit a stát se blaženým :-)

Obrázek

Jakmile si uvědomím, přijmu za svou osobní pravdu a patřičně do sebe vstřebám (a následně vědomě praktikuji), že nejsem svoje mysl ani emoce, že ve skutečnosti jsem vědomí (pasivní stav pozorovatele - pozorující přítomnosti) neboli tvořivé živé světlo - světelná energie (aktivní stav tvůrce), režii svého života mám pak plně ve svých rukou, a to beze všech dramat světa duality.


Jádrem veškerých problémů je falešné ztotožňování se - mylná sebe identifikace. Naopak když vše prohlédneme, vrhne nás to do stavu nesmírné blaženosti. Vědomí má spoustu nástrojů, kromě (logické) mysli například i (kvantovou) intuici. Nicméně ani mysl ani kupříkladu paměť či intuice nejsou to, čím jsme. Pokud držíme ve své mysli nějakou vzpomínku či obraz, může s tím mít sice náš vnitřní herec (neboli vnější projev našeho já - ego, tělo) co do činění, je však třeba se s tím neztotožňovat.

Ještě zásadnější je to s emocemi, které uvádějí mysl do pohybu. Něco jiného je pravá láska - cítění naší bytostné podstaty, a něco úplně jiného jsou emoce. Emoce existují pouze v dualitě. Jsou podmíněné, a to je kamenem jejich úrazu. Například pokud jsme do někoho zamilovaní a zakoušíme milostnou lásku, tak pokud je tato láska opětovaná, jsme v sedmém nebi - ale představte si, že není nebo se to pouto přetrhne. Tento druh lásky se rázem mění v nefalšované peklo. Jenomže: SKUTEČNÁ láska přece zůstává stále tím, čím je. Láskou.

Pravá láska (tedy nikoliv emoce) je stavem Bytí. Je bezpodmínečná. Je výrazem a podstatou našeho vědomí - naší multidimenzionality. Recept zní: nic a nikoho neposuzujte v emocionální rovině duality. Zůstávejte v klidu. Nereagujte. Buďte neutrální. Nejste vaše emoce, nejste vaše mysl. Jste Jednota. Až pokud jste skutečně klidní a víte opravdu kým/čím jste, posuzujte a reagujte.

Mezi námi a Láskou není rozdíl - jsme to My. Žádné rozdělení!

Pokud se například někdo jmenuje Jozef Novák a někdo řekne, že Jozef Novák je vůl, a pokud tento Jozef Novák bude vědět, že jeho jméno (ego, tělo) je jen zástupce (herec, iluze), nijak se ho to nedotkne. Bude se smát. Zrovna tak pokud třeba někdo váš blízký na vás chrlí své negativní nálady, vnímejte to chladnokrevně - neberte si to k srdci ani nijak osobně. Vůbec se s tím neztotožňujte. Negativní energie existují pouze v dualitě, zatímco naše bytostné jádro nikoliv! Zůstávejte v klidu, reagujte světlem (duchovním) a láskou - bezpodmínečnou, nezištnou, která absolutně nic nevyžaduje, nepotřebuje ani neočekává.

Emoce mohou být jak pozitivní, tak negativní. Bezpodmínečná láska je pouze pozitivní. Samotný fakt Existence, už jenom to že jsme, je výsostně pozitivní záležitost. A z toho je třeba vycházet. Ve vyšších patrech Bytí není nic jiného nežli harmonie.

Nezapomeňme rovněž, že pakliže jsme skutečnou Láskou, není to ani zdaleka všechno, čím jsme. Zrovna tak jsme Světlem či Fantazií. Jsme zkrátka a dobře esencí Absolutna...

Obrázek


Nejsem moje mysl

Nejsem moje emoce

Já jsem světlo (centrálního slunce)

Já jsem láska (bezpodmínečná)

Já jsem extatická blaženost (a všechno povznášející a radostné)

...a promítám se a šířím a vsakuji naprosto do všeho, nač jen pomyslím, co dělám či kde jsem

http://modrymotyl.blogspot.cz/2012/11/z ... y-jak.html
Návštěvník
 

Re: Jak žít ?

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 13. črc 2016 12:29:22

Mistr taiči radí, jak být štastnější.

Přestaňte bojovat sami se sebou

Museli jste vstávat brzy, nestihli jste se nasnídat, ujel vám spoj do práce a do toho všeho vás šéf ani nepozdraví. Dnešek možná opravdu není vaším nejlepším dnem, ale to vůbec nevadí. Důležité je vědět, jak si s tím poradit a zbytečně se nestresovat. Protože negativní myšlenky přinášejí napětí a tím vzniká úzkost a různé nemoci. Alespoň to tvrdí Andy Mack, mistr bojového umění taiči, který posledních 26 let strávil tréninkem mysli.

„Všichni se stresové situace snažíme zvládnout po svém. Chodíme k psychologovi, do posilovny, k astrologovi, s kamarádem do baru. Zkrátka kamkoliv a to s jediným cílem, aby nám ten dotyčný pomohl. Přitom jediný, kdo nám může pomoct, jsme my sami,“ vysvětluje Australan Andy Mack na semináři Dissolve terapie v Praze.

Andy kromě vlastní školy taiči v australském Melbourne pracoval také pro australskou a thajskou vládu jako poradce ve věcech spojených se sociálně znevýhodněnými skupinami. Pomáhal například vězňům, které přesvědčil, že síla není ve svalech, nýbrž v uvolnění napětí.

Momentálně se Mack věnuje učení Dissolve terapie, taiči, osobnímu a skupinovému koučinku a dlouhodobé osobní terapii. Vede semináře po celém světě a díky mnohaletým zkušenostem s vipassana meditací (intuitivní poznání tří charakteristik bytí – pomíjivosti, neuspokojivosti a neosobnosti) se stal vyhledávaným trenérem učitelů jógy.

Do Prahy se před několika dny přestěhoval se slovenskou manželkou Adélou, která mu asistuje. Věří, že právě u nás má velký prostor pro založení školy a léčebného centra. Češi podle něj stále více experimentují s novými technikami, přitom možnosti u nás stále ještě nejsou na takové úrovni jako ve světě, třeba v Thajsku, kde žil a trénoval pět let. Deset let navštěvoval různé kláštery, kde žil jako mnich. Osm hodin denně meditoval a cvičil za jediným účelem – zdolat svoje tělo a mysl.

Před tím, než ho jeho učitel Sifu Adam Mizner seznámil s taiči, řešil Mack stres tím, že tvrdě trénoval – zvedal těžké váhy, běhal každý den deset kilometrů a zápasil. Tím se jeho tenze zvyšovala a jeho zdravotní stav zhoršoval. Byl alergický na spoustu potravin a nic mu nepomáhalo. Zachránil ho až intenzivní trénink relaxace, který mu změnil život od základu.

Strávil roky praktikováním tradičních buddhistických relaxačních technik vipassany, čchi-kungu, neigongu a vymyslel speciální trénink, který nazval Dissolve terapií. Tato práce s myslí by měla člověka naučit uvolnit fascii (vazivový obal svalů), vnitřní orgány, nervovou soustavu, šlachy a všechny svaly v těle. Dissolve znamá v překladu rozpustit, tedy nechat pomocí terapie vše rozplynout.

Dvaačtyřicetiletý Australan věří, že nepotřebujeme žádné knížky k tomu, abychom se naučili pracovat se svým tělem a myslí. Jediné, co potřebujeme, je naučit se uvolnit ve chvíli, která je nám nepříjemná a nechat vše špatné odejít. Zkrátka nedržet to v sobě a neutíkat před problémy pomocí všelijakých aktivit, které nás ještě více vysilují. Důležitá je podle Macka práce s okamžikem, zůstat v klidu, i když třeba venku prší.

Tohle se můžete na jeho semináři Dissolve terapie naučit

Obrázek

0 1 2 3 4 5

Přesně podle této stupnice si pěstujeme naši úzkost. Začíná to špatnou myšlenkou, pocitem, se kterým jdeme třeba k psychologovi. Ten nám předepíše antidepresiva. Docházíme k němu rok, dva, abychom přišli na to, odkud problém pramení a přitom se uměle uvolňujeme všelijakými léky. Nic nezlepšujeme, naopak, konstantně se udržujeme na bodě 5, namísto toho, abychom se vrátili z jedničky do nuly.

„Neustále hledáme nějaké berličky, kterými bychom si ulevili. Každý po svém. Ať už to je alkohol, marihuana, fyzická aktivita, káva, závislost na partnerovi a dětech, antidepresiva nebo práce. Zkrátka cokoliv, abychom se rozptýlili a pocítili uvolnění. Ulevíme si, ale jen krátkodobě, protože ona tenze, negativní myšlenka se hned vrátí. Naše zlé ráno se proměnilo ve zlé dny, měsíce a roky. Přitom jediné, co stačí udělat, když se nám něco nepříjemného přihodí, je nadechnout-vydechnout a nechat vše zlé odejít hned, jak to přijde – zjemnit náš pohled na svět,“ vysvětluje mistr taiči.

„A když se takové uvolnění naučíme, tak to bude mít efekt i na mysl toho druhého, třeba šéfa, který na vás řve. Vše totiž bude v pořádku, jakmile nebudete v napětí. Jen tak s vámi nic nepohne, budete vidět čistě a najdete prostor a cestu k vašemu cíli. Ať už je to láska, vysněná práce nebo narovnání vztahů s rodinou. To vše se vám najednou bude zdát jednoduché,“ dodává.

Ne nadarmo se říká, že jste to, co jíte. A to samé platí i u vaší hlavy, jste to, co si myslíte. Přesně takovou energii vyzařujete a i tak vás podle Andyho Macka vnímá okolí. Jestliže se bojíte, uvidí to i ostatní. To znamená, že pokud je ve vaší konverzaci nějaké napětí, musíte ho uvolnit a jakkoliv to může znít zvláštně, začněte jazykem. Přes jazyk se totiž podle čínské medicíny uvolňuje i celé tělo a mysl.

„Můžete relaxovat kdekoliv, na tréninku, při pracovní schůzce, když na vás někdo zakřičí. Zkrátka kdekoliv a kdykoliv. Tím pro vás až doposud nepříjemné činnosti nebudou nepříjemné a vy se na ně budete těšit,“ předpovídá Mack.

Není to o tom, že se stanete pasivním vysmátým hipíkem. Podle mistra taiči se stanete člověkem, kterého jen tak něco nerozhodí a který si bude užívat života v jakékoliv situaci. Budete silní, nic vás nezdolá a nikdo s vámi nepohne. „Přitom na vašem životním stylu nebudete měnit vůbec nic, jen se už obejdete bez oněch berliček,“ uzavírá Andy Mack, který se těší na nový život v Praze.

http://www.forbes.cz/mistr-taici-radi-j ... -se-sebou/
Návštěvník
 

Re: Jak žít ?

Nový příspěvekod vostalpetr » sob 23. črc 2016 20:57:15

kterého jen tak něco nerozhodí a který si bude užívat života v jakékoliv situaci.


Páni,

no tohle jsem si vždycky přál...

Jak já byl neštastnej, když jsem byl rozhozenej,

byl jsem tak rozhozenej, že jsem si to vůbec neužil...
Kdysi jsem měl spoustu chyb, ale nyní jsem naprosto dokonalý!
vostalpetr
 
Příspěvky: 7269
Registrován: ned 16. říj 2011 0:17:38

Re: Jak žít ?

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 08. led 2017 8:33:54

Od strachu až k laskavosti

Obrázek

Přemýšlel jsem nad tím, jak lépe zvládat všechny těžké situace a jak být milejší a laskavější k lidem kolem mě.

Přišel jsem na to, že prakticky všechno mé negativní chování vychází ze strachu.


Ve filmu Donnie Darko hlavní hrdina polemizuje s učitelkou, která mu tvrdí, že všechny negativní projevy jsou odrazy strachu a všechny pozitivní projevy odrazy lásky. Souhlasím s Donniem, že nic se nedá zredukovat na prostě dobré nebo prostě špatné. Jednoduše na to neexistuje žádné obecně platné měřítko (i když se o to tuhle a támhle někdo snaží – hezké shrnutí poskytuje Tomáš Sedláček v knize Ekonomie dobra a zla).
Každopádně pohled, že strach nám brání v tom být otevřenými a tvůrčími lidmi, mi dává smysl.

Osobně si celý ten koncept představuji takhle. Člověk má dvě části mozku. Jednu myslící lidskou (logika, víra, abstrakce, dlouhodobé plánování) a jednu pudovou zvířecí (instinkty, reakce, přítomnost). Když nás přepadne strach, naše reakce převezme zvířecí část mozku, která briskně rozhodne mezi dvěma variantami: bojuj, nebo uteč.

V sociálním prostředí našeho lidského světa se to pak projevuje následovně: Pokud mozek přepne na boj, člověk se začne chovat agresivně (arogantně) nebo defenzivně (zuřivě si brání svou lidskou malost). Zvolí-li útěk, začne se osoba omlouvat (podřizovat) nebo litovat (dělá ze sebe oběť). Všechny tyto vlastnosti považuji za slabiny a všechny pramení ze strachu.

Model celebrity, která se chová arogantně, známe asi všichni. Z čeho má takový člověk strach? Že najednou nebude dost dobrý a přijde o jediné, co má, že znehodnotí svou „značku“, díky které má peníze, uznání, přátele. Bojí se, že tím vše ztratí.

Proč se někteří lidé chovají zle ke svým partnerům? Ze strachu, že je ztratí, ať už proto, že je opravdu milují, nebo proto, že onen partner pro ně znamená určitý sociální status. Z obavy, že nejsou dost dobří a potřebují si dokazovat svou nadvládu.

Proč lidé v práci tak hrozně brání svoje nápady? Protože na nich zakládají svou pracovní identitu. Pokud jsou nápady špatné, oni jsou špatní.

Tohle všechno je strach plynoucí ze ztráty ega – identity, kterou jsme si vybudovali pro kontakt s vnějším světem. Ve skutečnosti je ego jen maska, jíž někdy nevědomky zaměňujeme za naši skutečnou osobnost.

Když má člověk tento sice skutečný, ale zároveň nepotřebný strach, pomůže mu polknout svoje ego a přestat o něj bojovat. Lidé se často bojí ustoupit, protože to považují za slabinu. Ego je to co má strach, že bude pokořené, zamazané a zbytečné. Proto potřebuje všem kolem dokazovat, že existuje.

Poslouchat strach má skutečně smysl, jen když jde o zdraví nebo život. Všechno ostatní je jen hra, kde je potřeba hodnotit rizika, ne se řídit instinktivním strachem.

Občas se sám chovám hloupě a tak pak zpětně zkoumám, proč jsem se tak choval a většinou jsem schopen celou tu scénu zredukovat na nějaký konkrétní strach. Jakmile ten strach pojmenuju, dokážu mu čelit. Možná ne hned, ale dřív nebo později podlehne!

Zjistil jsem, že v prostředí, kde se cítím příjemně a bezpečně je pro mě mnohem snazší poslouchat jiné lidi, chápat, to co říkají a být k nim příjemný. Naopak v prostředí, kde existují ať už umělé nebo přirozeně vyvolané tlaky můžu být dost nepříjemný, jízlivý a defenzivní.

Pro mě je ideálem mít koule na to, abych si mohl být jistý, že při napadení uchráním sebe a své blízké, případně hodnoty, které jsem vybudoval. Ale zároveň v období klidu a míru v libovolném prostředí budu moct být příjemný a laskavý.

Vše, co jsem měl možnost zažít nasvědčuje tomu, že klíčem k laskavému a svobodnému chování je podle mě odbourání strachu. Ale jak? Jak odbourat strach?

V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že strach je jen informace. Mnohdy velmi užitečná, ale stále jen informace. Můžeme s ní naložit rozumně (vyhnout se opravdu reálnému nebezpečí) nebo ji vyignorovat (v případě neopodstatněného strachu). Kolikrát si stačí představit, co nejhoršího by se nám mohlo stát, a zjistíme, že případný zisk za zkoušku stojí.

Nevyhnutelný je pak trénink, kterým člověk získává spoustu referenčních bodů, díky nimž si zvedá sebevědomí. To je ale jen půlka cesty. Sebevědomí je jen vlastnost ega – ve skutečnosti to znamená, jak věříme své masce.

Ale my musíme jít ještě hloub, ano, ještě hloub až k sebeuvědomění. Ego je to, co se bojí. To skutečné, přirozené, opravdové já se nemá čeho bát, protože je tím, čím je. Dan Millman v knize Cesta pokojného bojovníka (natočili podle toho i film) píše, že skutečná síla není v neporazitelnosti (která je nedosažitelná), ale v uvědomění si své naprosté zranitelnosti. A tam, tam není žádný strach, jen radost ze života a laskavost.

Celé si to představuju jako bublinu. Rozpažte, jako byste chtěli někoho obejmout a pořádně se nadechněte. Tohle je pocit, kdy máte velkou bublinu – hluboké sebeuvědomění. Teď vydechněte, nahrbte se a dejte si pěsti k bradě, jakoby vás chtěl někdo praštit. To máte malou bublinu – strach.

Když nějaká obtíž dolehne na bedra člověka s velkou bublinou, ten ztěžka vydechne a prohne se pod ní. Pak se ale znova nadechne a rozpřáhne ruce. Zasáhne-li totéž člověka s malou bublinou, vyrazí si zuby.

Člověk s rozpaženýma rukama dokáže přehrabovat problémy v klidu, plnými hrstmi a s úsměvem s nimi nakládat. Člověku, jenž si kryje bradu, nezbude než bušit kolem sebe nebo se vzdát.

Když nemáme prostor, jednáme zkratkovitě. Proto bojujme za velké bubliny!

RAW MEAT
Návštěvník
 

Re: Jak žít ?

Nový příspěvekod vostalpetr » ned 08. led 2017 9:49:32

Přestaňte bojovat sami se sebou


Jednota a boj protikladů jsou prostě jedno a to samé,

takže klidně bojujte,

jedno je ve všem a všechno je v jednom,

tedy všechno je vpořádku,

a každej si může bojovat či nebojovat dle svého pochopení....

Žijte tedy jak chcete.... :D :D :D
Kdysi jsem měl spoustu chyb, ale nyní jsem naprosto dokonalý!
vostalpetr
 
Příspěvky: 7269
Registrován: ned 16. říj 2011 0:17:38

Re: Jak žít ?

Nový příspěvekod vostalpetr » ned 08. led 2017 9:51:38

Když nemáme prostor, jednáme zkratkovitě. Proto bojujme za velké bubliny!


A když máte prostor, tak nebojujete,

proto si také člověk s oblibou vytváří ty vlastní omezené prostory,

ovšem samotnému prostoru je to zcela fuk, jestli bojujete nebo nebojujete,

on umožní obojí...

Takže je trošku rozdíl mezi tím, mít prostor a být prostor...

Když máte prostor a někdo vám jej omezí, tak je s tím problém,

ale když jste prostor tak vás nikdo nemůže omezit...
Kdysi jsem měl spoustu chyb, ale nyní jsem naprosto dokonalý!
vostalpetr
 
Příspěvky: 7269
Registrován: ned 16. říj 2011 0:17:38

Re: Jak žít ?

Nový příspěvekod vostalpetr » ned 08. led 2017 10:03:00

Přišel jsem na to, že prakticky všechno mé negativní chování vychází ze strachu.


To je moc jednoduché řešení,

veškeré negativní chování vychází z lásky a touhy...

Vždyt bez toho by nebylo ani možno mluvit o negativním chování...
Kdysi jsem měl spoustu chyb, ale nyní jsem naprosto dokonalý!
vostalpetr
 
Příspěvky: 7269
Registrován: ned 16. říj 2011 0:17:38

Re: Jak žít ?

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 01. dub 2017 16:28:36

ČLOVĚČE, VSTUP DO MÉHO SRDCE VE SVÉM NITRU

♥♥♥

Obrázek

ČLOVĚČE,
VSTUP DO MÉHO SRDCE VE SVÉM NITRU.
NENÍ MÍSTA, NENÍ STAVU VĚTŠÍ LÁSKY, KRÁSY A RADOSTI!

HLEDÁŠ CESTU ZA MNOU A CÍTÍŠ SE SÁM
A PŘESTO JSEM V TOBĚ A JSEM TEBOU.

NENÍ SAMOTA, NENÍ SMUTEK, NENÍ BOLEST, KDE "JÁ JSEM"
HLEDÁTE MĚ, VYDÁVÁTE SE PO CESTÁCH ZA MNOU.

NIKAM NECHOĎTE, NIKDE MĚ NEHLEDEJTE.
JSEM VODOU VAŠÍ VLASTNÍ STUDNY.
JSEM PRAMENEM Z NĚHOŽ TRYSKÁ VODA VAŠEHO VLASTNÍHO SRDCE.
JSEM MLÉKEM Z NĚHOŽ ŽIJETE.

NENÍ MEZI NÁMI VZDÁLENOST.
JSEM JEDNO S VÁMI . JSEM ŽIVOTEM VAŠÍM.
MÁM SRDCE STÁLE OTEVŘENÉ A RUCE LÁSKY VZTAŽENÉ K OBJETÍ.

NEVYDÁVEJTE SE NA CESTU OD JEDNOHO KE DRUHÉMU.
BUDETE ZNAVENI, PROTOŽE ČLOVĚK ZE SVÉ LIDSKÉ PODSTATY,
BYŤ JEHO LIDSKÁ LÁSKA BYLA VELIKÁ, NEMŮŽE NAPLNIT VAŠE NITRO.

TO JE MŮJ CHRÁM - DŮM OTCE MÉHO,
KAM SE NAVRACÍ "SYN" Z MARNÝCH CEST,
ABY POZNAL, ŽE TO, CO HLEDAL, NALEZL TAM,
ODKUD ODEŠEL.

...DÁM TI PROŽÍT JEDNOTU SE MNOU.
VRAŤ SE DO MÉHO SRDCE, KTERÉ JE TVÝM VLASTNÍM.
DARUJ MNĚ SÁM SEBE PRO DRUHÉ.
BUDEŠ ROZDÁVAT A NEBUDE UBÝVAT.

VYPRÁZDNÍŠ VŠAK DŽBÁN SVÉHO EGA.
AŽ BUDE PRÁZDNÝ, NAPLNÍM JEJ PO OKRAJ SÁM SEBOU, A BUDEŠ MOCI TĚŠIT A NAPÁJET OSTATNÍ.

UKÁŽEŠ JIM SÁM NA SOBĚ ZDROJ UZDRAVENÍ A RADOSTI.
STANEŠ SE UZDRAVENÍM A RADOSTÍ PRO SVÉ BLIŽNÍ.

JSEM S TEBOU PO VŠECHNY DNY DO PŘEMĚNY TMY VE SVĚTLO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ.

MILOVAL JSEM TĚ DŘÍV, NEŽ JSI SE NARODIL,

DŘÍV, NEŽ SE ZRODILA HMOTA.

MILUJI TĚ A NEPŘESTANU MILOVAT...

JSEM ONLINE

AMEN

http://www.informaceodjinud.estranky.cz ... itru..html
Návštěvník
 

Re: Jak žít ?

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 13. led 2018 13:51:49Tohle je začátek i konec
Návštěvník
 

Re: Jak žít ?

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 11. dub 2018 8:55:49

Návštěvník
 

Re: Jak žít ?

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 11. dub 2018 9:03:39

Návštěvník
 

Re: Jak žít ?

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 13. lis 2018 14:04:15

Návštěvník
 


Zpět na Inspirativní myšlenky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

cron