Kálí

Kálí

Nový příspěvekod vostálník » čtv 07. črc 2016 22:16:27

Kálí - velká kosmická mocnost času

Velká kosmická mocnost Kálí představuje ve věčnosti princip duchovního vývoje. Její kosmické činy jsou zamýšleny jako podpora dosažení stavu blaženosti, vyplývajícího z postupného odhalování všech božských možností v časové posloupnosti. Je nejvyšší tajuplnou mocností času, která současně pomáhá upřímným a oddaným hledajícím čas transcendovat.

Božské rozlišování, správný čin, který překoná jakoukoliv překážku a inspirující dovednost jsou specifické aspekty této velké kosmické mocnosti. Je potenciální energií kreativní sexuální síly a také ohromující silou transformace, která se zcela projevuje skrze lásku a bouřlivé milování.

V mikrokosmu lidské bytosti je vyjádřena ohromující energií Kundaliní Šakti v pohybu. Velká kosmická mocnost Kálí je spontánně uctívána všemi, kdož jsou odvážní, kdož šlechetně riskují plni zapáleného entusiasmu, neohroženými bojovnými hrdiny (Vira). Cesta Viry - Virachara je k získání velkolepé přízně Kálí ceněna nejvíce.

Duchovní hrdinové spontánně uctívají Kálí

Obrázek

V tantrickém panteonu je Kálí zmiňována jako první z deseti Velkých kosmických mocností, jelikož právě ona je určitým způsobem tou, která „roztáčí kolo vesmírného času“. Současně také ale čas (v Sanskrtu Kala) při konci projeveného světa všechna universa tří úrovní stvoření (hmotný, astrální i kauzální vesmír) pohlcuje. Velká kosmická mocnost Kálí nakonec vždy pozře čas samotný, což je Kala, a to je hlavní důvod proč je Kálí chápána jako prapůvodní příčina stvoření i zániku vesmíru.

Známý tantrický spis Nirvanatantra spojuje Kálí s Brahmou (Nejvyšším), jelikož reprezentuje jak samotnou existenci, tak projevené nekonečné vědomí. Toto spojení umožnilo uctívání Kálí jak z hlediska metafyzikální abstraktní perspektivy, tak z perspektivy mnohem více konkrétní, která v sobě zahrnuje určité specifické atributy (funkce, charakteristiky a vlastnosti).

Podle tantrické tradice vyvěrá celý projevený svět z Nekonečného Vědomí blaženého spojení Šivy a Šakti. Funkce stvoření přichází k božské energii nesoucí jméno Brahmani Šakti. Stvořený vesmír musí být udržován v projevu, což je funkce Šakti Vaišnavi. Nicméně jak aspekt tvoření, tak udržování, s sebou nesou molekulární „smrt“ neboli „zánik“ každé z forem světa, což je funkce představovaná Rudrani Šakti. V podstatě jsou Brahmani, Vaišnavi a Rudrani manželky tří hinduistických bohů Brahmy, Višnu a Šivy (znám též jako Rudra).
Její temnota pohlcuje vše

Současná existence těchto tří jevů v rámci projeveného jasně vyjadřuje názory zmiňované ve všech tantrických spisech: totiž že ke stvoření vesmíru nedošlo kdysi v minulosti a ani někdy v budoucnosti nezanikne, nýbrž že v každém okamžiku dochází k projevu těchto aspektů jako záblesků vytvářejících iluzi kontinuity a reality.

Ačkoliv jsou lidské tělo a mysl neustále zahlcovány nespočtem smyslových vjemů, stav božské extáze (samádhi) předpokládá zánik a prolnutí všech mentálních funkcí i vědomí fyzična do vyššího vědomí Paramašivy, toho, který sahá nad rámec veškeré duality.

Velká kosmická mocnost Kálí je zpodobňována temná jako noc, tančící nad Šivovým nehybným, bílým tělem. Toto vyobrazení poukazuje na dva fundamentální aspekty reality: na jedné straně je zde dynamický, imanentní aspekt (tanec Kálí) a na druhé straně statický, transcendentální aspekt (Šiva reprezentující vědomí). Šiva je zde bílý, protože symbolizuje nekonečné božské světlo (prakaša), nehybný, jelikož nepřítomnost pohybu a činnosti ukazuje vědomí jako čisté, homogenní a kompaktní. Oproti tomu tanec Kálí naznačuje dynamický a aktivní aspekt Božství, a tmavá barva její pleti znamená, že procesy stvoření jsou nakonec v Kálí pohlcovány.

Z jiné perspektivy je Kálí také stvořitelkou světů, jelikož ty povstanou z popela očisťujícího ohně Božského vědomí. Současně je činnost Kálí hluboce evoluční, protože nutí lidi (někdy i bolestivým způsobem) se rozvíjet. Přesto Kálí ve svých z našeho pohledu někdy i drastických činech zahrnuje božské světlo a směřování, vědouce, že to je to nejlepší co může udělat. Ti, kteří uspějí ve všech zkouškách a projdou všechny etapy, jsou skuteční duchovní hrdinové a budou odměněni přízní této mocnosti, jak je naznačeno v přísloví „Odvážnému štěstí přeje“.

Dokud však boží vůle neprojeví tvořivý impuls, nekonečná božská energie (Šakti) zůstává potenciální, ale neprojevená, neoddělitelně propojena se Šivou, v jeho čistě transcendentálním aspektu.Duchovní tantrické spisy zmiňují tento stav jako Sat – Čit – Ánanda (čisté bytí – čisté vědomí – čistá blaženost).


Kálí je čas mimo čas

Obrázek

Kálí je také známa pod jménem Adimahavidja - první z Velkých kosmických mocností. To by nás ale nemělo mást, jelikož to nenaznačuje žádnou hierarchii, nýbrž se takto spíše vyjadřuje posloupnost kosmické evoluce. Rovněž je Kálí také nazývána Adjašakti, díky energii a hrozivým atributům kosmické mocnosti, která nutí lidstvo k činnosti a vesmír k projevu.

Zobrazení Kálí odhalují její nahotu. Nejedná se však o triviální způsob jak zobrazovat božstvo, ale vyjadřuje to překonání veškeré omezenosti. Její činnost v projeveném světě s sebou nese zánik a zároveň očistnou činnost času (Kala). Tento aspekt je vyjádřen lidskou hlavou, kterou drží v jedné ze svých rukou.

Jogín, který se stále více zabývá duchovními aspekty a pevně se zaměřuje na dosažení duchovní svobody za každou cenu, bude požehnán její nesmírnou milostí.

Zničí tvoje ego, aby ses mohl znovu narodit

Jedna z nejdůležitějších podob, ve kterých lze Kálí uctívat, je bohyně Durga, která porazila démona Mahishashůru. Tento démon představuje v hindské duchovnosti temné síly. Pro toho, kdo uctívá Boha v aspektu Božské Matky, je Durga jedinou podobou, která ničí na světě veškeré zlo v bezpočtu jeho démonických a satanických aspektech. Hindská mytologie popisuje, jak bohyně porazila démony a jejich krále – Mahishashůru, a zachránila tak bohy ze zajetí a znovu nastolila ve vesmíru božský řád. Duchovní význam tohoto mýtu je ten, že každý člověk v sobě chová jak zlo, tak dobro a tyto energie proti sobě neustále bojují o nadvládu.

Filozofie Védanty předkládá koncepci, podle níž existují božská vtělení, avatáři, kteří sestoupili na zem, aby tu podpořili hlubokou transformaci lidstva. Durga – vtělení bohyně Kálí – poskytuje její podporu a pomáhá těm, kdo o to požádají a uctívají ji, čímž se rozvíjejí jejich duchovní síly a získají převahu nad temnými, negativními vlivy psychiky a mentality. Durga je Božským světlem, které svým hrozivým plamenem čistého vědomí ničí a spaluje jakoukoliv zlovůli a veškeré stopy ignorance.


Její síla probouzí kundaliní

Sádhana, tedy duchovní praxe, doporučovaná pro uctívání Velké kosmické mocnosti Kálí, v sobě zahrnuje snahu o očištění a aktivaci silových center, aby mohla elementární energie kundaliní vystoupat z múladháračakry do sahasráry.

Probuzení kundaliní představuje jeden z nejdůležitějších aspektů uctívání této Velké kosmické mocnosti a je spojená s praktikováním sexuální kontinence podle principů tantrické nauky.

Její tajemný vliv je natolik komplexní a skrytý, že pouze pár čistých duší dokáže rozpoznat v činech Kálí jejich skutečný význam.

Často se setkáváme s vyobrazením Kálí jako Kosmické matky obklopené velkým počtem různých bohů a bohyní. Bez jakéhokoliv omezení rozměrů nebo časoprostoru na sebe bere různé podoby a jména, aby tak mohla vyhovět nejtajnějším touhám toho, kdo ji uctívá.

V určitých situacích se uchyluje k likvidaci všeho, co je zvrácené, slabé nebo zbytečné. Proto ji můžeme vidět vyobrazovanou se čtyřma a více rukama držícíma různé předměty, které jí pomáhají ve znovunastolení nebo udržování božského řádu ve vesmíru.

Obrázek

Ve svých nejvznešenějších aspektech je Kálí sama o sobě Boží milostí, která se vymyká běžnému lidskému vnímání, i podstatou a vědomím samotného Božského Brahmy. Z toho důvodu existují dvě možnosti jejího uctívání: jednak jako velké Bohyně skýtající své milosrdenství a požehnání všem, kdo si to zaslouží a také jako božskou energii (Šakti), která skýtá duchovní svobodu (Kaivalya).

Očistný oheň, který spaluje ego na popel

Všechna vyobrazení bohyně Kálí mají společné tyto základní prvky: Šivovo mrtvé tělo, skvostný postoj a černá barva kůže, mohou se ale lišit v různých detailech, které podtrhují její specifickou roli ve vesmíru, charakteristickou pro konkrétní vyobrazení.

Jedno vyobrazení Kálí ji odhaluje v jejím impozantním postoji, meditující ve stavu nekonečné blaženosti na Šivově hrudi. Jiné ji zachycuje při střelbě z luku s pravou nohou pokrčenou na Šivově hrudi.

Obě postavy (Kálí i Šiva) se většinou nacházejí blízko pohřebního místa, kde dochází ke kremaci, čímž dávají najevo, že veškeré iluzorní věci se vždy nakonec rozpadnou v prach a shoří v ohni času, nebo že se navrátí ke svému prapůvodnímu základu.

Jako obvykle má kůže Kálí černou barvu, zdroj všech ostatních barev. Také to znamená, že je spojována s hlubinami Božího tajemství. Nicméně bývá obklopena bílou září, jemným světlem, jehož podstatou je amrita a evokuje v pozorovateli mír. V tomto zobrazení Šivovo tělo naznačuje, že síla Božího vědomí je neoddělitelnou součástí všeho živého. Ústa Kálí jsou široce rozevřená a jazyk vyplazený, což symbolizuje mudru pozření nebo pohlcení vesmíru.

Strašlivý a děsivý aspekt je podpořen úsměvem bohyně, která pohlíží na vesmírné bytosti s vlídností a láskou, udržujíce jejich životy a krmíce je ze svých ohromných prsů (aspekt tradičně přisuzovaný velké kosmické mocnosti Tara). Její ironický smích je určen těm, kdo se ignorováním zákonů harmonie a rovnováhy chtějí vyhnout duchovní evoluci.

Velká bohyně má tři vševidoucí oči, které „dohlíží“ na minulost, přítomnost i budoucnost vesmíru. V ruce drží lebku, která značí jednak přijetí universálního učení tajemství vesmíru a jednak slouží jako upomínka toho, co zůstane po vstřebání vesmíru.

Celý svět se v tobě rozplyne skrze její nekonečné požehnání

Obrázek

V další ruce drží Kálí meč (khadga), jehož úkolem je přetnout veškerá pozemská propojení a vazby, aby byl věřící připraven na vrcholné duchovní osvobození. Za pozornost také stojí její dlouhé a rozcuchané vlasy, symbolizující sílu všeprostupující milosti této Velké kosmické mocnosti. Její shovívavost a soucit jsou zdůrazněny dvěma rukama, které utváří gesto zbavující strachu a nabízí duchovní dary a síly.

Kolem krku má náhrdelník z lebek patřících různým démonům a jiným zlým stvořením, což symbolizuje její naprosté vítězství nad zlem. Její nahé tělo je pocákané krví těchto stvoření a náušnice jsou vlastně dvě lidská těla bez hlavy.

Toto je komplexní zobrazení Kálí v její hrozivé formě, známé také jako Dakšina Kálí nebo Šyama Kálí. V hindské ikonografii se Kálí objevuje v množství dalších podob, s menšími rozdíly, jako je počet rukou, obličej, či symbolické předměty, které drží. Často se jedná o různé aspekty Bohyně uctívané v odlišných oblastech Indie.

Mezi těmito formami vyniká forma Bhadra Kálí, popisovaná v Tantrasáře jako hladová bohyně, připravena pozřít jakýkoliv iluzorní aspekt vesmíru, mající tři oči a čtyři ruce, ve kterých drží lebku, buben, sekeru a trojzubec.

Obměnou Bhadra Kálí je Chamunda Kálí, která, ačkoliv příjemná na pohled, má příšerné zuby a drží dlouhou lidskou kost s lebkou na konci, meč, řetěz a lidskou hlavu. Na rozdíl od jiných zobrazení Kálí, Chamunda Kálí je oblečena do tygřího kožichu a sedí na těle.
http://www.jogin.cz/kali-velka-kosmicka-mocnost-casu/
vostálník
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod Hrob » pát 08. črc 2016 20:30:39

A jak to vlastně chápeš ty?

Já se nad tím právě zamejšlím,
asi to bude tvůrčí princip zabalenej do poezie.
Hrob
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod vostálník » sob 09. črc 2016 0:20:56

Je to psaný dost šroubovaně,

ale to důležitý tam myslím je,

je to prostě ta nejzákladnější energie, něco jako když z temnoty nevědomí se vynořuje vědomí,

ale naprosto živočišné, sexuální...

Něco jako ten příměr s leknínem, jehož krása vyrůstá z bahna a Kálí je ta energie bahna,

něco jako kámen, či surové zlato...

Už jsem to psal,
jednou jsem ji s kamarádem madarem potkali v indii, byla od někud z Kalkaty,
a oba jsme se schodli na tom, že je to Kálí


proto říkám, že by se lidé neměli bát tamasu, temnoty a nevědomosti, to je Kálí, nebo spíše je v tom skrytá Kálí...
vostálník
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod Hrob » stř 13. črc 2016 15:49:41

Nějak mi tam nesedí to "živočišné" a "sexuální", to jsou termíny pro to, jak tomu rozumí člověk. Ale pokud říkáš "nejzákladnější energie", tak ta sama o sobě nemůže mít přece tyhle ani žádné jiné atributy. Všechno tohle kolem je prostě snaha to uchopit - nějaké duchovní kultury (nauky), které jsou víceméně rovné sci-fi...
Hrob
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod vostalpetr » pát 15. črc 2016 8:56:31

To by mohlo být tím, že se toho bojíš,

většina lidí se bojí toho tmavého nevědomého, živočišného, sexuálního,

a raději se žene za pocity,

jenž jsou jen nadstavbou nevědomí...
Kdysi jsem měl spoustu chyb, ale nyní jsem naprosto dokonalý!
vostalpetr
 
Příspěvky: 7337
Registrován: ned 16. říj 2011 1:17:38

Re: Kálí

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 15. črc 2016 18:43:54

Maharadž: Vzhledem k tomu, že chcete znát konečnou pravdu, sděluji vám, že koncepty narození a smrti nepřijímám, takže jestliže je Baba Muktananda nezrozený a nesmrtelný, bude se nějak zatěžovat kundaliní?
Takže v konečné analýze to nepotřebujete, tak proč by se to mělo učit? Všechny jógy a praxe existují pouze na základě vědom´Já jsem´, které je samo o sobě iluzí. Vše, co se děje v této iluzi (jóga, kundaliní, či cokoliv dalšího), není absolutní, ale relativní, a časově omezené. Proč se místo toho, abyste se snažili poznat svůj originální stav, jenž je bez jakýchkoliv atributů, trápíte těmi různými jógami?

Odmítám všechny Upanišády a nepřijímám písma, protože to vše je sepsáno s postojem ´Já jsem´. Písma nepopisují můj pravý stav, který je bez atributů, za slovy a koncepty. Mohou sice na můj pravý stav poukázat, nikdy ho ale nedosáhnou, protože já jsem za všemi relativními událostmi. Na stezce džňána jógy poznáte, že jste byli vždy svobodní, takže jestliže někdo má toto poznání, nebude následovat jiné stezky jako například bhakti jógu, karma jógu či kundaliní jógu. Vědět, že toto není tím, co jsem Já, je pravé zřeknutí se. Jakmile budete tím, čím jsem Já, přirozeně vše odmítnete.

http://www.advaita.cz/wcd/e-knihy/nisar ... nycela.pdf
Návštěvník
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod vostalpetr » pát 15. črc 2016 19:16:05

Na stezce džňána jógy poznáte, že jste byli vždy svobodní, takže jestliže někdo má toto poznání, nebude následovat jiné stezky jako například bhakti jógu, karma jógu či kundaliní jógu


ale v dzogčhenu jednoduše následuješ všechny tyhle jogy,

aniž by bylo třeba je následovat...
Kdysi jsem měl spoustu chyb, ale nyní jsem naprosto dokonalý!
vostalpetr
 
Příspěvky: 7337
Registrován: ned 16. říj 2011 1:17:38

Re: Kálí

Nový příspěvekod Hrob » sob 16. črc 2016 3:08:08

vostalpetr píše:To by mohlo být tím, že se toho bojíš,

většina lidí se bojí toho tmavého nevědomého, živočišného, sexuálního,

a raději se žene za pocity,

jenž jsou jen nadstavbou nevědomí...


Hihihi, a co jiného je takové nevědomé, živočišné, sexuální, duchovní, dobré, špatné, božské, atd atd, než taky pocity?
Nějaký vjem ti vběhne do palice a pomocí vzpomínek (minulých vjemů) vytvoří pocit. No a když se tohohle haraburdí
v hlavě nashromáždí dost, vzniká pocit par excellence - osobní vědomí - já jsem...
Hrob
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod Jana » sob 16. črc 2016 6:07:15

Hrob píše:
vostalpetr píše:To by mohlo být tím, že se toho bojíš,

většina lidí se bojí toho tmavého nevědomého, živočišného, sexuálního,

a raději se žene za pocity,

jenž jsou jen nadstavbou nevědomí...


Hihihi, a co jiného je takové nevědomé, živočišné, sexuální, duchovní, dobré, špatné, božské, atd atd, než taky pocity?
Nějaký vjem ti vběhne do palice a pomocí vzpomínek (minulých vjemů) vytvoří pocit. No a když se tohohle haraburdí
v hlavě nashromáždí dost, vzniká pocit par excellence - osobní vědomí - já jsem...


Možná i trošku jinak, to haraburdí nalepí na to vědomí "JSEM, KTERÝ JSEM" přívlastky a vznikne pocit, že něco nejsem.

A to haraburdí vzniká díky víře v poznávání, co je dobré a co zlé a co to "já jsem" ohrožuje, co je pro ně nepřijatelné.

Existence, která je ve své podstatě celá láskou se díky tomu haraburdí dělí na to co láskou je a co láskou není, na to, co by mělo existovat a co by existovat nemělo.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11230
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Kálí

Nový příspěvekod Hrob » sob 16. črc 2016 13:04:39

To by se mohlo jevit jako možné, kdyby ovšem i víra nebyla pocitem, stejně jako to "ohrožující" a "nepřijatelné", atd... Co jiného by tedy mohlo být továrnou na celou tu hru pocitů?

Nápověda: ego (pocit par excellence) to není, ono je konečným produktem - dítkem skupinové soulože vip pocitů s pozorností, postelí je hlava (mysl).
Hrob
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod Jana » ned 17. črc 2016 9:03:30

Hrob píše:To by se mohlo jevit jako možné, kdyby ovšem i víra nebyla pocitem, stejně jako to "ohrožující" a "nepřijatelné", atd... Co jiného by tedy mohlo být továrnou na celou tu hru pocitů?

Nápověda: ego (pocit par excellence) to není, ono je konečným produktem - dítkem skupinové soulože vip pocitů s pozorností, postelí je hlava (mysl).


Takže prvotním zdrojem ega je záměna vědomí "JSEM, KTERÝ JSEM" za pocit "já jsem".

Při čemž pocit "já jsem" je obohacené vědomí "JSEM, KTERÝ JSEM" o víru v existenci toho, co nejsem a představu omezenosti toho, co jsem.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11230
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Kálí

Nový příspěvekod Hrob » ned 17. črc 2016 15:25:31

Ale, ale kdo by zaměňoval, když tu ještě není ego?

No, směroval jsem debatu k bodu, kdy bych moh říct
že celou tuhle taškařici pocitů, a tedy i osob, produkuje život -
nikoli vědomě a záměrně, ale spontánně.

A život - to je Kálí.
Hrob
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod Jana » ned 17. črc 2016 15:48:09

Hrob píše:Ale, ale kdo by zaměňoval, když tu ještě není ego?


Ve vědomí se objevil sen mysli a ten sen byl tak krásný, protože se v něm zrodil nový bůh, který hlásá: "Já tvořím!"

V tom snu se rodí nekonečné množství nových bohů a každý z těch bohů si tvoří svůj vlastní svět.

Ale všichni tihle bozi jsou smrtelní a zranitelní, dokud ten malý bůh nezemře a neprobudí se zpět v pravém božství.

No, směroval jsem debatu k bodu, kdy bych moh říct
že celou tuhle taškařici pocitů, a tedy i osob, produkuje život -
nikoli vědomě a záměrně, ale spontánně.

A život - to je Kálí.


Co je život?

Nabízejí se tady dva pohledy, jeden skrz Bohyni Kálí, jakožto zdroje života a smrti,

druhý skrz Krista, ve kterém je věčný Život.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11230
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Kálí

Nový příspěvekod Hrob » ned 17. črc 2016 16:46:59

A co třeba na všechny ty příběhy zapomenout, zavřít oči, a nechat život uvnitř sebe prorůst až na povrch - v tu mysl.
Tím se to dozajista objasní.
Adios.
Hrob
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod vostalpetr » pon 18. črc 2016 17:59:16

http://www.jogin.cz/strucny-prehled-des ... -mocnosti/

Tady to máte, tak si to přečtěte,

třeba i pozorně...
Kdysi jsem měl spoustu chyb, ale nyní jsem naprosto dokonalý!
vostalpetr
 
Příspěvky: 7337
Registrován: ned 16. říj 2011 1:17:38

KÁLÍ

Nový příspěvekod vostal petr » stř 02. led 2019 15:49:20

Není třeba objevovat Ameriku, když už je objevena. Formulovat originálně to, co už bylo dobře zformulováno. Proto cituji z textů, které i mě inspirovaly na cestě.
O čem je vadžrajána možná pochopíš z toho, co už na tomto vlákně je, pokud ti nebude kalit rozum a srdce tvoje přecitlivělost na ženskou otázku.
Pokud ti ale vadžrajána není přiměřená, tak nic z toho správně nepochopíš, budou to pro tebe nejspíš jen nesmyslné obrazy a snahy a určitě o nic nepřijdeš :)
"...aby nezasvěcený se nedopátral" protože pro nepřipraveného s ulpívavými a sebestřednými tendencemi by vadžrajána mohla být nejspíš cestou do blázince nebo rovnou do pekla. "Osvobozením" a posílením ega.


Miroslave, Miroslave,

ty fakt asi žiješ na poušti že nevíš o tom, že už roky je na Inspiruj popsán dzogčhen,

tak co vymýšlíš náký psaní o Kálí ???

Kálí je ženská jako každá jiná, tu nemiluješ pro její vlastnosti je páč to někdo popsal, tu miluješ tak jako každou ženskou,

prostě od pohledu, takže budto ji miluješ na první pohled, nebo ne,

vona Kálí není náká růžová blondýna s tulipánem za uchem, tu nevoblbneš nějakým svým školprdstvím

A tak jste to dotáhli od slov až k činům, které jsou ovšem tamasické (agresivní) postavené na potláčení nežádoucího,

Kálí není trubka,

ta kouká na činy...


Není třeba objevovat Ameriku, když už je objevena.


To co platí vo Americe rozhodně neplatí o duchovnu, stejně tak jako o duchovnu neplatí spousta jinejch věcí ze světa ,

není to uklízení zahrádky, není to domácí úklid, ani sportovní výkon ...
vostal petr
 

Re: KÁLÍ

Nový příspěvekod miroslav » stř 02. led 2019 16:09:02

vostal petr píše:
není to uklízení zahrádky, není to domácí úklid, ani sportovní výkon a už vůbec ne vopičárna...


To je fakt :)
Dík za tvůj pohled.
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 1243
Registrován: čtv 29. kvě 2014 10:33:24

Re: KÁLÍ

Nový příspěvekod vostal petr » stř 02. led 2019 18:42:56

A tu, jak se to jeví, z nějakého důvodu zatím ukázat světu nechce. :donknow:


To víš, masky jsou různý,

anonymní, svatouškovský, dobrosrdečnácký,podlejzácký, frajerský, hrubiánský ba i hrdinský...
vostal petr
 

Re: KÁLÍ

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 02. led 2019 18:49:37

vostal petr píše:
A tu, jak se to jeví, z nějakého důvodu zatím ukázat světu nechce. :donknow:


To víš, masky jsou různý,

anonymní, svatouškovský, dobrosrdečnácký,podlejzácký, frajerský, hrubiánský ba i hrdinský...

i obviňovací... nejraději kdekoho z kdečeho

Něco se vždycky najde nebo vymyslí...

:D
Návštěvník
 

Re: KÁLÍ

Nový příspěvekod vostal petr » stř 02. led 2019 18:52:46

No jasně, ta je taky dobrá


Já mám rád zvířátka, ale už mě medvídek Pú poněkud vomrzel,

asi skusím brouka Pytlíka, ten by mohl pytlíky zaujmout...
vostal petr
 

Další

Zpět na Duchovní směry

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník