ABSOLUTNÍ DOBRO A ZLO

ABSOLUTNÍ DOBRO A ZLO

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 23. lis 2015 8:58:04

Jak je možné, že přes všechny tyto výhody zla, je situace dlouhodobě relativně vyrovnaná a šance na úspěšný duchovní vývoj lidstva jsou nemalé? Tím důvodem je to, že dobro má mocnou zbraň, kterou je láska a proti této „zbrani“ nemá zlo žádnou obranu. Když naše duše ovládne láska, není v ní místo pro zlo a vnější zlo nemá s čím rezonovat uvnitř nás. Tím přestane být vyživováno našimi negativními energiemi a dalo by se říct, že pramen zla (energie, která zlo vyživuje) tím vyschne. Když přestaneme působit utrpení druhým bytostem, přestane proudit k „temným kvazi bytostem“ pro ně životodárná negativní emoční energie a ony postupně zeslábnou natolik, že jakkoliv přestanou ovlivňovat naše životy.

Dobro a zlo - věčný námět mnoha úvah a diskuzí je stále aktuální. I v dnešní době se mnoho lidí zabývá otázkou, zda existuje absolutní dobro a zlo, nebo jsou to pouze relativní pojmy a jaké vůči zlu zaujmout stanovisko, případně, zda a jak s ním bojovat. Protože si myslím, že postoj k dobru a zlu každého člověka je v dnešní době významný a může ovlivňovat celkové směřování jednotlivých lidí i společnosti, věnoval jsem těmto otázkám tento článek.
Absolutní dobro a zlo

Dle mého pojetí filozofie absolutní dobro a absolutní zlo jsou kategorie pouze v rámci určité ideologie. Pokud se dostaneme mimo rámec jakýchkoliv ideologií tvořených kýmkoliv (nejen lidskými bytostmi), absolutní dobro ani zlo neexistují. To, zda se jedná o dobro či zlo, je vždy hodnocení a aby se jednalo o hodnocení absolutní, muselo by takové hodnocení učinit Absolutno – Bůh. Bůh však nehodnotí, Bůh tvoří. Proto neexistuje žádné absolutní boží dobro či zlo. Pouze bůh v deformované personifikované podobě většiny náboženství (jako nástrojů manipulace lidským vědomím) hodnotí, soudí a k tomu, aby mohl hodnotit a soudit, stanovuje prostřednictvím zástupců na Zemi (kteří do této funkce zvolili sami sebe), co je dobro a zlo.

Pokud podsouváme Bohu nějaké hodnocení nějakého činu, tak se jedná nepochopení toho, co Bůh je a jak dalece jeho „velikost a rozmanitost“ převyšuje naše schopnosti jej poznat.

Boží dobro a zlo nejsou jako pojmy nic jiného než to, co za dobro či zlo považuje většina lidí určité společnosti. Když si např. vezmeme takový zdánlivě neotřesitelný princip „nezabiješ“, tak to vypadá, že není o čem mluvit, ale přesto jsou denně kromě lidí zabíjeny miliony bytostí (nezapomínejme, že i rostliny jsou bytosti) jen proto, aby se lidé najedli a získali tak energii pro vlastní život, protože tuto energii v této fázi svého vývoje neumějí získávat jiným způsobem.

Každý pohyb, vývoj, prostě vše co se děje, je střetávání dvou protichůdných sil, jehož výsledkem je směřování k harmonii. Při dosažení harmonie ustává jakýkoliv pohyb, jakékoliv myšlení i vědomí sama sebe. Zůstává pouze absolutno. Je nutná určitá disharmonie, aby se vědomí mohlo uvědomit sama sebe. Věčné snahy o dosažení harmonie jsou příčinou veškerého pohybu, ale paradoxně dosažením harmonie veškerý pohyb ustává. Pohybu ve smyslu jakéhokoliv se dění.

Proto jsou nesmyslné koncepce jakéhosi božího dobra a zla, koncepce odpadnutí od boha případně návratu k bohu. Jediné odpadnutí od boha je naše disharmonie a tím uvědomění si sebe sama. Když si neuvědomuji sám sebe, tak neexistuji, disharmonie je podstatou všeho vzniku.

To neznamená, že neexistuje dobro nebo zlo. Ale neexistuje nic, co je boží dobro nebo zlo. Dobro a zlo jsou pouze hodnocení toho, kdo toto hodnocení provádí, ať ho provádí z pohledu sebevyšších principů.
Relativní dobro a zlo

Zjednodušeně a velmi obecně, ale zároveň i velmi diskutabilně by se dalo zlo definovat, jako to, co způsobuje utrpení (což může být i nečinnost) nějaké bytosti či bytostem a dobro, jako to, co bytostem přináší radost a štěstí. Ale stále a vždy to bude relativní a bude záležet na hodnocení toho, kdo koná nebo působí (případně nekoná) a toho na koho je působeno. A nelze zapomínat ani na fakt, že jeden a ten samý čin může jednomu člověku přinést utrpení a druhému radost a štěstí. Nejjednodušeji se čin hodnotí jako zlo, pokud způsobuje utrpení nám nebo našim blízkým.

Mnoho lidí či bytostí, které považujeme za zlé, jsou pouze bytosti nešťastné, které druhým ubližují zejména ze strachu. Opravdu zlých lidí, tj. těch, kterým utrpení druhých působí potěšení je relativně málo. Již podstatně více je lidí (a v poslední době jich ne náhodou přibylo), kterým je utrpení ale i štěstí ostatních lhostejné, jsou zcela bez emocí.

Použití relativity zorného úhlu je vhodné i při hodnocení „temných bytostí“ (někdy uváděno jako bytostí 4. dimenze), kteří se živí našimi negativními energiemi, a proto v rámci svých možností vytvářejí pro lidi takové situace, aby projevovali co nejvíce negativních emocí. Pro tyto kvazi bytosti jsou naše negativní energie jejich životní energií a je pochopitelné, že se snaží o její přísun. Velká většina lidí se také příliš netrápí utrpením nižších bytostí, které ve formě potravy slouží lidem jako zdroj energie. A to v případě delfínů či velryb, jejichž maso je také používáno jako potrava, mám nejen já pochybnosti, zda se jedná opravdu o nižší bytosti.

Záleží na každém z nás, zda svým jednáním způsobujeme utrpení a zda jednání druhých nám způsobuje utrpení. Vše je relativní. Fyzická bolest může způsobovat masochistovi slast a na druhé straně rodiči stanovené rozumné omezení počtu hodin strávených před televizí může být pociťováno dětmi jako psychické utrpení.
Relativní zlo pro lidstvo v dnešní době

Jako zlo pro lidstvo v dnešní době na Zemi lze obecně definovat jako aktivity směřující proti duchovnímu rozvoji lidstva (zvýšení frekvence vibrací vědomí), případně přímo proti jeho fyzické existenci. Takovouto aktivitou paradoxně může být i mravními humánními principy ne(z)řízený vědeckotechnický pokrok. Relativní je toto zlo z toho důvodu, že z pohledu hodnocení těchto aktivit silami je provádějícími se jedná o dobro a dokonce z jejich subjektivního pohledu se může jednat i o dobro pro Zemi a lidstvo (tedy nejen pro ně).
Jak toto relativní zlo chápat a náš rozpor s ním vyřešit

S tímto konkrétním zlem nelze bojovat a vyhrát. Boj se zlem prostě z principu nelze vyhrát, protože jedním z principů zla je konflikt a boj.

Vůbec bojem nelze vyřešit žádný konflikt, bojem lze pouze konflikt transformovat na jiný konflikt. Je možné, že i na relativně menší konflikt, ale vždy na konflikt. Konflikt dvou stran lze vyřešit pouze vzájemnou spoluprací obou stran. Ani násilné odstranění jedné ze stran konfliktu nikdy nic nevyřešilo.

Pokud něco vnímáme jako zlo vně nás, tak to jen a pouze odráží nějaké zlo uvnitř nás. Pokud se harmonicky vyrovnáme se zlem uvnitř naší duše, můžeme se harmonicky vypořádat i se zlem vně nás.

Absolutní zlo neexistuje, existuje pouze zlo relativní, tedy to, co za zlo považujeme my. Proto jediným možným způsobem „boje“ se zlem je to, co považujeme za zlo, přestat jako zlo vnímat. Když situace ve vnějším světě nebudou rezonovat se zlem uvnitř nás, nebudeme je vyhodnocovat jako zlo, nebudeme s ním bojovat a tak ho vlastně dále energeticky vyživovat.

To nicméně neznamená, že nebudeme uvažovat o některých věcech či situacích jako, že nejsou v souladu s našimi zájmy nebo s našimi představami a nebudeme vyvíjet aktivity k tomu, aby tyto věci či situace ovlivňovaly tak, aby se do souladu s našimi představami dostaly.

Opakovaně musím zdůrazňovat, že se nejedná o pasivní přijímání jakékoliv situace s tím, že vše je, tak jak má být. V žádném případě. Pouze se jedná o to, jaké volíme prostředky a s jakými úmysly je používáme při prosazování svých zájmů či zájmů lidstva. Důležitá je čistota duše a čistota duše = čistota úmyslů.

Zlo může volit i dobré prostředky ke zlým účelům. Dobro musí mít cíle i prostředky dobré, protože pokud použije proti zlu prostředky zla (např. ve stylu hesla účel světí prostředky), nemůže být výsledkem nikdy dobro. Mučit a zabíjet lidi pro jejich záchranu, zejména záchranu jejich duše, lze obtížně vidět jako cestu dobra, i když tak činily církve, jež se zaštiťují absolutním dobrem.

Nad zlem nelze nikdy zvítězit prostředky zla. Použít prostředků zla může pouze ten, u kterého takovýto prostředek rezonuje se zlem v jeho nitru. Připomínám, že pokud používán pojem zlo, stále se jedná o relativní zlo pro lidstvo v dnešní době.

Zlo má v „boji“ s dobrem vždy převahu. Nemusí se „zdržovat“ morálními předsudky a přemýšlením o volbě prostředků, protože pro zlo je každý prostředek, který vede k cíli, vhodný. A také pokud dobro přistoupí na boj se zlem, světlo dobra v boji začíná šednout, až se může zcela dostat na stranu zla. Názorná ukázka obou procesů je v pohádce pro dospělé v posledních dílech obou trilogií „Star Wars“. Ve 3. díle se hlavní hrdina v boji proti zlu stává jeho součástí a v 6. díle naopak hlavní hrdina odmítne zabití představitele zla jako prostředku vítězství nad zlem.

Dobro může stokrát vyhrát bitvu, ale prohraje válku při jediné bitvě, kdy použije prostředků zla, což se i stalo mnohokráte v lidských dějinách. Teorie, že jedině revoluce a boj může vést k nastolení spravedlivé společnosti je nedílnou součástí systému manipulací a také se použité prostředky vždy na „nové spravedlivé společnosti“ projevily.

Jak je možné, že přes všechny tyto výhody zla, je situace dlouhodobě relativně vyrovnaná a šance na úspěšný duchovní vývoj lidstva jsou nemalé? Tím důvodem je to, že dobro má mocnou zbraň, kterou je láska a proti této „zbrani“ nemá zlo žádnou obranu. Když naše duše ovládne láska, není v ní místo pro zlo a vnější zlo nemá s čím rezonovat uvnitř nás. Tím přestane být vyživováno našimi negativními energiemi a dalo by se říct, že pramen zla (energie, která zlo vyživuje) tím vyschne. Když přestaneme působit utrpení druhým bytostem, přestane proudit k „temným kvazi bytostem“ pro ně životodárná negativní emoční energie a ony postupně zeslábnou natolik, že jakkoliv přestanou ovlivňovat naše životy.
Závěr

Teorie, že můžeme být šťastní jen přes utrpení vlastní nebo cizí je cílená manipulace lidstvem. Je to stejně nesmyslné tvrzení jako, že válkou můžeme dosáhnout harmonického a pro všechny spravedlivého míru. Docela mě děsí představy některých lidí o tom, jak se vypořádat s našimi současnými vládci a jejich loutkami, tak jak je to možno se dočíst v různých diskuzích na internetu. Doufám, že i tito lidé brzo pochopí, že násilí není cesta vzhůru.

Jediná možná cesta vzhůru je cesta transformace rozhodující části lidstva do stavu duchovní čistoty, což bude mít za následek duchovní rozvoj lidstva a Země. Je na nás všech, abychom se do tohoto procesu transformace zapojili a aktivně se ho vlastní prací zúčastnili. Důležité je nenechat se strhnout a nenechat si vnutit „styl boje“ soupeře. Je nutno počítat s tím, že k tomu využije všech vhodných situací a prostředků, a to jak dlouhodobě plánovaných, které se dají do určité míry předvídat (a je možno se o nich dočíst v mnoha konspiračních teoriích), tak i nově vzniklých a nově vytvořených.

Možná se nám mohou dostat do mozku, ale do srdce ne, protože ten, kdo srdce nepoužívá, nezná k němu cestu. Ten, kdo používá srdce, nemůže být na jejich straně. Věříte, že síla srdce je silnější než síla mozku?Miroslav Zelenka
Návštěvník
 

Re: ABSOLUTNÍ DOBRO A ZLO

Nový příspěvekod bela » pon 23. lis 2015 10:58:33

vostalpetr píše:Já žvaním rád....

To každej, já taky. Jsme lidi.
bela
 

Re: ABSOLUTNÍ DOBRO A ZLO

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 23. lis 2015 11:01:35

:D :D :D :D
Návštěvník
 

Re: ABSOLUTNÍ DOBRO A ZLO

Nový příspěvekod Bela » pon 23. lis 2015 19:56:18

Možná. Ale možná je to všechno, úplně jinak.
Bela
 

Re: ABSOLUTNÍ DOBRO A ZLO

Nový příspěvekod vostalpetr » pon 23. lis 2015 21:23:05

To je možný,

jak to tak pozoruji,

tak bych řekl že je to mnohem horší než říkám...


Nejspíš je to tak, že

"kdo umí, ten umí a kdo neumí ten učí"
Kdysi jsem měl spoustu chyb, ale nyní jsem naprosto dokonalý!
vostalpetr
 
Příspěvky: 7266
Registrován: ned 16. říj 2011 0:17:38

Re: ABSOLUTNÍ DOBRO A ZLO

Nový příspěvekod Bela » úte 24. lis 2015 8:01:31

vostalpetr píše:To je možný,

jak to tak pozoruji,

tak bych řekl že je to mnohem horší než říkám...


Nejspíš je to tak, že

"kdo umí, ten umí a kdo neumí ten učí"

Ano, tak to je.
Umel bysis snad predstavit nekoho, kdo by umel a ucil?
Bela
 

Re: ABSOLUTNÍ DOBRO A ZLO

Nový příspěvekod Bela » úte 24. lis 2015 8:59:38

To co je na tech úrovních boží je, že ony to neví
že učí.
Co učí, je vlastne ego, ktere si uvedomuje - všímá si jich.
A je to ono, které je schopno tzv. realizace.
Je to fakt vtip; stavet na tom že duch potrebuje realizaci atp. :D :D :D
Bela
 

Re: ABSOLUTNÍ DOBRO A ZLO

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 04. led 2016 16:21:59

Je Bůh opravdu v každém člověku?

Bůh je nejen v každém člověku, ale je ve veškerém Stvoření, je v každém stéblu trávy.Ve všem je Boží energie. Nelze vidět jen špatné věci. Ježíš, když byl na zemi , přátelil se i s těmi největšími zločinci a když umíral, slíbil místo v nebi i člověku, který se těžce,provinil proti životu který byl na kříži vedle něho. Proč to tak bylo? Proto, aby ukázal, že máte Boha vidět v každém člověku, i kdyby to byl ten nejhorší z nejhorších. On , Váš spasitel, vyvolený svým Otcem a jedné podstaty s Boží láskou, se loučil se svými přáteli tím, že jim prokázal skutek lásky. Při poslední večeři, jim po tehdejším způsobu prokázáni milosrdenství, omýval nohy. Toto dělali otroci svým pánům. A přesto Ježíš, který je Boží podstatou, takto konal svým přátelům. Dal tím i Vám jedinečný příklad. Navždy pro všechna pokolení. Proč, pořád pochybujete. Vidět Boha v druhém člověku, znamená milovat toho člověka za všech okolností, bez podmínek. Bůh Vám ústy Ježíše řekl: „ Miluj Hospodina svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: „ Miluj svého bližního jako sám sebe.“. V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
Nebraňte se lásce. Nepopírejte přítomnost Stvořitele ve Vašich srdcích. Každé srdce byť i nejvíce zatvrzelé, se může probudit ze svého spánku a začít milovat.
Návštěvník
 

Re: ABSOLUTNÍ DOBRO A ZLO

Nový příspěvekod arikiran » pon 04. led 2016 16:42:05

Ježíš tuším byl Učitel
působil výchovně
kázáním
podobenstvími
a skutky

zločinec na kříži, před kterým se otevírala brána pekelná...byl právě v tom rozpoložení...aby čin Ježíše na něj měl očistujicí vliv navozující pokání...metanoiu...změnu sebe sama...a proto to Ježíš udělal

jak dlouho si mám nechat srát na hlavu?
bude působit výchovně mé soustavné odevzdané držení hlavy?
to nás učí preláti...držte a držte a nastavujte kde co pod naše sračky..v nebi sklidíte odměnu

myslím, že Ježíšův bič, se kterým vypráskal penězoměnce, by dnes moc nezahálel
a každému spráskanému by Ježíš moh slíbit: ještě párkrát ti nařežu a budeš se mnou v ráji

fakt!
fakt ju!
...x...
arikiran
 

Re: ABSOLUTNÍ DOBRO A ZLO

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 04. led 2016 17:17:19

arikiran píše:myslím, že Ježíšův bič, se kterým vypráskal penězoměnce, by dnes moc nezahálel
a každému spráskanému by Ježíš moh slíbit: ještě párkrát ti nařežu a budeš se mnou v ráji


:D
Návštěvník
 

Re: ABSOLUTNÍ DOBRO A ZLO

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 02. čer 2018 11:41:56

Jediná možná cesta vzhůru je cesta transformace rozhodující části lidstva do stavu duchovní čistoty, což bude mít za následek duchovní rozvoj lidstva a Země. Je na nás všech, abychom se do tohoto procesu transformace zapojili a aktivně se ho vlastní prací zúčastnili. Důležité je nenechat se strhnout a nenechat si vnutit „styl boje“ soupeře. Je nutno počítat s tím, že k tomu využije všech vhodných situací a prostředků, a to jak dlouhodobě plánovaných, které se dají do určité míry předvídat (a je možno se o nich dočíst v mnoha konspiračních teoriích), tak i nově vzniklých a nově vytvořených.

Eckhart Tolle: Velmi drastická a náhlá transformace je vzácná, většinou pouze tváří v tvář extrémnímu utrpení, které buď přichází zevnitř nebo z nějaké životní situace, jako vážná nemoc nebo úplná ztráta čehokoli, nebo jiná forma bolesti, pak je tu možnost velmi radikálního náhlého posunu. Ale pro většinu lidí jde o postupné probouzení, a postupný pohyb dopředu i zpět, není to nutně lineární postup, ale o většinou o pokrok ve formě spirály. Občas můžete spadnout do nevědomých vzorců chování, vyvolaných situací, a pak se zase vrátíte zpátky do více přítomnosti. Ale celkově jde o postupný přírůstek přítomnosti, která plyne do stále více oblastí vašeho života. A pak může i dojít k náhlému propuknutí, vyvolanému nějakou událostí, a obvykle je to něco, o čem se nedá říci, že je to příjemné. A to může přinést náhlé propuknutí bdělosti, a náhlý vzestup na novou úroveň.

Probíhá transmutace všech našich nižších frekvencí a našich nevyřešených, polarizovaných, potlačovaných, ignorovaných, poraněných, ustrašených, traumatizovaných, nezpracovaných a nemilovaných částí, působením současné intenzivní alchymické ohnivé bouře.

Symptomy vzestupu: http://hlubinaduse.cz/vibrace-vnitrniho ... -symptomy/
Návštěvník
 

Re: ABSOLUTNÍ DOBRO A ZLO

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 03. čer 2018 9:34:59

Probíhá transmutace všech našich nižších frekvencí a našich nevyřešených, polarizovaných, potlačovaných, ignorovaných, poraněných, ustrašených, traumatizovaných, nezpracovaných a nemilovaných částí, působením současné intenzivní alchymické ohnivé bouře.

Symptomy vzestupu: http://hlubinaduse.cz/vibrace-vnitrniho ... -symptomy/

Pro některé lidi je tento přechod k novému stupni vědomí relativně hladký, ale pro mnohé je spojen s krizí. Jsou to obvykle lidé, kteří se rozhodli otevřít vyšším dimenzím. Tato volba se neděje logickou cestou pomocí racionální mysli, je to volba duše v odezvě na dostupné energie přechodu Země samotné. Tak se někdy člověk dostane k psychickým, emočním a tělesným změnám, pro které nemůže najít žádné logické vysvětlení, což může způsobit krizi. Klasičtí lékaři a psychologové v těchto případech mohou nabídnout jen velmi malou pomoc, neboť zpravidla nemají nejmenší tušení, co člověk prožívá. Při negativním výsledku veškerých testů je člověk považován často za hysterického, neuzemněného nebo dokonce schizofrenního.

Tento přerod se častěji přihodí lidem, kteří se vydali na duchovní cestu a jsou lépe připraveni na nastávající změny. Dochází k němu ale i u indigových bez ohledu na to, v jakém stavu duchovního uvědomění se nacházejí; zakoušení těchto spontánních proměn je činí velmi zranitelnými. Užívání drog, které není u adolescentů tak vzácné, může příchod této přechodové krize vyvolat v době, kdy na to osobnostně není člověk ještě zralý. Některé z příznaků mohou být:
Náhlá extrémní citlivost k lidem a prostředím. Osoba, která předtím byla společenská a aktivní, najednou shledává, že nezvládá pobyt v nákupních centrech a přeplněných místech, jako restaurace.

Rostoucí duševní schopnosti a uvědomění. To se nejčastěji projeví ve schopnosti téměř “slyšet” vnitřní myšlenky a vnímat pocity jiných, což může být znepokojující, pokud si dotyčný představí, že i ostatní mohou číst jeho myšlenky a pocity. Také dochází k extrémní citlivosti k negativní energii prostředí nebo osob, kdy může dojít i k tomu, že člověk najednou nedokáže tolerovat některé lidi, kteří mu dosud byli blízko.

Rostoucí citlivost může vést až k panickým nebo úzkostným záchvatům. Ty se mohou objevit v kteroukoliv dobu, dokonce i v noci, když se člověk probudí. Často přitom není žádný skutečný důvod pro tyto stavy, jakkoliv se dotyčný může pokoušet příčinu najít.

Člověk se také může přistihnout, že dlouhé časové úseky nevnímá a nebo civí do prázdna, že se chce prostě jen posadit a nic nedělat. To může být pro člověka, který byl dosud velmi aktivní a plný energie, velmi znepokojující. Je to způsobeno přizpůsobováním vědomí na vyšší hladiny než dosud. K tomu je potřebné dostatečně odpočívat, déle spát a celkově zpomalit.

Utkvělé obavy ze zničení lidstva (znečištěním, nedostatkem prostředků, mimozemšťany, technikou atd.). Ty pramení z toho, že multi-dimenzionální vědomí je napojené na všechny úrovně kolektivního vědomí, včetně té části, která obsahuje strachy a starost o přežití druhu. Protože má dotyčná osoba často obavy o vlastní přežití, má sklon rezonovat s touto částí kolektivního vědomí nebo morfického pole.

Nutkavá potřeba porozumět tomu co se děje, která vede k přetížení mysli, takže se člověk může obávat zešílení, může trpět “vyhořením” a nebo mít strach, že nebude zvládat každodenní život. Psychologové ani lékaři nemají většinou moc účinných prostředků, jak pomoci.

Deprese bez důvodu nebo spojená se stavem krize. Toto je často projevem toho, že se vědomí zbavuje starých energetických vrstev, které potřebují být uvolněny. Není nutné tomuto procesu nijak napomáhat či prožívat uvolňované obsahy, stačí dovolit tělu uvolnit energii. Mějte s tímto procesem trpělivost a vězte, že to přejde.

Narušený spánek, s probouzením až třikrát za noc nebo kolem 3.hodiny ráno. Opět je to důsledek toho, že se vědomí přizpůsobuje novým cyklům aktivity. Vyšší vědomí je často aktivnější spíše v noci, kdy jsou nižší úrovně vědomí klidné.

Cítění “cizích elektrických polí” procházejících tělem. Tělo krystalu je neuvěřitelně citlivé a vnímá sluneční a lunární vlnění, vesmírné vlnění a energie z galaktického centra. Tyto energie často pomáhají v procesu přepojování těla na vyšší energie. Tento proces může být docela nepříjemný, ale tělo nakonec těmto energiím přivykne. Nejintenzivnější vjemy budete mít pravděpodobně kolem úplňku. Pomoci při zvládání těchto jevů může to, že půjdete ven, bosýma nohama se postavíte na zem a představíte si, jak energie prochází vaším tělem do Země.

Celá šíře fyzických pocitů a zážitků, obvykle spojená s detoxikací. Tělo krystalu nedrží žádné jedy, ale dovolí všemu projít. Na cestě ke krystalu je tedy nejlepší učit se prostě všechno nechat projít skrz a nic v sobě nedržet. V průběhu transformace je ale nutné nejdříve uvolnit roky shromažďovaný “toxický odpad”, jak fyzický, tak emocionální nebo mentální. To se děje fyzickou cestou přes tělo v podobě symptomů jako intenzivní únava, bolesti svalů a kloubů, obzvláště v kyčlích a kolenech, bolesti hlavy, zejména u spodiny lebeční, bolesti krku a ramen.

Zvětšená chuť k jídlu a změny hmotnosti. Tělo při tomto procesu potřebuje obrovské množství energie.

Schopnost vidět “za oponu”, tedy vnímat duchy, dévy, mimozemské bytosti nebo anděly a komunikovat s nimi. To může být až děsivé, jestliže osoba není zvyklá na tento rozměr vědomí.

Pokud se nacházíte na začátku nebo v průběhu transformace, nejvíce vám celý proces usnadní to, když nebudete klást odpor a prostě začnete následovat impulzy, které přicházejí – hodně odpočívat, chodit do přírody, jíst kvalitní stravu, najít čas, kdy veřejná místa nejsou tak přeplněná lidmi, případně také změnit práci, bydliště a další okolnosti tak, aby byly v souladu s vašimi nejhlubšími potřebami. Vyplatí se přestat se srovnávat – jak s lidmi okolo, tak s normami, které jsme si během života stihli osvojit a které nás velmi často oddělují od spokojeného autentického života.

Zdroj : INDIGO MISTERIA

https://www.cestyksobe.cz/transformace- ... naky/14931

Návštěvník
 


Zpět na Co mě napadá

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník