Nisargadatta Maharadž - o lásce

Nisargadatta Maharadž - o lásce

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 24. úno 2018 16:16:56

God and Love

Which God are you talking about? What is God? Is he not the very light by which you ask the question? ‘I am’ itself is God. The seeking itself is God. In seeking you discover that you are neither the body nor mind, and the love of the self in you is for the self in all. The two are one. The consciousness in you and the consciousness in me, apparently two, really one, seek unity and that is love.

Bůh a láska¨

O kterém Bohu mluvíte? Co je to Bůh? Není to právě to světlo, kterým se ptáte? "Já jsem" je Bůh. Hledání samo o sobě je Bůh. Když hledáte, zjistíte, že nejste ani tělo, ani mysl a láska sebe sama ve vás je pro sebe sama. Dva jsou jeden. Vědomí ve vás a vědomí ve mně, jeví se jako dvě, ale je ve skutečnosti opravdu jedním,

hledat jednotu a to je láska.

https://hridaya-yoga.com/nisargadatta-m ... bout-love/
Návštěvník
 

Re: Nisargadatta Maharadž - o lásce

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 24. úno 2018 16:54:15

‘I am’ and Love

What do you love now? The ‘I am’. Give your heart and mind to it, think of nothing else. This, when effortless and natural, is the highest state. In it love itself is the lover and the beloved.

"Já jsem" a Láska

Co máš nyní rád? Toto "já jsem". Odevzdej mu svou hlavu i mysl, nemysli na nic jiného. Přetrvávat v něm přirozeně a bez úsilí, to je tím nejvyšším stavem. V něm samotná láska je milujícím i milovaným zároveň.
Návštěvník
 

Re: Nisargadatta Maharadž - o lásce

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 25. úno 2018 6:48:28

Life is love and love is life

Does love act deliberately? Yes and no. Life is love and love is life. What keeps the body together but love? What is desire, but love of the self? What is fear but the urge to protect? And what is knowledge but the love of truth? The means and forms may be wrong, but the motive behind is always love — love of the me and the mine. The me and the mine may be small, or may explode and embrace the universe, but love remains.

Život je láska a láska je život

Jedná láska záměrně? Ano i ne. Život je láska a láska je život. Co jiného drží tělo pohromadě než láska? Čím jiným je touha, než láskou k já? Čím jiným je strach, než potřebou ochraňovat? A co jiného je poznání, než láska k pravdě? Prostředky a formy mohou být špatné, ale motiv, který je za nimi, je vždy láska – láska k já a k tomu, co je moje. Já a moje mohou být malé, nebo mohou explodovat a vyplnit celý vesmír, ale láska zůstává.
Návštěvník
 

Re: Nisargadatta Maharadž - o lásce

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 27. úno 2018 15:22:02

Above the unity of being is the union of love

Q: Can there be happiness in unity? Does not all happiness imply necessarily contact, hence duality?
M: There is nothing wrong with duality as long as it does not create conflict. Multiplicity and variety without strife is joy. In pure consciousness there is light. For warmth, contact is needed. Above the unity of being is the union of love. Love is the meaning and purpose of duality.

Nad jednotou bytí je spojení lásky

Otázka: Může existovat štěstí v jednotě? Neznamená to, že veškeré štěstí nutně kontaktuje, tedy dualitu?
M: V dualitě není nic špatného, pokud to nevyvolává konflikt. Množství a rozmanitost bez konfliktu je radostí. V čistém vědomí je světlo. Pro teplo je potřeba kontakt. Nad jednotou bytí je spojení lásky. Láska je význam a účel duality.
Návštěvník
 

Re: Nisargadatta Maharadž - o lásce

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 03. bře 2018 18:23:55

Q: If you would talk like this in the West, people would take you for mad.

M: Of course, they would!

To the ignorant all that they can not understand is madness.

What of it?

Let them be as they are.

I am as I am, for no merit of mine and they are as they are, for no fault of theirs.

The Supreme Reality manifests itself in innumerable ways.

Infinite in number are its names and shapes.

All arise, all merge in the same ocean, the source of all is one.

Looking for causes and results is but the pastime of the mind.

What is, is lovable.

Love is not a result, it is the very ground of being.

Wherever you go, you will find being, consciousness and love.

Why and what for make preferences?T: Kdybyste takhle mluvil na Západě, lidé by vás považovali za blázna.

M: To jistě! Pro nevědomé lidi je všechno, co nemohou pochopit, bláz­novství. No a co? Ať jsou takoví, jací jsou. Já jsem takový, jaký jsem, aniž bych na tom měl nějakou zásluhu a oni jsou takoví, jací jsou, aniž by to byla jejich chyba. Nejvyšší Skutečnost se projevuje nejrůznějšími způsoby. Má nekonečně mnoho jmen a forem. Všechno má svůj počátek i konec v témže oceánu, zdroj všeho je jeden jediný. Hledá-li mysl příčiny a následky, ztrácí tím jen čas. To, co je, je naplněno láskou. Láska není výsledek, ale samotný základ bytí. Kam se podíváte, všude najdete bytí, vědomí a lásku. Proč potom dávat něčemu přednost?
Návštěvník
 


Zpět na Nisargadatta Maharaj

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron