Uvědomovat si bytí je blaženost

Uvědomovat si bytí je blaženost

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 26. dub 2015 8:23:56

46. Uvědomovat si bytí je blaženost (z knihy Já Jsem To)

Tazatel: Jsem povoláním lékař, začínal jsem jako chirurg, pokračoval jsem psychiatrií a napsal jsem také několik knih o mentálním zdraví a léčení pomocí víry. Přišel jsem k vám, abych se naučil zákonům duchovního zdraví.

Maharádž: Když se snažíte vyléčit pacienta, co přesně chcete léčit? Co je to léčba? Kdy můžete říci, že je člověk vyléčen?

T: Hledám způsob, jak vyléčit tělo a zdokonalit spojení mezi tělem a myslí. Pokouším se také uzdravit mysl.

M: Prozkoumal jste propojení těla s myslí? Co je jejich spojovacím bodem?

T: Mezi tělem a vtěleným vědomím leží mysl.

M: Není snad tělo vytvořeno z potravy? A může být bez potravy mysl?

T: Tělo je vybudováno a udržováno pomocí jídla. Bez jídla mysl obvykle slábne. Ale mysl tu není jen díky potravě. V těle existuje transformující činitel, který mysl vytváří. Co je tímto činitelem?

M: Tak jako dřevo vytváří oheň, který není dřevem, tak i tělo vytváří mysl, která není tělem. Ale komu se mysl jeví? Kdo vnímá všechny ty pocity a myšlenky, jimž v souhrnu říkáte mysl? Je tu dřevo, je tu oheň, ale je tu i ten, kdo teplo ohně zakouší. Kdo zakouší mysl? Je rovněž produktem potravy, nebo je na ní nezávislý?

T: Ten, kdo vnímá, je na potravě nezávislý.

M: Jak to víte? Mluvte jen ze své vlastní zkušenosti. Vy nejste ani tělo, ani mysl. Sám jste to řekl. Ale jak to víte?

T: Já to ve skutečnosti nevím. Myslím si to.

M: Pravda je trvalá. Skutečnost je neměnná. Co se mění, není skutečné, a co je skutečné, to se nemění. Co je tedy tím, co se ve vás nemění? Dokud je tu potrava, je tu mysl a tělo. Jestliže se přísun potravy zastaví, tělo zemře a mysl se rozplyne. Ale zahyne i pozorovatel?

T: Domnívám se, že ne. Nemám pro to ale žádný důkaz.

M: Vy sám jste tím důkazem. Nemáte a ani nemůžete mít jiný důkaz. Jste sám sebou, znáte sebe a sebe i milujete. Vše, co mysl dělá, je pro lásku ke svému Já. Základní přirozeností já je láska. Já je milováno, je milující i hodné milování. Tím, co dělá tělo a mysl tak zajímavými a vzácnými, je Já. Pozornost, která je jim věnována, pochází z Já.

T: Jestliže Já není ani tělem, ani myslí, může bez těla a mysli existovat?

M: Ano, může. Každá opravdová zkušenost ukazuje, že Já je na těle i na mysli nezávislé. Já je bytí – uvědomění – blaženost. Uvědomovat si bytí je blaženost.

T: To je možná vaše zkušenost, ale ne moje. Jak mohu dosáhnout stejné zkušenosti jako vy? Jaká cvičení mám provádět, jaké úkoly plnit?

M: Abyste poznal, že nejste mysl ani tělo, pozorujte se a žijte nerušen tělem a myslí, zcela nezaujatý, jako byste byl mrtvý. To znamená bez nevyhnutelných zájmů, jak v oblasti tělesné, tak v oblasti mysli.

T: To je nebezpečné!

M: Nechci po vás přece, abyste spáchal sebevraždu. To ani nemůžete. Můžete zabít jenom tělo, ale nemůžete zastavit mentální činnost, ani nemůžete způsobit konec osobnosti, za kterou se pokládáte. Prostě jen zůstaňte nedotčený. Tato totální nedotčenost, nezájem o tělo a mysl je nejlepším důkazem toho, že pravou podstatou vašeho bytí není mysl ani tělo. Nemusíte být schopen ovlivnit to, co se přihodí vašemu tělu a mysli, ale můžete si kdykoli přestat představovat, že jste tělo a mysl. Ať se vám přihodí cokoli, připomínejte si, že se to stalo jen vašemu tělu a mysli, nikoliv vám. Čím upřímněji a opravdověji si budete připomínat to, co je třeba, tím dříve si budete uvědomovat sebe sama takového, jaký opravdu jste, neboť upamatovávání se postupně přemění na zkušenost. Upřímná opravdovost odhaluje bytí. To, co si představujeme a přejeme, se stává skutečností – v tom je nebezpečí a zároveň východisko.

Řekněte mi, jaké kroky jste podnikl, abyste své pravé Já, čili to, co je ve vás neměnné, oddělil od svého těla a mysli?

T: Jsem lékař, hodně jsem studoval, dodržoval jsem přísnou disciplínu ve formě cvičení a pravidelných půstů a jsem vegetarián.

M: Ale co je to, co z celého srdce chcete?

T: Chci najít skutečnost.

M: Jakou cenu jste za to ochoten zaplatit? Jakoukoli?

T: Teoreticky jsem sice ochoten zaplatit jakoukoli cenu, ale ve skutečném životě jsem často nucen chovat se způsobem, který se staví mezi mne a skutečnost. Nechávám se strhnout svými touhami.

M: Rozviňte a rozšiřte své touhy natolik, až vám je bude schopna napl­nit pouze skutečnost. Špatná není touha jako taková, ale její omezenost a malost. Touha je oddanost. Buďte co nejvíc oddán skutečnosti, nekonečnému, věčnému srdci bytí. Transformujte touhu na lásku. Jediné, co chcete, je být šťastný. Všechny vaše touhy, ať už jsou jakékoli, jsou vyjádřením vaší touhy po štěstí. V podstatě si přejete pro sebe dobro.

T: Vím, že bych neměl…

M: Počkejte! Kdo vám řekl, že byste neměl? Co je špatného na tom chtít být šťastný?

T: Já musí odejít, to vím.

M: Ale já tu je. Jsou tu touhy. Vaše snaha být šťastný tu je. Proč? Protože máte rád sám sebe. Klidně se mějte rád, ale moudře. Špatné je, když se máte rád hloupě – tak, že vám to způsobuje utrpení. Mějte se rád moudře. Jak požitkářství, tak střídmost mají stejný cíl – udělat vás šťastným. Po­žitkářství je hloupá cesta, střídmost moudrá.

T: Co je to střídmost?

M: Střídmost znamená, že projdete-li nějakou zkušeností, podruhé se jí už vyhnete. Střídmost je vyhnout se tomu, co není nezbytné. Střídmost je neočekávat radost ani bolest. Touha sama o sobě není špatná. Je to život sám, nutkání růst prostřednictvím znalostí a zkušeností.

Špatné je ale to, co si vybíráte. Jestliže si myslíte, že takové maličkosti jako jídlo, sex, moc nebo sláva vás mohou udělat šťastným, tak se pletete. Jen něco tak velkého a hlubokého, jako je vaše pravé já, vás může udělat opravdově a trvale šťastným.

T: Není-li na touhách, jež jsou výrazem naší lásky k Já, v zásadě nic špatného, jak tedy máme své touhy řídit?

M: Žijte svůj život inteligentně, s myslí neustále obrácenou ke svému nejhlubšímu já. Koneckonců, co vlastně doopravdy chcete? Dokonalost ne, neboť dokonalý už jste. Vy hledáte způsob, jak byste v činnosti vy­jádřil to, čím opravdu jste. K tomu máte mysl a tělo. Musíte dohlédnout na to, aby vám sloužily.

T: Kdo na to má dohlédnout? Kdo má dohlédnout na tělo a mysl?

M: Pročištěná mysl je věrným služebníkem Já. Postará se o vnitřní i vnější nástroje a přiměje je, aby sloužily svému účelu.

T: A jaký je jejich účel?

M: Já je univerzální a má univerzální cíle. Na Já není nic osobního. Žijte spořádaný život, ale neudělejte z něj cíl sám o sobě. Musí to být výchozí bod pro velké dobrodružství.

T: Doporučil byste mi opakovaně jezdit do Indie?

M: Jste-li upřímný a opravdový, nemusíte jezdit nikam. Jste sám se­bou, ať jste kdekoli, a sám si vytváříte svou vlastní atmosféru. Pohyb a přemísťování vás nespasí. Nejste tělo a vláčení těla z místa na místo vás nepřivede nikam. Vaše mysl se může svobodně potulovat po třech světech – tak toho naplno využijte.

T: Jsem-li svobodný, proč jsem potom v těle?

M: Vy nejste v těle, tělo je ve vás! Mysl je ve vás. Tělo a mysl jsou události, které se vám přihodily. Jsou tu proto, že je považujete za zajímavé. Vaše pravá podstata má nekonečnou schopnost se radovat. Je plná nadšení a lásky. Prozařuje všechno, co je v jejím dosahu, nic není vyloučeno. Ne­zná zlo ani ošklivost, je plná naděje, víry a lásky. Vy vůbec nevíte, o co přicházíte, neznáte-li svoje pravé Já. Nejste ani tělo, ani mysl. Nejste ani palivo, ani oheň. Ty se objevují a mizí podle svých vlastních zákonů. To, čím jste, vaše pravé Já, to milujete a cokoli děláte, děláte pro své vlastní štěstí. Vaší základní touhou je své Já nalézt, poznat a opatrovat je. Od nepaměti jste své Já miloval, ale nikdy ne moudře. Používejte své tělo a mysl moudře. Tak, aby sloužily vašemu Já. To je všechno. Buďte ke svému Já upřímný a absolutně je milujte. Nepředstírejte, že milujete ostatní jako sebe sama. Dokud nepochopíte, že oni i vy jste jedno, ne­můžete je milovat. Nepředstírejte, že jste něco, co nejste, ale neodmítejte být tím, čím jste. Vaše láska k druhým je výsledkem poznání sebe sama, nikoliv jeho podmínkou. Bez seberealizace není žádná dobrá vlastnost opravdu ryzí. Až budete nade vší pochybnost vědět, že vším, co existuje, prochází jeden a tentýž život a že tím životem jste vy, pak také budete celou existenci naprosto přirozeně a spontánně milovat. Až pochopíte hloubku a plnost své lásky ke svému já, poznáte, že každá živá bytost i celý vesmír jsou do této lásky zahrnuty. Ale díváte-li se na cokoli jako na něco, co je od vás oddělené, nemůžete to milovat, protože se toho bojíte. Odcizení způsobuje strach a strach prohlubuje odcizení. Je to bludný kruh. Jen seberealizace jej může prolomit. Se vší rozhodností se do toho vrhněte.

Návštěvník
 

Re: Uvědomovat si bytí je blaženost

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 15. srp 2017 15:26:37

4. Blaženost z tohoto vědomí se nedá k ničemu v hmotném světě přirovnat (Nirupana)

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Učitel učí podle svých vlastních konceptů. Lidé přijmou tyto koncepty a stanou se jeho následovateli. Tímto způsobem vzniklo mnoho různých náboženství. Jenže situace je zcela odlišná. Jak může To, co nemá žádný začátek ani konec, být vůbec nějak konceptualizováno? Avšak lidé se drží svých konceptů a podle nich stále provádějí rituály a praxe. Lidé to musí dělat, protože nedokáží být v klidu. Sai Baba ze Širdi byl výjimka. Byl vždy ponořen v Absolutno. Neměl žádné koncepty. Nikdy nedával zasvěcení. Neměl žáky. Takže se okolo něho neutvořilo žádné náboženství.

Zakoušení konceptu je tu v jedné či další formě během tohoto fungování těla a prány. Většina lidí se ztotožňuje s tělem. Zřídka kdy někdo rozpozná, že tělo závisí na vědomí. Je to kvůli přirozenosti času, že osoba říká ´Já jsem tělo´ a chopí se konatelství následovaného neštěstím a štěstím. Myslet si ´Já jsem jako to nebo jako ono´ je vnější poznání. Vidět svoji pravou přirozenost je přímé vnitřní poznání. Nevědomost (vědomí) vyvstane a svítí, ale není trvalá. Není ustavičná v důsledku (střídání) bdělého stavu a spánku. Dokud si uvědomujete, že jste probuzeni (vzhůru), trvalý klid tu není přítomný. Opusťte vše, co není vámi. K tomu není zapotřebí žádná činnost.

V Bhagavad gítě Ardžuna poté, kdy dosáhl osvícení, řekl Krišnovi: „Budu následovat tvé poučení do té doby, dokud toto vědomí trvá. Udělám to, co řekneš." Jeho samádhí (spočívání v Já) bylo nepřetržité i během boje s nepřáteli. Jeho klid zůstal neznehodnocen. Nepoznáte tento klid do té doby, dokud nedosáhnete realizace Já. Když to pochopíte, nevyvstane potřeba znát něco dalšího.

Krišna řekl: „Vaše vědomí vás ochraňuje prostřednictvím všech pěti smyslů. Vědomí je Můj vlastní projev.“ Přijměte vědomí jako Gurua a uctívejte ho. Vyživuje všechna těla. Nemá žádnou svou formu. Je sebe-zářné. Neočekávaně vás přepadlo. Blaženost z tohoto vědomí se nedá k ničemu v hmotném světě (štěstí) přirovnat. Poskytuje výživu nesčetnému počtu bytostí. Je potěšené láskou. Je v podstatě oddaným stoupencem lásky. Příchutí vašeho bytí je láska. (Pocit ´já jsem´ je láska.) Připomínejte si jeho hodnotu. Písma popisují jeho velikost. Sídlí ve vašem srdci. Nabídne vám osvícení a dokonalost, a vy se stanete samotnou blažeností. Bez něho jazyk nezná chuť. Jakmile toto drobounké vědomí odejde, lidé řeknou, že daná osoba zemřela.

To, co je sebe-vnímající, co je vaše vlastní bytí, je uvnitř vás. Je plné blaha. Nachází se ve vás. Bez něho tu nemůže být jakékoliv pozorování. Jsou to posvátná chodidla Šrí Gurua. Je to životní síla. Má to příchuť lásky Já (Self).

Váš pravý stav je tu před pěti elementy, sluncem a měsícem. Písma nikdy neunaví velebit To. Je to mikroskopické. Vyživuje a ochraňuje tělo. Uchylte se k Jeho chodidlům, protože To je vaše vlastní pravá přirozenost. Toto jsou slova Gurua. Právě skrze ně budete osvobozeni. Poté, kdy budete osvobozeni, se můžete chovat jak je vám libo.

Když hovoříte s nevědomými lidmi, nedostávejte se s nimi do rozporu. Neodporujte jim, nestavějte se proti nim. To, čemu věří na základě svého pochopení, je správné
Návštěvník
 

Re: Uvědomovat si bytí je blaženost

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 07. bře 2018 19:55:56

37. kapitola

Za bolestí a radostí je blaženost

M: Za bolestí a radostí je blaženost.

T: K čemu je blaženost, která je nevědomá?

M: Není ani vědomá, ani nevědomá, je skutečná.

T: Co máte proti vědomí?

M: Je to břemeno. Tělo znamená břemeno. Smyslové vjemy, touhy, myš­lenky – to všechno jsou břemena. Celé vědomí je založeno na konfliktech.

T: Skutečnost je popisována jako pravé bytí, nekonečná blaženost. Co s tím má co dělat bolest?

M: V životě vzniká radost i bolest, ale bolest je cenou za radost a radost je odměnou za bolest. Stává se, že potěšíme ublížením a ublížíme potě­šením. Vědět, že radost i bolest jsou jedno, to je mír.

T: Tohle všechno je bezpochyby zajímavé, ale můj cíl je jednodušší. Já chci mít v životě méně bolesti a více radosti. Co mám dělat?

M: Dokud je tu vědomí, tak tu musí být radost i bolest. V povaze vědomí, „Já jsem“, je ztotožňovat se s protiklady.

T: K čemu mi to všechno tedy je? To mě neuspokojuje.

M: Kdo jste, kdo je ten, koho to neuspokojuje?

T: Jsem to já, člověk radosti a bolesti.

M: Radost i bolest jsou ánanda (blaženost, mír). Sedím tu před vámi a ří­kám vám – ze své vlastní bezprostřední a neměnné zkušenosti – radost a bolest jsou hřebeny a údolí vln na oceánu blaženosti a míru. Hluboko dole je naprostá naplněnost.

T: Je vaše zkušenost stálá?

M: Je věčná a neměnná.

T: Jediné, co znám, je touha po radosti a strach z bolesti.

M: To je to, co si o sobě myslíte. Zastavte to. Nedokážete-li zlomit tento zvyk naráz, uvažujte o svém obvyklém způsobu myšlení a pochopte, že je chybný. Zpochybňovat zvyky je povinnost mysli. Co mysl stvořila, to musí i zničit. Anebo si uvědomte, že mimo oblast mysli žádné touhy neexistují a přebývejte mimo mysl.

T: Abych byl upřímný, tak tomuto vysvětlení, že všechno je výtvor mysli, nedůvěřuji. Mysl je jenom nástroj, tak jako je nástrojem oko. Můžete snad říci, že vnímání je tvoření? Svět přece nevidím v okně, ale skrze okno. Všechno, co říkáte, drží dobře pohromadě, protože to má společný základ, ale já nevím, jestli je váš základ ve skutečnosti, nebo jen v mysli.

Mohu si o tom udělat pouze mentální představu. Co to však znamená pro vás, to nevím.

M: Dokud přebýváte v mysli, budete i mne vidět v mysli.

(z knihy Já Jsem To)
Návštěvník
 


Zpět na Nisargadatta Maharaj

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků